• Karar No: 2007/UY.Z-3361
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :13
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3361
Şikayetçi:
 Me-Si İnşaat Temz. Tic. Ltd. Şti, Rüzgarlı Caddesi No:16/144 Ulus/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeni Ziraat Mah. Etlik Caddesi No:10 06110 Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.10.2007 / 28464
Başvuruya konu ihale:
 2007/128007 İhale Kayıt Numaralı “K01 Paket Çocuk Sevenler Derneği, Battalgazi, Uluğbey, 24 Kasım, Karapürçek İlk Öğretim Okulu Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.10.2007 tarih ve 06.0840.G020/2007-35 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 06.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “K01 Paket Çocuk Sevenler Derneği, Battalgazi, Uluğbey, 24 Kasım, Karapürçek İlk Öğretim Okulu Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Me-Si İnşaat Temz. Tic. Ltd. Şti’nin 18.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.10.2007 tarihli yazısı ile reddi   üzerine, başvuru sahibinin  05.10.2007 tarih ve 28464 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihalede idarece; teklif ekinde sunulan standart form KİK.027.2/Y iş deneyim belgesinin bir başka istekliye kullandırılmayacağına dair taahhütnamede taahhüt eden belge sahibi Mehmet YAVUZ’un imzasının bulunduğu, ancak isteklinin imzasının bulunmadığı, gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının Türk Ticaret Kanunu uyarınca yerinde olmadığı, söz konusu kişinin aynı zamanda istekli şirketi temsile yetkili olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi Me-Si İnşaat Temz. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif ekinde sunulan (Standart Form-KİK.027.2/Y)’de, iş deneyim belgesinin bir başka istekliye kullandırılmayacağına dair taahhütnamenin bazı bölümlerinin istekli tarafından doldurulduğu, bazı bölümlerinin ise boş, imzasız ve kaşesiz olduğu, ancak belge sahibi tarafından istekli firma adına Ankara 29. Noterliğinden 04.09.2007 tarihinde vermiş olduğu taahhütnamede sadece belge sahibi  Mehmet YAVUZ’un imzasının bulunduğu, istekli firmayı temsil edenin imzasının bulunmadığı bu nedenle de idarece anılan  teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin isteklinin teklif ekinde sunmuş olduğu (Standart Form-KİK.027.2/Y) belgesinde taahhüt eden belge sahibinin ve isteklinin imzalarının olmadığı, ancak belge sahibi tarafından istekli firma adına Ankara 29. Noterliğinden 04.09.2007 tarihinde vermiş olduğu taahhütnamede sadece belge sahibi  Mehmet YAVUZ’un imzasının olduğu, isteklinin imzasının bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.  

  

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul