İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3350
  • Toplantı No: 2007/059
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/059
Gündem No :13
Karar Tarihi:10.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3350
Şikayetçi:
 Kaanlar Taahhüt Nak. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Karadeniz Mah. Doğan Sok. No:36/3 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Bahçelievler Mah. Lise Cad. No:33 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.09.2007 / 27327
Başvuruya konu ihale:
 2007/63503 İhale Kayıt Numaralı “Samsun Havza Anaokulu İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.10.2007 tarih ve 06.07.90.0186/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samsun Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 13.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Samsun Havza Anaokulu İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kaanlar Taahhüt Nak. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin  16.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 25.09.2007 tarih ve 27327 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 13.06.2007 tarihinde yapılan Samsun Havza Anaokulu İnşaatı ihalesinde, ihale komisyonu tarafından ihalede hedeflenen kamu yararının sağlıklı bir biçimde oluşmadığı kanaati ile bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptaline
   Oybirliği ile karar verildiği, ihale komisyonu tarafından verilen iptal kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı; ancak daha sonra iptal kararından vazgeçilerek 01.08.2007 tarihinde ihale komisyon kararı alındığı ve bu kararın da 03.08.2007 tarihinde onaylandığı, ihale komisyonunun geriye dönük olarak böyle bir karar almasına anlam verilemediği, eğer böyle bir karar verilebiliyorsa firmalarına aşırı düşük sorgulaması yapılmasının da gerektiği, zira ihalenin iptalinden önceki safhada kendilerine verilen açıklama süresinin yetersiz olduğu iddia edilmektedir.

 

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; 13.06.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 4 (dört) isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda verilen tekliflerin geçerli olduğuna karar verilerek aşırı düşük teklif sınır değerinin tespit edildiği, isteklilerden başvuru sahibi Kaanlar Taahhüt Nak. İnş. Tic ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinin tespit edilen sınır değerin altında kaldığının anlaşılması üzerine 13.06.2007 tarihli yazı ile kendisinden ihale konusu iş ile ilgili olarak teklifini oluşturan ana imalatlar ve bileşenleri ile imalat sürecinde ve yapım esnasında kullanacağı avantajlı koşulların ayrıntılı olarak belirtileceği bir raporun hazırlanarak yazının tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde sunulmasının istenildiği, anılan isteklinin kendisine verilen süre zarfında idareye herhangi bir açıklama sunmaması nedeniyle 21.06.2007 tarihinde alınan ihale komisyon kararı ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, aşırı düşük teklife ilişkin olarak süresinde açıklamada bulunmayan Kaanlar Taahhüt Nak. İnş. Tic ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle isteklilerden Sevilmiş Müt. Hiz. İnş. Taah. Nak. Hay. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin vermiş olduğu teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif haline geldiğinin görüldüğü, ancak her iki teklif bedeli arasındaki farkın yüksek olması göz önüne alınarak ihalede hedeflenen kamu yararının sağlıklı bir biçimde oluşmadığı kanaati ile bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptaline karar verildiği, 

 

            İhalenin iptaline yönelik olarak alınan 21.06.2007 tarihli ihale komisyon kararının 22.06.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı, ihale iptal kararının 25.06.2007 tarihli yazı ile ihaleye teklif veren isteklilere bildirildiği, bunun üzerine ihaleye teklif veren isteklilerden Sevilmiş Müt. Hiz. İnş. Taah. Nak. Hay. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 29.06.2007 tarihli dilekçe ihale iptal kararının mevzuata aykırı olduğu iddiası ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ihale yetkilisinin 24.07.2007 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bularak ihalenin iptaline yönelik olarak alınan 21.06.2007 tarihli ihale komisyon kararının düzeltilerek, ihalenin ekonomik açıdan en uygun teklifi veren Sevilmiş Müt. Hiz. İnş. Taah. Nak. Hay. Turz. San. Tic. Ltd. Şti üzerinde bırakılması suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar aldığı, ihale yetkilisince alınan bu karar üzerine 01.08.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Sevilmiş Müt. Hiz. İnş. Taah. Nak. Hay. Turz. San. Tic. Ltd. Şti üzerinde bırakılması yönünde karar alındığı, 01.08.2007 tarihli ihale komisyon kararının 06.08.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı, kesinleşen ihale kararının 08.08.2007 tarihli yazı ile ihaleye teklif veren isteklilere bildirildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.  hükmü mevcuttur.

 

            Anılan hüküm uyarınca teklifi aşırı düşük olarak değerlendirilen isteklilerin idarece kendilerine verilen süre içerisinde aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalarını sunmaları zorunlu olup, idare tarafından verilen süre içerisinde açıklamalarını sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Bununla birlikte isteklilerin kendilerine verilen açıklama süresinin yeterli olmadığını düşünmeleri halinde ise kendilerine verilen açıklama süresi dolmadan idareden ek süre talep etmeleri gerekmektedir.

 

            Bu çerçevede; teklifi sınır değerin altında kalan başvuru sahibi Kaanlar Taahhüt Nak. İnş. Tic ve San. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük açıklamalarını sunması için idarece kendisine verilen 3 (üç) günlük süre içerisinde bu süreye itiraz ederek idareden süre uzatım talebinde bulunmadığı görüldüğünden, kendisine verilen 3 (üç) günlük süre içerisinde aşırı düşük teklif açıklamalarını sunmamış olması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olduğu değerlendirilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin kendilerine verilen açıklama sürenin yetersiz olduğu iddiası yerinde bulunmamıştır.

            Öte yandan, Sevilmiş Müt. Hiz. İnş. Taah. Nak. Hay. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından  idareye yapılan şikayet başvurusuna ilişkin olarak; başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan “İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ”in 4 üncü maddesinin “Şikayetin Sonuçlandırılması” başlıklı (a) bendinde;

            İhale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurularının ihale yetkilisince sonuçlandırılması gerektiğinden, başvuru konusu hususlara ilişkin ihale komisyonunun ihale yetkilisi yerine karar alması mümkün bulunmamaktadır.

            Şikayet dilekçelerinde ileri sürülen iddialarla ilgili olarak ihale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre görevlendireceği bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre kararını verir.

            Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereğince ihale yetkilisi tarafından;

            - Şikayet konusunun düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda düzeltici işlem belirlenmesine,

            - Şikayet konusunun ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilmesi mümkün bulunmayan aykırılıklara ilişkin olması durumunda ihale işlemlerinin iptaline,

            - İleri sürülen iddiaların yerinde olmadığı sonucuna varılırsa şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına

            karar verilir.                              

            İhale yetkilisinin şikayet başvurusu üzerine aldığı kararın ihale komisyonunun yeniden karar almasını gerektirmesi halinde, komisyonun ihale yetkilisinin kararına uyması zorunludur…” düzenlemesi yer almakta olup, bu düzenleme uyarınca Sevilmiş Müt. Hiz. İnş. Taah. Nak. Hay. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine ihale yetkilisinin ihalenin iptaline yönelik olarak alınan 21.06.2007 tarihli ihale komisyon kararının düzeltilerek, ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alması ve ihale komisyonunun da ihale yetkilisinin kararını yerine getirmek için 01.08.2007 tarihinde yeniden karar alarak ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasına karar vermesi mümkün olduğundan, başvuru sahibinin ihale komisyonunun geriye dönük olarak karar almasına anlam verilemediği iddiası da yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul