İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3358
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :8
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3358
Şikayetçi:
 Uzunbel İnşaat Gıda Petrol Ürünl. Nak. Turz. Temz. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Nu:8 Delice/KIRIKKALE
 İhaleyi yapan idare:
 Delice Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü, Fatih Mah. Ankara-Samsun Karayolu Altı KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.10.2007 / 29152
Başvuruya konu ihale:
 2007/113830 İhale Kayıt Numaralı “Delice Sağlık Meslek Lisesi Genel Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.10.2007 tarih ve 06.08.73.0176/2007-72 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Delice Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından 16.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/113830 İhale Kayıt Numaralı “Delice Sağlık Meslek Lisesi Genel Onarım İşi”ihalesine ilişkin olarak Uzunbel İnşaat Gıda Petrol Ürünl. Nak. Turz. Temz. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.10.2007 tarih ve 29152 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayete konu 2007/113830 İKN’li ihalenin 29.08.2007 tarihinde iptal edildiğine ilişkin kararın 04.09.2007 tarihinde taraflarına bildirilmesi üzerine aynı tarihte idareden iptal gerekçelerine dair açıklama istenildiği, idarenin açıklamaya verdiği 05.09.2007 tarih ve 710/413 sayılı cevabi yazısında iptal gerekçesinin; idari şartnamede benzer iş tanımının B/V grubu işler olarak belirlenmesi gerektiği halde B/IV grubu olarak belirlendiği, şartnamede değişiklik yapılmasını gerektiren bu aykırılığın düzetilme imkanı bulunmadığından ihalenin bütün teklifler reddedilerek iptal edildiğinin ifade edildiği, idarece aynı iş için 2007/154441 İKN ile yeniden ihaleye çıkıldığı ve yeni ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer işin “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/V ve B/IV grubu işler” olarak belirlendiği, başka herhangi bir değişiklik yapılmadığı, kendilerinin ilk ihalede herhangi bir belge eksilikleri olmadığı halde idarenin ihaleyi kasıtlı olarak iptal ettiği ve aynı iş için çıkılan 2007/113830 İKN’li ihalenin tüm yönleri ile incelenerek mağduriyetlerinin giderilmesi iddia ve talep edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 05.09.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, idareye şikayet başvurusundan bulunmayıp, 15.10.2007 tarih ve 29152 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, başvuru dilekçesine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin, idareye sunulan şikayet dilekçesi ve varsa bu dilekçeye idarece verilen cevabın bir örneğinin eklenmediği görüldüğünden başvuru dilekçesi ve eki belgelerin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu hususları tespit edilmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, başvurunun süresinde yapılmaması; başvuru sahibinin, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin başvuru dilekçesine eklenmemesi hallerinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul