En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3359
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :11
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3359
Şikayetçi:
 Selim Temizel Büklüm Sok. No:8/15 Kavaklıdere/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Dumlupınar Bulv. Merkez Kampusu ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.09.2007 / 26859
Başvuruya konu ihale:
 2007/89137 İhale Kayıt Numaralı “Akdeniz Üniversitesi Hizmet Blokları (Öğrenci Yurdu) İnşaatı + Donanım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 08.07.80.0111/2007-42E sayılı ve 15.10.2007 tatih ve 06.07.80.0111/2007-42E-Ek  sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünce 08.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Akdeniz Üniversitesi Hizmet Blokları (Öğrenci Yurdu) İnşaatı + Donanım İşi” ihalesine ilişkin olarak Selim Temizel’in 31.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.09.2007 tarih ve 26859 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İşin 2008 Mart’ında bitirilmesinin planlandığı gerekçesiyle ihaleye ilişkin olarak kamu yararı ve ivedilik kararı alındığı, halbuki idari şartnamede 2009 yılı için de ödenek ayrıldığı, bu gerekçenin ihale dokümanına ve dolayısıyla Kamu İhale Kanunu’nda yer alan Temel İlkeler’e de aykırı olduğu,

 

2) İhalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığı, tekliflerinin aşırı düşük olmadığı

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; idare tarafından 14.09.2007 tarihinde alınan ivedilik ve kamu yararı kararı Kamu İhale Kurulunun 24.09.2007 tarih ve 2007/AK.Y-780.1 sayılı kararıyla ivedilik kararının yerinde bulunmaması gerekçesiyle kaldırılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; Kamu İhale Genel Tebliğinin Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlığında “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir………………………………………Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında; ayrıca aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir…………………………………Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca idarelerce istenen ve isteklilerce verilen bilgi ve belgeler, isteklilerin teklif fiyatlarını nasıl hesapladıkları konusunda ihale komisyonunun bilgi sahibi olmasını temin için ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanmak amacıyla istenmektedir. Bu belgeler Kanunun 38 inci maddesine göre isteklilerce ileri sürülebilecek avantajlara ilişkin açıklamaların tamamını karşılamadığından, ihale komisyonlarının aşırı düşük teklif sorgulamalarını, sadece bu belgeleri kullanarak gerçekleştirmeleri, anılan maddenin uygulandığı anlamına gelmeyecek ve bu maddeye aykırı olacaktır. Bu nedenle, Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre bilgi ve belge istendiği durumlarda da ayrıca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu kapsamda istekliler tarafından yapılan açıklamaların değerlendirilmesi gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde “Tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere isteklilerden tekliflerin ekinde; anahtar teslim götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma veya teklif mektupları, varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler (şantiye giderleri, personel giderleri, iş makineleri, işletme giderleri, all risk sigorta giderleri, SSK payı, vergiler vs…) ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli verilmesi zorunludur. Bu belgeler teklif zarfı içinde sunulacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yapılan incelemede, Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre bilgi ve belge istendiği durumlarda da ayrıca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerekirken sadece idari şartnamede  istenen ve yukarıda belirtilen belgeler idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın değerlendirme kriteri olarak kullanılmış ve istekliden aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında bilgi ve belge talep edilmiştir. İdarenin söz konusu işleminin aktarılan Tebliğ hükmüne aykırıdır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar aşağıda belirtilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartnamede ve işe ait ihale ilanında “Proje ve şartnameler ve mahal listelerindeki imalatlara ait metraj, her kaleme ait fiyatlar, analizler yada destekleyici başka evraklarla belgelendirmek koşuluyla, işle ilgili bütün hesapları gösteren: Teklifi oluşturan bileşenler ile ilgili ayrıntıları olarak a) Yapım yönteminin ekonomik olması b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü, hususları istekli tarafınca belgelendirilerek ve yazılı olarak teklif zarfı içerisinde verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartnamede yapılan düzenleme ile istenen belgelerin, Uygulama Yönetmeliğinin cevaz verdiği sınırların ötesinde olduğu, bir aşırı düşük teklif açıklamasının bütün unsurlarının, tekliflerinin aşırı düşük teklif olup olmadığı henüz belli olmayan bütün isteklilerden teklif  kapsamında istenmesinin bu bağlamda mümkün olmadığı ve İdari Şartnamedeki bu mevzuata aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyeceği açıktır. Diğer taraftan İdari Şartnamenin anılan hükmü çerçevesinde isteklilerin teklifi kapsamında sunduğu belgeleri incelendiğinde ise başvuru sahibi yanında diğer bütün isteklilerin de tekliflerini açıklamak için verdiği analiz, proforma fatura, vs. belgelerin eksik olduğu, dolayısıyla söz konusu hükmün eşit muamele ilkesine uygun olarak uygulanması halinde geçerli teklif kalmadığı da tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak; ihale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek işlemler olduğu tespit edilmiş olup aynı zamanda bu haliyle ihalede geçerli teklif kalmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

 4734 sayılı Kanunu 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul