En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3362
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :14
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3362
Şikayetçi:
 Ali Direkli/Proje İnş. Taah. Ticaret, Reşatbey Mahallesi 11. Sokak Serkan Apt. Zemin Kat No:23/A Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Seyhan İlçe Belediyesi Fen İşler Müdürlüğü Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:89 01060 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.09.2007 / 27086
Başvuruya konu ihale:
 2007/59107 İhale Kayıt Numaralı “Yenibaraj Mah. 48. ve 35. Sokaklarda Yol ve Kaldırım Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.10.2007 tarih ve 06.0786.G020/2007-30 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Seyhan İlçe Belediyesi Fen İşler Müdürlüğü’nce 08.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yenibaraj Mah. 48. ve 35. Sokaklarda Yol ve Kaldırım Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Ali Direkli/Proje İnş. Taah. Ticaret’in 21.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.09.2007 tarihli yazısı ile  üzerine, başvuru sahibinin  24.09.2007 tarih ve 27086 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece ihalede bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin ihalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak yapılan  inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

              

İhalenin iptaline ilişkin işlemin 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet yoluyla mevzuata uygunluğunun denetiminin idari işlemin unsurları bakımından ve idarece iptal nedeni olarak gösterilen gerekçelerle sınırlı yapılması gerekmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali başlıklı 39 uncu maddesinde;

                “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmüne,

 

                Anılan Kanununun İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında ise;

            İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

          İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Anılan hükümler uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de; bu yetki  mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

İdare tarafından, söz konusu ihalenin iptaline ilişkin belirttiği gerekçe ile sınırlı olarak  ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, anılan tekliflerin idarece geçerli kabul edildiği ve geçerli teklif sahiplerinden başvuru sahibinin teklif fiyatı idarece aşırı düşük bulunduğu, başvuru sahibine idarece 29.06.2007 tarihinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, aşırı düşük sorgulamasına ilişkin açıklamaların başvuru sahibi tarafından 04.07.2007 tarihinde idareye sunduğu anlaşılmıştır.

 

Ancak, Adana İli Seyhan İlçesi Belediye meclisinin 06.07.2007 tarih ve 399 sayılı kararında; Belediye Başkanlığına “kilitli parke kaplama malzemeleri olarak parke taşı, bordür, yağmur oluğu, kum ve çimento alımı” için borçlanma yetkisi verildiği, Belediye Başkanlığının konuya ilişkin İller Bankası Genel Müdürlüğüne yapılan girişimleri sonucunda;

 

İller Bankası Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından Adana İli Seyhan İlçesi Belediye Başkanlığının kredi talebine karşılık gönderilen 07.08.2007 tarih ve 01032 sayılı yazıda; “..Belediyeniz ihtiyacı olan parke taşı, bordür, yağmur oluğu, kum ve çimento alımında kullanılmak üzere Bankamızdan talep edilen kredi, Genel Müdürlük Makam’ınca uygun görülmüştür. Söz konusu kredinin ödenebilmesi için satın alınacak malzemelerin muayene ve kabul işlemlerinin Bankamız Mal Alımları Denetim ve Kabul Esaslarına göre müştereken en az 3 (üç) kişiden oluşturulacak kabul komisyonu tarafından yapılması gerekmektedir.” denilmektedir.  

 

İller Bankası Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından söz konusu   Belediye Başkanlığınınkilitli parke kaplama malzemeleri olarak parke taşı, bordür, yağmur oluğu, kum ve çimento alımı” için talep edilen kredinin karşılanabileceğinin idareye 07.08.2007 tarih ve 01032 dayılı yazı ile bildirildiği anlaşılmıştır. 

 

İdarenin İller Bankası Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından yazılan kredi anlaşması yazısı üzerine 08.06.2007 tarihinde yapılan ihaleyi; “Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 06.07.2007 tarih ve 399 sayı ile almış olduğu meclis kararında kilitli parke kaplama malzemeleri alımı için Belediye Başkanlığına borçlanma yetkisi vermiş ve İller Bankası Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde, 20.07.2007 tarihinde İller Bankası ile kredi sözleşmesi imzalanmıştır. İller Bankası Genel Müdürlüğünden alınacak olan kredi, kilitli parke taşı, bordur, yağmur oluğu, kum ve çimento alımlarında kullanılabilecektir…” söz konusu İller Bankası Genel Müdürlüğünden alınacak olan kredi ile, kilitli parke taşı, bordur, yağmur oluğu, kum ve çimento alımında kullanılacak olmasından dolayı anılan ihalenin bu gerekçe ile iptal edilmesinin mevzuata uygun olduğu, ancak; “….Kredi kullanılarak alınacak olan kilitli parke taşı, bordur, yağmur oluğu, kum ve çimento, idaremizce mal alımı şeklinde ihale edilerek alındıktan sonra alınan bu malzemelerin döşenmesi işçilik hizmeti alımı şeklinde (malzemeler idaremizce verilerek) ihale edilerek yapılacak olmasından dolayı 2007/59107 ihale kayıt numarası ile 08.06.2007 tarihinde malzemeli olarak ihalesi yapılan Yeni Baraj Mahallesi 48. ve 35. sokaklarda kilitli parke ile yol ve kaldırım yapılması işinin iptaline karar verilmiştir.” Kredi kullanılarak alınacak olan kilitli parke taşı, bordur, yağmur oluğu, kum ve çimento alımından sonra  alınan bu malzemelerin döşenmesi işçilik hizmeti alımı şeklinde ihale edileceği yolundaki gerekçenin  mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Keza söz konusu ihalenin idarece iptal edilme gerekçeleri birlikte değerlendirildiğinde, İller Bankası Genel Müdürlüğünden alınacak olan kredi ile kilitli parke taşı, bordur, yağmur oluğu, kum ve çimento alımlarının mal alım ihalesi olarak yapılabileceği, ancakYeni Baraj Mahallesi 48. ve 35. sokaklarda kilitli parke ile yol ve kaldırım yapılması işinin” yapım ihalesi olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

 

Bu itibarla, idarece ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul