İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3356
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :6
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3356
Şikayetçi:
 Özimko İnş. ve Tic. Ltd. Şti., Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi İnci Apt. 159/c Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Narlı Belediye Başkanlığı, Bahçelievler Mah. Gaziantep Caddesi No:29 Narlı / KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.09.2007 / 25375
Başvuruya konu ihale:
 2007/23530 İhale Kayıt Numaralı “Kanalizasyon İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.09.2007 tarih ve 06.07.22.0169/2007-58E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş  Narlı  Belediye  Başkanlığı’nca 02.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Kanalizasyon İnşaatı ihalesine ilişkin olarak Özimko İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin  05.09.2007 tarih ve 25375 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak tekliflerin değerlendirmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

 Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin Cebe İnş. Bil. İşl. Turizm Oto San. ve Tic. Ltd. Şti. – Ahmet Belice iş ortaklığının üzerine bırakıldığı ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının yetersiz olduğu halde uygun görülmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           İhaledeki en düşük teklif sahibi olan Cebe İnş. Ltd. Şti. – Ahmet Belice  iş ortaklığından 25.07.2007 tarih ve 730 sayılı yazı ile;  … işe ilişkin tüm imalat kalemlerinin metrajları ve tutarlarının teknik şartnamede istenen kriterlere uygun olup olmadığı hususlarında belgeler ve analizler üzerinde yapılacaktır. İşe ait inşaat, boru ferşiyatı, nakliye, baca ve parsel bağlantılarına ait imalatlara ilişkin tüm imalatların metrajlarının, teknik şartnamelerinin, kullanılacak malzemelerin güncellenmiş fiyatları ile imalatlara ait alınmış proforma faturalar veya işe ilişkin alınmış teklifler ile idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri vereceklerdir. Söz konusu analizler ve gerekirse alt analizler rayiçleri gösterecek şekilde verilecektir.” denilerek aşırı düşük bulunan teklif fiyatı hakkında açıklama istenilmiştir.

 

Aşırı düşük teklif fiyatı açıklaması olarak Cebe İnş. Ltd. Şti. – Ahmet Belice iş ortaklığının 03.08.2007 tarih ve 0707/42.706 sayılı yazısında teklif birim fiyat cetveli, birim fiyat kalemlerine ilişkin analizler, değişik çapta beton boru, kum, tuvenan malzeme, harita ve çizim işlerine ait piyasadan alınan fiyat teklifleri sunulmuştur.

 

İdarece ihale konusu yapım işi kapsamında;

 

Ø 200 mm, Ø 300 mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm buhar kürlü entegre contalı boru ile kanalizasyon şebeke inşaatı yapılması,

Ø 150 mm buhar kürlü entegre contalı boru ile kanalizasyon şebeke inşaatı parsel bağlantı hatlarının yapılması,

Çıkış çapı Ø 200 mm, Ø 300 mm , Ø 400 mm, Ø 500 mm olan buhar kürlü muayene bacası imalatının yapılması,

Buhar kürlü parsel bacası imalatının yapılması,

Sayısal kanalizasyon (şebeke) işletme planı harita işleri,

İçmesuyu ve kanalizasyon tesislerinin sayısal işletme

 

iş kalemlerinin öngörüldüğü belirlenmiştir.

 

Buna göre ihale konusu işin esas olarak, şebeke yapılması, muayene bacası yapılması ve parsel bacası yapılması iş gruplarından oluştuğu, bu gruplar içinde “Ø 200 mm buhar kürlü entegre contalı boru ile kanalizasyon şebeke inşaatı yapılması”, “Çıkış çapı Ø 200 mm olan buhar kürlü muayene bacası imalatının yapılması”, Buhar kürlü parsel bacası imalatının yapılması” iş kalemlerinin de yaklaşık maliyetin yarısından fazlasına (% 56) denk geldiği anlaşılmaktadır.

 

İhale dokümanında yer alan söz konusu kalemlerin özel birim fiyat tarifleri ve yaklaşık maliyetin tespitinde kullanılan aynı kalemlere ilişkin analizler, Cebe İnş. Ltd. Şti. – Ahmet Belice iş ortaklığının aşırı düşük teklif fiyatı kapsamında sunduğu birim fiyat analizleri ile karşılaştırıldığında;

 

“Ø 200 mm Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Beton Boru ile Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Yapılması” iş kalemi ile ilgili olarak, özel birim fiyat tarifleri ve yaklaşık maliyete esas analizlerde yer alan hendek duvarlarının her türlü iksa ile desteklenmesi, “C” parçası imalatlarının,

 

“Çıkış Çapı Ø 200 mm Olan Buhar Kürlü Muayene Bacası İmalatının Yapılması” iş kalemi ile ilgili olarak, özel birim fiyat tarifleri ve yaklaşık maliyete esas analizlerde yer alan temel duvarlarının iksa ile desteklenmesi, muayene bacası gövde yükseklik ayar bileziği ve sfero baca kapağı imalatlarının,

 

“Buhar Kürlü Parsel Bacası İmalatının Yapılması” iş kalemi ile ilgili olarak, özel birim fiyat tarifleri ve yaklaşık maliyete esas analizlerde yer alan temel kazısı duvarlarının iksa ile desteklenmesi, parsel bacası gövde bileziği ve parsel bacası gövde yüksekliği ayar bileziği imalatlarının,

 

İhale üzerinde bırakılan Cebe İnş. Ltd. Şti. – Ahmet Belice iş ortaklığı tarafından sunulan analizlerde öngörülmediği anlaşılmıştır. Aynı eksikliklerin anılan kalemlerin ait olduğu iş grubundaki diğer kalemler için de geçerli olduğu görülmüştür.

 

Dolayısıyla, Cebe İnş. Ltd. Şti. – Ahmet Belice iş ortaklığının sunduğu teklifin idarece tanımlanan yapım şartlarına uygun analizlere dayanılarak oluşturulmadığı anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Aşırı Düşük Teklifler başlıklı 38 inci maddesinde:

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.  hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı bölümünde:


ihale komisyonu; bir yapım işinin ihalesinde geçerli teklifleri tespit ettikten sonra;

a) Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki, yani yaklaşık maliyeti = 100 olan bir ihalede, 120 nin üzerindeki tekliflerle 40 ın altındaki teklifleri dikkate almaksızın, diğer tekliflerin aritmetik ortalamasını bulur ve bu değeri yaklaşık maliyete bölmek suretiyle (C) değerini elde eder.

b) Ekteki tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değerini bulur.

c) Bu (K) değerini yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle sınır değeri tespit eder ve bu sınır değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil) tekliflerin sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

Bileşenler, teklifin maliyet bileşenlerini, ayrıntılar ise bunlara ait fiyat analizlerini ifade ettiğinden,

İhale komisyonu, aşırı düşük teklifin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu durumda, teklif fiyatı idarece tanımlanan yapım şartlarına uygun analizlere göre tespit edilmediği anlaşılan Cebe İnş. Ltd. Şti. – Ahmet Belice iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun görülmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesine ve Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili bölümüne aykırı bulunmaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İhale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Hamza AKBAŞ’ın 06.08.2007 tarihli aşırı düşük teklif fiyatı açıklama yazısı ve ekleri incelendiğinde;

 

“Ø 200 mm Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Beton Boru ile Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Yapılması” iş kalemi ile ilgili olarak, hendek duvarlarının her türlü iksa ile desteklenmesi imalatının,

 

“Çıkış Çapı Ø 200 mm Olan Buhar Kürlü Muayene Bacası İmalatının Yapılması” iş kalemi ile ilgili olarak, hendek duvarlarının her türlü iksa ile desteklenmesi imalatının,

 

“Buhar Kürlü Parsel Bacası İmalatının Yapılması” iş kalemi ile ilgili olarak, hendek duvarlarının her türlü iksa ile desteklenmesi imalatının,

 

adı geçen istekli tarafından sunulan analizlerde öngörülmediği anlaşılmıştır. Aynı eksikliklerin anılan kalemlerin ait olduğu iş grubundaki diğer kalemler için de geçerli olduğu görülmüştür.

 

Ayrıca, açıklama raporunda SSK gideri genel giderler kapsamında öngörüldüğü belirtilmekte ise de, düz işçi için analizlerde verilen maliyetin, net asgari ücretin altında  olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu durumda, teklif fiyatı idarece tanımlanan yapım şartlarına uygun analizlere göre tespit edilmediği anlaşılan Hamza AKBAŞ’ın aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun görülmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesine ve Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili bölümüne aykırı bulunmuştur.

 

2) Tumaz İnş. Müh. Mim. ve Tic. Ltd. Şti. ile başvuru sahibi Özimko İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.08.2007 tarihli aşırı düşük teklif fiyatı açıklama yazıları ve ekleri incelendiğinde;

 

Birim fiyat kalemlere ilişkin sunulan analizlerde yer alan imalat kalemlerinin, ihale dokümanında yer alan birim fiyat tariflerine uygun olduğu anlaşıldığından, teklif fiyatları idarece tanımlanan yapım şartlarına uygun analizlere göre tespit edildiği değerlendirilmiştir.

 

Ayrıca, açıklama raporunda SSK gideri genel giderler kapsamında öngörüldüğünün belirtildiği dikkate alınarak, düz işçi için analizlerde verilen maliyet brüt asgari ücretin altında olsa da net asgari ücretin üstünde olduğu tespit edilmiştir.

 

Dolayısıyla, adı geçen isteklilerin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının idarece uygun görülmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesine ve Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili bölümüne uygun bulunmuştur.

 

3) Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı bölümünde:

“ …

ihale komisyonu; bir yapım işinin ihalesinde geçerli teklifleri tespit ettikten sonra;

a) Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki, yani yaklaşık maliyeti = 100 olan bir ihalede, 120 nin üzerindeki tekliflerle 40 ın altındaki teklifleri dikkate almaksızın, diğer tekliflerin aritmetik ortalamasını bulur ve bu değeri yaklaşık maliyete bölmek suretiyle (C) değerini elde eder.

b) Ekteki tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değerini bulur.

c) Bu (K) değerini yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle sınır değeri tespit eder ve bu sınır değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil) tekliflerin sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister ...  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece alınan 24.07.2007 tarihli ihale komisyon kararında aşırı düşük tekliflerin belirlenmesi amacıyla geçerli tekliflerin aritmetik ortalamasının hesaplanmasında yaklaşık maliyetin % 40’ının altında kalan Cebe İnş. Ltd. Şti. ve Hamza Akbaş ait tekliflerin de değerlendirmeye alındığı dolayısıyla sınır değerin 4.183.038,91 YTL olarak yanlış hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı bölümüne uygun sınır değerin 4.500.429.024 YTL  olması gerektiği tespit edilmiştir.

 

Bununla birlikte Tumaz İnş. Müh. Mim. ve Tic. Ltd. Şti. ile Özimko İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamalarının uygun görülmesi mevzuata uygun bulunduğundan bu aykırılığın esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Cebe İnş. Ltd. Şti. – Ahmet Belice iş ortaklığının ve Hamza AKBAŞ’ın  tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalede en düşük fiyat teklif eden Cebe İnş. Ltd. Şti. – Ahmet Belice İş Ortaklığı ve Hamza AKBAŞ’ın aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece uygun görülmüş olması, analizlerde tespit edilen imalat kalemlerindeki eksiklikler ile ilgili olarak da yüklenici karı öngörülmüş olması nedenleriyle, tespit edilen aykırılıkların esasa etkili olmadığı ve ihalenin en düşük fiyat teklif eden isteklinin üzerinde bırakılmasının mevzuata uygun olduğu, dolayısıyla itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Hakan GÜNAL

Hicabi ECE

Üye

Üye

Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul