İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3338
  • Toplantı No: 2007/058
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/058
Gündem No :6
Karar Tarihi:09.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3338
Şikayetçi:
 Met Enerji Üretim İnş. Taah. Turz. San ve Tic A.Ş, 6.Cadde 78.Sokak No:17/7 A.Öveçler / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Çorum İl Müdürlüğü, İnönü Cad. No:137 Merkez / ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.09.2007 / 25973
Başvuruya konu ihale:
 2007/66763 İhale Kayıt Numaralı “Obruk HES TM – Dodurga - Osmancık ENH Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.09.2007 tarih ve 06.07.45.0186/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Çorum İl Müdürlüğü’nce 26.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Obruk HES TM – Dodurga - Osmancık ENH Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Met Enerji Üretim İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. A.Ş.’nin 21.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  11.09.2007 tarih ve 25973 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede ihaleye teklif veren isteklilerden Ar. Elek. Elekt. İnş. Turz. Taah. İml. San. Tic. A.Ş.’nin anahtar teknik personeline ait diploma suretinin fotokopi olduğunun, noter onaylı olmadığının ya da kuruma ihaleden önce “aslı idarece görülmüştür” ibaresinin yazdırılmadığının idare tarafından tespit edildiği, dolayısıyla anılan istekli tarafından sunulan anahtar teknik personele ait diplomanın belgelerin sunuluş şekline uygun sunulmaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ancak idare tarafından bu durumun belge ve bilgi eksikliği olarak değerlendirdiği ve söz konusu eksikliğin de tamamlattırılması yoluna gidildiği, bu durumun ise mevzuata aykırı olduğu iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu işe ait idari şartnamenin 7.1 nci maddesinin (g) bendinde isteklilerden idari şartnamenin (7.2) ve (7.3) maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgelerini sunmaları istenilmiştir.

 

İdari şartnamenin “Anahtar Teknik Personel ve Taahhüt edilecek Personel” Başlıklı 7.3.2. inci maddesinde ise;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesindeki şartlarla;

 

7.3.2.1- Anahtar Teknik Personel (Standart form KİK-039.0/Y)

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Meslek Özellikleri

1

Koordinatör

Elektrik, Elk-Elektronik Müh.

En az 5 yıl deneyimli

 

Koordinatörün, ihale tarihinden itibaren önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması zorunludur.

 

Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle;

 

İsteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise, personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

 

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

Ayrıca mezuniyet belgeleri (diploma veya geçici mezuniyet belgesi) verilecektir…

 

 düzenlemesine yer verilmiştir. İhale ilanının 4.3.2 nci maddesinde de benzer bir düzenleme yer almaktadır.

            Konuya ilişkin olarak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler başlıklı 41 inci maddesinde; 

İsteklinin organizasyon yapısı ile ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen belgeler istenebilir ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriterleri belirlenebilir.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir...” hükmü yer almaktadır.

            Anılan yönetmelik hükmü uyarınca yapım işleri ihalelerinde asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi durumunda; anahtar teknik personelin özel sektörde geçen deneyim süresinin ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresinin ise hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle tevsik edilmesi gerekli ve yeterli olup, isteklilerden anahtar teknik personele ilişkin mezuniyet belgesi istenilmeyeceği açıktır.

            Bu itibarla, her ne kadar başvuruya konu ihalede ihale dokümanına yönelik olarak hiçbir istekli olabilecek veya isteklinin süresi içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilemediğinden doküman hükümleri kesinlik kazanmış olsa da, idari şartnamenin 7.3.2 nci ve ihale ilanının 4.3.2 nci maddelerindeki düzenlemelerle isteklilerden anahtar personele ilişkin mezuniyet belgesi istenilmesi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesine açıkça aykırılık içermektedir.

            Bununla birlikte idareden gelen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; ihale üzerine bırakılan istekli dışında ihaleye teklif veren tüm isteklilerin anahtar teknik personele ilişkin ilgili meslek odası kayıt belgesi ile birlikte mezuniyet belgelerini belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sundukları, ihale üzerinde bırakılan Ar Elek. Elekt. İnş. Tur. Taah. İml. San. Tic. A.Ş.’nin ise anahtar teknik personele ilişkin olarak ilgili meslek oda kayıt belgesini veya hizmet çizelgesini sunmadığı, sadece mezuniyet belgesini sunduğu, sunulan mezuniyet belgesinin ise idarece fotokopi olduğunun tespit edilerek bu durumun bilgi ve belge eksikliği olarak değerlendirilmesi suretiyle 06.08.2007 tarihli yazı ile anılan istekliden anahtar teknik personelin diploma asıllarının yada noter tasdikli suretlerinin istenildiği, anılan isteklinin ise istenilen belgeleri bila tarihli yazısının ekinde idareye teslim ettiği anlaşılmıştır.

             Ar Elek. Elekt. İnş. Tur. Taah. İml. San. Tic. A.Ş.’nin anahtar teknik personele ilişkin olarak ilgili meslek odası kayıt belgesini veya hizmet çizelgesini sunmaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, fotokopi olarak sunulan mezuniyet belgelerinin bilgi ve belge eksikliği olarak değerlendirilmesi suretiyle tamamlatma yoluna gidilerek ihalenin anılan istekli üzerine bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

            Öte yandan başvuruya konu ihalede anahtar teknik personele ilişkin mezuniyet belgesinin sunulmaması nedeniyle teklifi değerlendirme dışı bırakılarak hak kaybına uğratılan bir istekli bulunmadığı anlaşıldığından, anahtar teknik personele ilişkin idari şartnamenin 7.3.2 ncü maddesi ile ihale ilanının 4.3.2 nci maddesinde yer alan mevzuata aykırı düzenlemenin ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına bir etkisi olmadığı görülmüştür.   

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı bentleri yönünden incelenmesi sonucunda, anılan Yönetmeliğin (h) ve (ı) bentlerine ilişkin olarak tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1-  Kararın (A) bölümünde belirtildiği üzere Ar Elek. Elekt. İnş. Tur. Taah. İml. San. Tic. A.Ş.’nin teklifinin ekinde anahtar teknik personele ilişkin ilgili meslek odası kayıt belgesini veya hizmet çizelgesini sunmadığı görülmüştür.

 

            Bununla birlikte 26.06.2007 tarihinde ihale komisyonu tarafından düzenlenen Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı incelendiğinde; tutanağın “Anahtar Teknik Personel - Deneyim Süresini Gösterir Belge” başlıklı 17 nolu sütununda Ar Elek. Elekt. İnş. Tur. Taah. İml. San. Tic. A.Ş. tarafından anahtar teknik personelin deneyim süresini gösteren belgelerin sunulduğu yönünde tespit yapıldığı görülmüştür.

 

            Bu itibarla ihale komisyonu tarafından düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” usulüne uygun olarak düzenlenmemiştir.

 

2- İdari şartnamenin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.2 nci maddesinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.3 üncü alt maddesinde; “Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 38 nci maddesindeki esas ve usullere uygun nitelikte olacak ve ayrıca Ek Standart form TED.30.3.Y düzenlenecektir” şeklinde düzenleme yapılarak Yönetmelik hükmüne atıf yapıldığı görülmüştür.

 

          Anılan Yönetmeliğin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 38 nci maddesinde;

 

           Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

 

          Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler istenebilir. Bu durumda isteklilerin bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

Öte yandan Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlıklı VIII. Kısmının  “Bilanço ve İş Hacmine İlişkin Belgeler” başlıklı (J) bendinde isteklilerin iş hacmine ilişkin yeterliklerini, gelir tablosu veya taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlere ilişkin hakediş gibi belgeler ile eki belgeleri sunarak tevsik edebilecekleri belirtilmiştir.

 

Dolayısıyla her ne kadar idari şartnamenin 7.2.3 üncü maddesindeki düzenlemeyle isteklilerden Ek Standart form TED.30.3.Y’nin düzenlenerek sunulması istenilmiş olsa da, aynı düzenlemede isteklinin iş hacmini gösteren belgelerin Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 nci maddesindeki esas ve usullere uygun nitelikte olacağı da belirtilmiştir. Bu itibarla isteklilerin iş hacmini tevsik amacıyla gelir tablosunu veya hakediş gibi belgeler ile eki belgeleri teklifleriyle birlikte sunmaları gerekmektedir.

 

İdareden gelen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; ihaleye teklif veren isteklilerden Elko Elk. Tic. ve San. A.Ş.’nin iş hacmini tevsik amacıyla gelir tablosunu veya  hakediş gibi belgeler ile eki belgeleri sunmadığı, sadece idare tarafından ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilen “Ciro Özeti” başlıklı TED.30.3.Y nolu standart formu serbest muhasebeci mali müşavire onaylattırmak suretiyle sunduğu görülmüştür. Dolayısıyla anılan istekli tarafından idari şartnamede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin olarak istenilen belgelerden iş hacmini gösteren belgelerin usulüne uygun olarak sunulmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınmış olmasında mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

 

            26.06.2007 tarihinde ihale komisyonu tarafından düzenlenen Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı incelendiğinde; tutanağın “İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlıklı 15 nolu sütununda Elko Elk. Tic. ve San. A.Ş. tarafından iş hacmini gösteren belgelerin sunulduğu yönünde tespit yapıldığı görülmüştür.

 

            Bu itibarla ihale komisyonu tarafından düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” usulüne uygun olarak düzenlenmemiştir.

 

 

3- 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde, “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hüküm uyarınca, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması gerekmemektedir.

 

İdareden gelen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; ihaleye teklif veren isteklilerden Turanlar  İnş. Elk. Taah. Tic (Mustafa TURAN) tarafından sunulan teklif mektubunda teklif edilen bedelin, rakamla “1.536.346,20 YTL”, yazıyla, “Birmilyonbeşyüzotuzaltıbinüçyüzkırk – YTL – Yirmi YKR” olarak belirtildiği, teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinin toplamında da rakamla aynı bedelin yer aldığı, dolayısıyla teklif edilen bedelin rakam ve yazıyla birbirine uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla söz konusu isteklinin teklif mektubunun geçersiz sayılarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye alınması anılan mevzuat hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

            26.06.2007 tarihinde ihale komisyonu tarafından düzenlenen Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı incelendiğinde; tutanağın “Teklif Mektubu” başlıklı 6 nolu sütununda Turanlar  İnş. Elk. Taah. Tic (Mustafa TURAN) tarafından sunulan teklif mektubunun usulüne uygun olarak sunulduğu yönünde tespit yapıldığı görülmüştür.

 

            Bu itibarla ihale komisyonu tarafından düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” usulüne uygun olarak düzenlenmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Ar Elek. Elekt. İnş. Tur. Taah. İml. San. Tic. A.Ş.,  Elko Elk. Tic. ve San. A.Ş. ve Turanlar İnş. Elk. Taah. Tic’in (Mustafa TURAN) tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul