İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3354
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :70
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3354
Şikayetçi:
 Kale Kalıp Makina ve Kalıp San A.Ş. Ayazağa Yolu Giz 2000 Plaza No:7 Kat.12 Maslak/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Botaş Genel Müdürlüğü, Bilkent Plaza A-2 Blok 06530 Bilkent/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.10.2007 / 27965
Başvuruya konu ihale:
 2007/132074 İhale Kayıt Numaralı “Sivas Kompresör İstasyonu Yapım İşinin Kalan İşlerinin Tamamlanması Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.10.2007 tarih ve 06.08.19.0132/2007-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Botaş Genel Müdürlüğü tarafından 29.08.2007 tarihinde  Pazarlık Usulü ile yapılan “Sivas Kompresör İstasyonu Yapım İşinin Kalan İşlerinin Tamamlanması Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kale Kalıp Makina ve Kalıp San A.Ş.’nin 27.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.09.2007 tarihli işlemi ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.10.2007 tarih ve 27965 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1- Sözkonusu ihaleye müvekkil şirketin katıldığı, gerekli yeterlilikleri de aldığı, ancak, fiyat teklifi vermeden ihaleden ayrılmak zorunda kaldığı,

           

            2- İhalenin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre yapılmasının dayandırmasının açıkça hukuka aykırı olduğu, zira mezkûr madde metni "doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması " halleriyle sınırlı olmak üzere idarenin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ihaleye çıkmasına cevaz verdiği, başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin gerektirdiği şartlara haiz olmadığı, zira, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan haller mücbir sebep olarak adlandırılan durumlar olup mezkur ihaleye ilişkin olarak herhangi bir mücbir sebebin varlığının mevcut olmadığı, bununla beraber, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ifadesini bulan "idare tarafından öngörülemeyen olaylar" kavramını da madde metninde geçen mücbir sebeplerden ayrı olarak ele almak madde metninin ruhuna açıkça aykırılık teşkil ettiği, oysa ki; işbu ihale bizzat idarenin kendi iradesi ile fesih ettiği" Sivas Kompresör İstasyonu Yapım İhalesi" nin kalan işleri ile ilgili olduğu, idarenin, kendi açık iradesi ile fesih ettiği bir ihalenin kalan işlerinin tamamlanması amacıyla açtığı, ayrıca, idarenin, aynı konuya ilişkin olarak daha önceden 2007/116507 ihale kayıt numarası ile açtığı ihaleyi neden iptal ettiği sorusu akla geldiği, bu durum göstermektedir ki idare takdir hakkını oldukça geniş şekilde yorumlayıp kötüye kullandığı, yeni açılan ihalede yeterlilik belgesi alan müvekkil şirkete fiyat teklifini hazırlayabilmesi için Kamu İhale Kanunu´nun 5 inci maddesine aykırı surette uygun bir süre vermediği, özellikle SUMY-FRUNZE firmasının sahada mevcut kompresörleri üzerindeki mevcut eksikliklerinin tamamlanması ve devreye alınması için SUMY-FRUNZE firmasından istenilen fiyat teklifinin de müvekkil şirkete verilmediği ve mezkûr projenin de risklerinin oldukça fazla olduğu hususu nazarı dikkate alındığında ihaleye ilişkin fiyat teklifi verilebilmesi için sahada detaylı bir çalışma yapılmasının gerekli olduğu ve sahada kullanılan kompresörlerin üretici firması olan ve işbu ihalede teklif vermeye davet edilen SUMY-FRUNZE ile müvekkil şirkete fiyat teklifi sunması için aynı sürenin verilmesinin Kanunun 5 inci maddesinde yer alan eşit muamele, rekabet ilkelerine   aykırılık teşkil ettiği,

           

            3- İdare tarafından hazırlanan ihale dokümanında incelendiği takdirde yeterlilik belgesi alanların söz konusu projeye ilişkin sağlıklı bir fiyat teklifi verebilmelerini sağlayacak mahiyette olmadığı, aksine ihale dokümanının kapsamının oldukça müphem olduğu,

           

4- 4734 sayılı Kanuna göre İhale Onay İşlemlerinin , İhale yetkilisince (BOTAŞ Yönetim Kurulu) yapılması gerekirken İhale Onay İşlemlerinin Genel Müdür Vekili tarafından yapıldığı ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 4734 sayılı Kanun, kamuda ilgili birimlerin harcama limit ve yetkilerini düzenleyen 5018 sayılı Kanun , 5436 Sayılı Kanun hükümlerine aykırılık olduğu,

           

5- İdarenin, 28.09.2007 tarih ve 24095 sayılı cevabi yazısında belirttiği ivedilik ve kamu yararı kararının usulüne uygun alınmadığı,  zira, idarenin, sözkonusu ihaleye ilişkin olarak vermiş olduğu 04.09.2007 tarihli kararının gerekçesi hakkında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu´nun 41 inci madde hükmüne istinaden bilgi istenildiği, idare, müvekkil şirketin işbu talebine karşı 17.09.2007 tarih ve 22734 sayılı yazısı ile yalnızca yeterlilik belgesi almış firmalar arasında TEKNOTES Müh. Ins. Taah. Tic. ve San. A.Ş.´nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sunmuş olduğundan bahisle ihalenin üzerinde bırakıldığını belirtildiği, fakat ihaleye ilişkin ivedilik ve kamu yaran kararı alındığına ilişkin her nedense herhangi bir bildirimde bulunmadığı,  ancak, müvekkil şirketin, süresi içinde şikayet yoluna başvurmasını müteakiben idare birden bire usul ve yasaya aykırı şekilde ivedilik ve kamu yararı kararı aldığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

 

 

 

1) Başvuru sahibinin birinci, ikinci ve üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece ihale konusu işe esas "Sivas Kompresör İstasyonu Yapım” işine ilişkin sözleşmenin ISKRA-AVİGAS Birleşik Sanayi Teknolojileri K.A.Ş. & METOT Müh, San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile15.10.2005 tarihinde 32.774.700 ABD Dolar bedel üzerinden imzalandığı, ancak 01.08.2007 tarihinde sözleşmenin 4735 sayılı Kanun hükümleri uyarınca feshedildiği,

 

            01.08.2007 tarih ve 1120 ve 02.08.2007 tarih ve 1136 sayılı Genel Müdürlük Olurları ile; uluslararası taahhütlerde herhangi bir sıkıntıya girilmemesini teminen sözleşmesi feshedilen işe ait kalan işlerin acilen tespit edilerek 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince yeniden ihale edilmesine ve ihaleye Genel Müdürlüğün de uygun görmesi durumunda sözkonusu projelerde çalışan ve yeterliliği sağlayabilecek taşeron, idareye kompresör işi yapan ve 2005 ve sonrası dönemde kompresör ihalelerine teklif veren firmalar arasında tespit edilen 17 firmanın davet edilmesine,  işin süresinin tamamlanan iş miktarı ve harcanan süre dikkate alınarak 4 ay olarak belirlenmesine, ihaleyi  kazanan   firma  ile  "Anahtar  Teslimi   Götürü   Bedel   Sözleşme" imzalanmasına, isteklilerden, ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenmesine karar verilerek ihale komisyon üyelerinin görevlendirildiği,

           

            Sivas kompresör istasyonu yapım işinin kalan işlerinin tamamlanması işi ihalesine ilişkin onay belgesinin 08.08.2007 tarihinde alınarak aynı tarihli komisyon kararı ile 09.08.2007 tarihinde firmalara davet mektuplarının gönderilmesine veya elden teslim edilmesine, firmaların yeterlik başvurusu ile sunmaları gereken “İş Yeri Yer Görme Belgesi”ni 17-18.08.2007 tarihlerinde işyerini görerek alabileceklerinin bildirilmesine ve 21.08.2007 tarihinde saat:15.00’de yeterlik başvurularının alınmasına karar verilerek ihale sürecinin belirlendiği,

           

            Ancak  24.08.2007 tarihli Peker İnş.Tic ve San. A.Ş.’nin yapmış olduğu yazılı başvuru ve 20.08.2007 tarihinde yapılan bilgilendirme toplantısında şifahi olarak diğer firmaların da ifade ettikleri sözleşme tasarısının “"Performans Testleri" başlıklı 31.13 ncü maddesinde yar alan düzenlemenin turbo-kompresör paketleri dışında dizaynla ilgili veya sahaya gelen malzemeler ve ekipmanlar nedeniyle, istasyonların tam yükteki performansını sağlamaması durumunun net olmadığı, dizayn ile ilgili veya ekipman seçimi nedeniyle performansın sağlanamaması, ilave ekipman gereksinimi olması halinin ortaya çıkabileceği, bunun önceden öngörülemediği ve teklif fiyatlarına uygun şekilde yansıtılamayacağı, bu hususun teklifi etkileyen maddi konu olması ve yeterlik değerlendirilmesi yapılmış olduğu dikkate alındığında zeyilname ile giderilemeyecek bir husus olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesine  karar verilerek ihale yetkilisinin onayına sunulduğu, ihale yetkilisince 24.08.2007 tarih ve 1238 sayılı olur ile iptal kararının onaylandığı ayrıca  iptal edilen işin sözleşme tasarısında gerekli düzenleme yapılarak yeniden ihale edilmesine, iptal edilen ihaleye davet edilen firmalardan ihale dokümanı satın alan ve yer görme gezisine katılan altı adet firmanın yeni ihaleye davet edilmesine, daha önce yer görme gezilerine katılmış olmaları nedeniyle yeni çıkılacak ihale için yer görme belgesi istenmemesi ve ihale doküman bedelleri ödenmiş olduğundan ihale doküman bedeli istenmemesi şeklinde düzenleme yapılarak şartnamelerin aynen kullanılmasına karar verilerek önceki ihale komisyonunun görevlendirildiği,

           

            Bunun üzerine başvuru konusu ihaleye bir önceki iptal edilen ihaleye davet edilen firmalardan ihale dokümanı satın alan ve yer görme gezisine katılan  Teknotes Müh.İnş. Taah. Tic. ve San. A.Ş., Sumy Frunze Makine Yapım Ar-Ge ve Üretim Birliği Açık Tipli A.Ş., başvuru sahibi Kalekalıp Makina ve Kalıp San. A.Ş. Öztaş İnş. Mlz. Tic. A.Ş., Peker İnş.Tic ve San. A.Ş. ve Sımens AG firmasının 29.08.2007 tarihinde saat 15:00 de yapılacak yeterlik değerlendirilmesine katılmak üzere ihaleye davet edildiği, davet yazılarının elden teslim edildiği,   29.08.2007 tarihinde saat 15:00 de yapılan yeterlik değerlendirilmesine Teknotes Müh.İnş. Taah. Tic. ve San. A.Ş., Sumy Frunze Makine Yapım Ar-Ge ve Üretim Birliği Açık Tipli A.Ş., başvuru sahibi Kalekalıp Makina ve Kalıp San. A.Ş. Öztaş İnş. Mlz. Tic. A.Ş. ve Peker İnş.Tic ve San. A.Ş. firmalarının katıldığı aynı tarihli ihale komisyonu kararı ile yeterlik değerlendirilmesine katılan 5 isteklinin de yeterli görüldüğü, yeterli görülen isteklilere elden verilen 31.08.2007 tarihli davet yazısı ile ihale konusu işe  ilişkin fiyatı da içeren teklifin en geç 04.09.2007 tarih saat 11:00 e kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırılması gerektiğinin bildirildiği, 04.09.2007 tarihinde Sumy Frunze Makine Yapım Ar-Ge ve Üretim Birliği Açık Tipli A.Ş ile Teknotes Müh.İnş. Taah. Tic. ve San. A.Ş. nin fiyat içeren tekliflerinin ihale komisyonuna sunulduğu, yeterlik alan başvuru sahibi dahil diğer üç isteklinin teşekkür mektubu verdiği, saat 14:30 da alınan son teklifler ile ihalenin sonuçlandırıldığı tespit edilmiştir.  

           

            İhale işlem dosyasında yer alan ihale konusu işe esas asıl "Sivas Kompresör İstasyonu Yapım” işine ilişkin sözleşmenin feshine dair 01.08.2007 tarih ve 1120 sayılı Genel Müdürlük Olur’u içeriğinde Doğu Arz Kaynakları (İran ve Azeri) Doğalgaz Alım Kontratları gereği herhangi bir “Al yada Öde” cezai müeyyidesi ile karşılaşılmaması için Sivas Kompresör İstasyonunun ivedilikle tamamlanması gerektiğinin Doğal Gaz İşletmeler Direktörlüğü tarafından  26.07.2007 tarih ve 33696 sayılı yazıları ile Mühendislik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığına bildirildiği,

           

            Feshedilen sözleşmenin yüklenicisi olan Iskra-Metot İş ortaklığının idareye vermiş olduğu ekinde tribün üreticisi Perm Motor fabrikasından alınan yazıda gerekli bakımların yapılmaması durumunda motorların güvenli çalışmasını garanti edemeyeceklerinin ve taraflarınca temin edilen ekipmanlara yönelik garanti taahhütlerinin kaldırabileceğinin belirtildiği,

            Başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.”    hüküm uyarınca yapıldığı anlaşılmıştır.

İhale konusu işe esas asıl “Sivas Kompresör İstasyonu Yapım” işine ilişkin sözleşmenin idarenin iradesi dışında yüklenici tarafından sözleşme hükümlerine aykırı olarak öngörülen sürede işin yerine getirilmemesi gerekçeleriyle 01.08.2007 tarihinde feshedilmesi ve yukarıda yer alan işin ivediliği ile ilgili açıklamalar dikkate alındığında idarece başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunu´nun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince pazarlık usulü ile yapılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

İdarece şikayet başvurusuna verilen cevapta; "Sivas Kompresör İstasyonu Yapım İşinin Kalan İşlerinin Tamamlanması" işinin ilk olarak 2007/116507 İKN ile ihale edildiği, bu ihale kapsamında davet mektuplarının 09.08.2007 tarihinde elden verildiği,  saha ziyaretinin 17.08.2007 ve 18.08.2007 tarihlerinde yapıldığı, şikayetçinin de bu geziye katılarak, yer görme belgesi aldığı,  firmalara yer görme gezisi yaptırmak ile , yarım kalan işle ilgili durum tespit tutanağında belirlenen yapılmış işleri mutlaka sahada görerek, kalan işler için sağlıklı teklif hazırlanmasının amaçlandığı, şikayetçinin  ihale konusu iş ile ilgili tüm bilgileri aldığını ve "bu bilgiler çerçevesinde tarafımızca hazırlanacak teklife esas teşkil edecek bilgilerin ve yer görme gezisinin yeterli olduğunu teyit ederiz." şeklinde ifade edilen metni imzaladığı, ilk ihalenin iptal edildiği, ikinci ihalede, ilk ihalede doküman satın alan firmalara davet mektupları 24.08.2007 tarihinde elden tebliğ edilerek yeterlik başvurularının 29.08.2007 tarihinde sunulmasının istendiği, firmaların, 17.08.2007 ve 18.08.2007 tarihlerinde saha ziyareti yapmış olmaları ve iş kapsamında değişiklik olmadığı göz önünde bulundurularak ikinci bir saha ziyareti yapılmasına idarece gerek görülmediği, bu durumda isteklilerin gerekli çalışmaları yapabilmek için 09.08.2007 ile 04.09.2007 tarihleri arasında 25 günlük net bir süreye sahip oldukları, işin 4734 sayılı Kanunu´nun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ihale edildiği göz önüne alınır ise bu sürenin yeterli bir süre olduğu ayrıca, şartnameler ile teknik konularda 20.08.2007 tarihinde ihale dokümanı satın alan tüm istekli temsilcilerinin katıldığı toplantıda gerek idari şartname ve sözleşme tasarısındaki, gerekse iş kapsamı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunulduğu ve soruların cevaplandırıldığı, bu toplantıya şikayetçi firmanın temsilcilerinin de katıldığı dikkate alındığında teklif hazırlanması için yeterli sürenin kaldığı belirtilerek şikayetçinin bu husustaki iddiasının reddedildiği,

 

“Sivas Kompresör İstasyonu Yapım İşinin Kalan İşlerinin Tamamlanması" işinin 2007/116507 İKN’li ilk ihalesi kapsamında şikayetçinin yetkilisi tarafından imza altına alınmış 17.08.2007 tarihli “İş Yeri Yer Görme Belgesi” başlıklı belgede; “BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen SİVAS CS- DOĞALGAZ KOMPRESÖR İSTASYONU” işinin yapılacağı yeri ve çevresini gördük, işyerinin şekline ve mahiyetine,iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi aldık. Teklifimizi etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi aldık. Teklifimizi oluşturacak tüm kalemler ile ilgili bilgi alınmış olup, bu bilgiler çerçevesinde tarafımızca hazırlanacak teklif esas teşkil edecek bilgilerin ve yer görme gezisinin yeterli olduğunu teyit ederiz.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.  

Şikayetçinin 29.08.2007 tarihinde yeterliği yapılan ihaleye yeterlik için başvurduğu, yeterlik değerlendirmesinde yeterli görülen isteklinin elden verilen 31.08.2007 tarihli davet yazısı ile ihale konusu işe  ilişkin fiyatı da içeren teklifinin en geç 04.09.2007 tarih saat 11:00 e kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırılması gerektiğinin bildirildiği, 04.09.2007 tarihinde şikayetçinin ihale komisyonuna teşekkür mektubu gönderdiği, sözkonusu teşekkür mektubunda; "Bu ihaleye katılabilmemiz için elzem olan ve halihazırda sahada monte edilmiş Sumy-Frunze marka kompresörlerin eksiklerinin tamamlanması ve devreye alınması için defalarca görüşmemize ve ısrarlı yazılı teklif istememize rağmen imalatçı firma Sumy-Frunze tarafımıza yazılı teklif veremeyeceğini bildirmiştir. Bu ihalenin diğer işleri için her türlü hazırlığı ve çalışmayı yaptık. Bu hususlarda kendimizi yeterli ve rekabetçi görmekteyiz.Bu sebeplerden ihaleye katılmaya son derece istekli olduğumuzun göstergesi olarak tarafınıza yeterlik dosyası vermiş bulunmaktayız. Ancak, Sumy-Frunze firmasının bu tutumu, firmamız ve projenin belirlenen maliyet ve süre içinde tamamlanabilmesi için yüksek risk içerdiğinden Sivas Kompresör İstasyonu Yapım İşinin Kalan İşlerinin Tamamlanması ihalesine maalesef katılamıyoruz." ifadelerine yer verildiği belirlenmiştir.

Sözleşme tasarısının “Ödeme yerleri ve şartları” başlıklı 12 nci maddesinin 12.2 alt bendinde; “Hakediş raporları, ihale dokümanının teklif mektubu eki “İş Kalemleri Ağırlık Katsayıları Tablosundaki” iş kalemlerinin ağırlık oranları esas alınarak, iş kalemlerinin ilerleme yüzdelerini gösteren ve 30 günlük faaliyetleri içeren hak ediş raporlarına göre, bu sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak 30 günde (ayda) bir düzenlenir ve idarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak onbeş gün içinde ödenir” düzenlemesi uyarınca ihale dokümanı içerisinde projenin kalan işlere ait ağırlık yüzdeleri belirtilen “İş Kalemleri Ağırlık Katsayıları Tablosunu” yer aldığı belirlenmiştir.  

İhale dokümanı kapsamında yer alan ve isteklilere verilen, “Sivas Kompresör İstasyonu Yapım İşinin Kalan İşlerinin Tamamlanmasına Ait İş Kapsamı” başlıklı ihale konusu işin kapsamını belirleyen belgenin “İş kapsamı özeti” başlıklı bölümünde; “……Teklif sahibi teklifini hazırlarken aşağıdaki hususları göz önünde bulunduracaktır: yüklenici, iş sahasını inceleyerek yarım kalan işin durumunu yerinde görecek ve işin mevcut durumu ile ilgili olarak Ek-3/ Durum Tespit Tutanağı ile verilen durumu teyit etmiş sayılacaktır. ……” düzenlemesine yer verilmiştir.   

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin; “Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları” başlıklı 48 inci maddesinde “…Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve böylece yüklenicinin idare ile ilişkisi kesilmiş olur. Bunun için de sözleşmenin feshedilmesine ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu, idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir "Durum Tespit Tutanağı" düzenlenir. Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir.

 

İdare fesih işleminden sonra işi 4734 sayılı Kanunda öngörülen usullerden herhangi biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

           

            Gerek sözleşmenin feshedilmesi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi için işlerin ve ihzaratın ölçülebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış iş kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması gerekiyorsa, bu husus ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin feshedilmesi hali için "Durum Tespit Tutanağı”nda belirtilir. İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde idare, bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır………” hükmü yer almaktadır.

           

            İhale konusu işe esas asıl "Sivas Kompresör İstasyonu Yapım” işine ilişkin sözleşmenin feshine dair 01.08.2007 tarih ve 1120 sayılı Genel Müdürlük Olur’u ile görevlendirilen komisyon tarafından 07.08.2007 tarihinde saha ziyaretlerine başlanılarak 08.08.2007 tarihinde tespit çalışmaları tamamlanarak kalan işlere ait  ve başvuruya konu ihalenin iş kapsamın oluşturan "Durum Tespit Tutanağı”nın düzenlendiği, sözkonusu projede 01.08.2007 tarihi itibarıyla fesih sonrası durum tespit tutanağının yaklaşık yüzde ilerlemelerinin belirlendiği, yüklenici firmanın teknik elemanları olmadığı gerekçesiyle katılamayacaklarını bildirmesine rağmen tespit tarihlerinde firma elemanlarından ikisinin tespit çalışmalarına katıldığı ancak tutanağı imzalamaktan imtina ettikleri anlaşılmıştır.

 

      "Sivas Kompresör İstasyonu Yapım” işine ait anılan "Durum Tespit Tutanağı”nın inşaat işleri bölümünde yer alan bazı iş kalemlerinde  Temel Grout betonunun tamamlanmadığı, çelik konstrüksiyon paslı yerlerin boyalarının tamamlanmadığı, ünite binası ön ve arka cephede çatı ve duvar kaplamasının tamamlanmadığı , vana ve platform beton supportlarının tamamlanmadığı, çatıdaki baca sıvasının tamamlanmadığı, servis giriş rampasının ve eşiğinin tamamlanmadığı… vb.” şeklinde işin kalan kısmının tespitine yönelik net olmayan belirlemeler bulunmakla birlikte,

 

            Yukarıda yer alan tespitler ve düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, iptal edilen ve başvuru konusu her iki ihaleye konu işin kapsamının aynı olması, yukarıda şikayetçi tarafından imza altına alınan işyeri yer görme belgesinin ve şikayetçinin 04.09.2007 tarihinde yapılan fiyat görüşmesinin yapıldığı oturuma sunduğu teşekkür mektubunun içeriği, ihale dokümanında yer alan iş kapsamı, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, sözleşme tasarısında yer alan düzenlemeler, işin mahiyetinin tamamlama işi olması, işin  ivediliği dolayısıyla pazarlık usulü ile anahtar teslim götürü bedel teklif almak suretiyle ihale ediliyor olması dikkate alındığında başvuru sahibinin, teklif hazırlanması ve sunulması için gerekli olan sürenin kısıtlı olduğu ve ihale dokümanının müphem olduğu hususundaki iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.          

 

2) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde ihale yetkilisi “İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri” olarak tanımlanmıştır.

 

İhaleyi yapan idare olan Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin 17 Nisan 1995 tarih ve 22261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anastatüsü”nde ;

“Amaç ve Kapsam

 Madde 1 — Bu Ana Statünün amacı; 8/6/1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve söz konusu Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülünün hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.

BOTAŞ’ın Organları

Madde 5 — BOTAŞ’ın Organları; Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür.

BOTAŞ Yönetim Kurulu

Madde 6 — 1. BOTAŞ Yönetim Kurulunun teşkili, görev ve yenilikleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin atanmaları, nitelik ve şartları, görev süreleri görevden alınmaları hakkında ve ilgili diğer hususlarda KHK hükümleri uygulanır.

2. Yönetim Kurulu, BOTAŞ’ın amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirme ve yönetimi ile ilgili gerekli her türlü kararları alır.

3. Genel Müdürün bulunmadığı hallerde, Genel Müdürün Yönetim Kurulu arasından görevlendireceği Genel Müdür Vekili, Yönetim Kuruluna Başkanlık yapar.

BOTAŞ Genel Müdürü

Madde 9 — BOTAŞ Genel Müdürünün atanması, nitelik ve şartları, görev yetkileri hakkında ve diğer hususlarda KHK hükümleri uygulanır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

08/06/1984 tarihli ve 18435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinin 1 inci maddesinde “Kapsam ve Amaç- Bu Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşlarını ve bunların müesseselerini, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini kapsar.” olarak, Teşebbüslerin organları ve görevleri ise 5 inci maddesinde “1. Teşebbüs organları, yönetim kurulu ve genel müdürlüktür.

2. Yönetim Kurulu, teşebbüsün en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır.

3. Genel Müdürlük, teşebbüsün yetkili ve sorumlu yürütme organıdır.” olarak tanımlanmıştır.

 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri ise anılan KHK’nin 9 uncu maddesin de hüküm altına alınmış olup bu maddenin yetki devrine ilişkin 10 uncu bendinde “ Yönetim Kurulları sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını genel müdüre devredebilirler. Ancak; yetki devri yönetim kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

 Genel Müdürün görev ve yetkileri gösteren 13 üncü maddesinde “ Genel müdürün görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:Teşebbüsü; kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu kararları doğrultusunda yönetmek,” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

26.07.2005 tarih ve 328 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe giren BOTAŞ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yetki Sınırları Yönergesinde, genel müdürlüğe  dış alım ve  ihalelerde 500.000 ABD Doları ile sınırlı olmak üzere yetki verildiği,

 

Ancak ; Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun ayrıca almış olduğu  29.06.2007 tarih ve 2007/36-283 sayılı kararı ile “CS-2 Sivas Kompresör İstasyonu” Hk. İnşaat Daire Başkanlığınca sunulan 15.01.2007 tarih-21 sayılı müzekkere ve ekleri ile 28.06.2007 tarih ve 227 sayılı müzekkere ve eklerinin birlikte mütalaası ve İnşaat Daire Başkanlığının projenin son durumuna ilişkin şifahi bilgilendirmeleri sonucunda ;

 

Yüklenicinin süre uzatım taleplerinin reddedilerek sözleşme çerçevesinde uygulama yapılmasına,

 

Bundan sonra projede meydana gelebilecek gelişmeler karşısında projenin en kısa zamanda tamamlanması için fesih , ölçülebilir hale getirilmesini teminen firma adına yapılması ve yeniden ihale edilmesi de dahil olmak üzere gerekli olan tüm kararların alınması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına “,

 

Yine Yönetim Kurulunun 29.06.2007 tarih ve 2007/36-283/1 sayılı kararı ile “CS-2 Sivas Kompresör İstasyonu projesi ile ilgili alınan 283 no.lu kararın son paragrafında belirlenen genel müdürlük yetkisinin, yeniden ihaleye çıkılması durumunda ihale sürecindeki her türlü işlem ve ihalenin sonuçlandırılarak sözleşme imzalanmasını da içerdiği hususunda açıklama getirilmesine” karar verildiği tespit edilmiştir.

 

            Yukarıda yer alan hükümler gereğince teşebbüsün ihale ve harcama yetkilisi olan ve en yüksek karar organı olan Yönetim Kurulunca teşebbüsün yetkili ve sorumlu  yürütme organı olan Genel Müdürlüğe sözkonusu başvuruya konu tamamlama ihalesinin yapılması ve sonuçlandırılması hususunda yetkisini, belirtilen yönerge haricinde ayrıca alınan anılan Yönetim Kurulu kararları ile devrettiği ve açıklama getirdiği dikkate alındığında başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

Sözkonusu  4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre yapılan “Sivas Kompresör İstasyonu Yapım İşinin Kalan İşlerinin Tamamlanması Yapım İşi” ihalesine ilişkin idareye yapılan 20.09.2007 tarihli şikayet başvurusuna verilen 28.09.2007 tarihli cevapla birlikte ihale yetkilisince;  X Kompresör istasyonunu tamamlanmaması neticesinde İran´dan alınacak gaz miktarının kontrat miktarından daha az alınmasının ortaya çıkabileceği ve bu durumda, İran Gazı Kontratı´ndan 2007 yılında Al yada Öde riski ile karşılaşılmasının muhtemel olması ve İskra-Metot İş Ortaklığının 20/09/2007 Tarihli yazısı ekinde bulunan Sumy-Frunze Firmasının yazısında;"... gerekli bakımların yapılmaması durumunda motorların güvenli çalışmasını garanti edemeyeceğimizi ve tarafımızdan temin edilen ekipmanlara yönelik garanti taahhütlerimizi kaldırabileceğini belirtmiş olması, nedenleriyle Sivas Kompresör İstasyonunun 2007 yılı içerisinde devreye alınması gerektiğinden” gerekçeleriyle ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alındığı bu kararın aynı gün şikayetçiye tebliğ edildiği belirlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrasında ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde, şikâyet başvurusu yapıldıktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınabileceği hüküm altına alındığı, bu durumda  idarece şikayet başvurularından sonra  28.09.2007 tarihinde alınan ihale sürecine devam kararının usulüne uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul