• Karar No: 2007/UY.Z-3392
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :72
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3392
Şikayetçi:
 Osman Seher AKŞEHİR, Ahmet Mithat Efendi Sok. No:52/3 Çankaya /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,Altındağ/ ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.10.2007 / 28263
Başvuruya konu ihale:
 2007/88296 İhale Kayıt Numaralı “Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.10.2007 tarih ve 06.08.29.0186/2007-33 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 27.08.2007 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi İnşaatı ihalesine ilişkin olarak Osman Seher AKŞEHİR’in 04.10.2007 tarih ve 28263 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; yapmış oldukları aşırı düşük teklif açıklamasının idarece incelenmesi sonucunda bir çok imalat kaleminin yaklaşık maliyet hesabında, proje ve teknik şartnamelerde yer aldığı halde teklif dosyalarında yer almadığı ve teklif tutarının da aşırı düşük teklif sınırından önemli ölçüde düşük olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirilme dışı bırakıldığının 18.07.2007 tarih ve 3958/16506 sayılı yazı ile kendilerine bildirildiği, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının keyfi bir karar olduğundan bahisle;

 

            1) İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine alınan kararda işe ait proje ve teknik şartnamede yer alıp teklif dosyasının incelenmesinde yer almayan imalat kalemlerinin olduğunun belirtilmekle birlikte miktar ve tutarlarının belirtilmediği, dolayısıyla miktar ve tutarların doğru olup olmadıkları konusunda inceleme yapma imkanı olmadığı,

 

            2) Teklif dosyasında yer alan imalat miktarlarının yaklaşık maliyete esas imalat miktarlarına göre teklif tutarını önemli ölçüde etkileyecek derecede düşük olduğunun sadece bir örnekle belirtildiği, incelemenin daha ciddi yapılarak hangi imalat kalemlerindeki miktar ve tutarların düşük olduğunun belirtilmesi gerektiği,

 

            3) Bayındırlık ve İskan Bakanlığının birim fiyatlarına %11 tenzilatlı fiyat vermelerinin nedeninin fiyatların %25 müteahhit karlı olduğunun bilinmesi dolayısıyla işin %11 tenzilatı düşüldüğünde %14 karlı yapılabileceğini kanıtlamak için olduğu,

 

            4) Hiç verilmeyen imalat kalemlerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatları ve bazılarının da piyasadan alınan proforma faturalarla değerlendirildiği, bu imalatların teklif fiyatının %3,5’ine tekabül ettiği, bu durumun da kabul edilebilir bir hata olduğu ve işin yapılabilirlik limitleri içerisine bulunduğu,

 

            5) Teklif tutarının aşırı düşük teklif sınırından önemli ölçüde düşük olması hususunun dikkate alınarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, zira yapılan ihalede 33 firmanın ön yeterlik aldığı, 17 isteklinin teklif verdiği, ancak bu tekliflerden 9 adedinin teşekkür olduğu, dolayısıyla teklif mektuplarının yarısından fazlasının teşekkür olduğu bir ihalede tekliflerinin aşırı düşük teklif sınırından önemli ölçüde düşük olmasının normal olması gerektiği, bu tür tespitlerde yaklaşık maliyet hesabının da önemli olduğu, sonuç olarak idarece yapılan değerlendirmenin objektif olmadığı, kamu ihalelerinde aşırı düşük değerlendirmesinde idarenin takdir hakkı olmakla birlikte bu takdir hakkının mutlak ve sınırsız olmadığı,

 

            6) İhale konusu işe ait idari şartnamenin 36.1 maddesinde “… Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif teklif edilen fiyatın en düşük olanıdır…” esasına yer verildiği, İdarece 11.06.2007 tarihinde ihalesi yapılan H.Ü Çocuk Hastanesine Hizmet veren B Blokun tamamı ile B3 Blokun Z.A.5 ve Teras Katlarının Tadilat ve Büyük Onarım işi ile 27.07.2007 tarihinde ihalesi yapılan H.Ü Beytepe Kampusü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Bina İnşaatı işinde yukarıda belirtilen şartname hükmüne bağlı kalınarak ihalenin en düşük teklif edilen fiyat üzerinde bırakılmasına rağmen, başvuruya konu ihalede taraflarınca sunulan en düşük teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            7) İdarece 11.06.2007 tarihinde ihalesi yapılan ve kendilerinin de iştirak ettiği H.Ü Çocuk Hastanesine Hizmet veren B Blokun tamamı ile B3 Blokun Z.A.5 ve Teras Katlarının Tadilat ve Büyük Onarım işinin 14250 metrekare olduğu, ihale bedelinin 14.450.000,00 YTL olduğu göz önüne alındığında metrekaresine edilen teklifin yaklaşık 1.000,00 YTL olduğu, bu ihale ile başvuruya konu ihalede aynı sınıfta benzer iş bitirme istendiği de göz önünde tutulursa; idarenin şikayetleri üzerine aldığı kararda belirttiği, “ …Ancak söz konusu birim m² maliyetlerin aynı sınıfta yer alsa dahi, seçilen malzeme, yapılacak imalat ve kalitesi ve diğer etkenler dikkate alındığında projeden projeye farklılıklar göstermesi kaçınılmazdır” ifadesinin somut ve objektif bir gerekçe olamayacağı,

 

Sonuç olarak idarenin ihale kararının ve ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın hukuka aykırı olduğu belirtilerek, ihale kararının iptali ve ihalenin en düşük teklifi veren firmaları üzerinde bırakılması yönünde düzeltici işlem tesis edilmesi talep edilmektedir.

      

            4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 nci maddesinde;

 

            İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

          

 
           İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.
            
           Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.
          İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü,

          Anılan Kanunun “Kamu İhale Kurulu Tarafından İnceleme” başlıklı 56 ncı maddesinde; “…Sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvuruları Kurul tarafından değerlendirmeye alınmaz. Usulüne uygun olarak yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından sözleşme imzalanıncaya kadar incelenerek sonuçlandırılması zorunludur.” hükmü,

 

           İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “İvedilik ve kamu yararı bulunması gerekçesiyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 11 inci maddesinde;

         

           (1) Şikayet başvurusu yapıldıktan sonra ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar da alınabilir.

 

          (2) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar, başvuruyu sonuçlandıran karar ile birlikte sözleşmenin imzalanmasından en az yedi gün önce başvuru sahibine tebliğ edilmiş olmasını sağlayacak şekilde bildirilir. Ayrıca başvuruyu sonuçlandıran karar  diğer isteklilere de bildirilir.

 

         (3) İdarece usulüne uygun karar alınmadan ve bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” hükmü,

 

          Anılan Yönetmeliğin “Kararlarda bulunacak hususlar” başlıklı 13 üncü maddesinde; 

 

          (1) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınacak kararlarda aşağıdaki hususlar gösterilir:

 

           a) İhalenin adı ve ihale kayıt numarası,

           

 

           ğ) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine yönelik karar alınıp alınmadığı,” hükmü,

         

           İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde ise;

 

          (1) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca, şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde karar alınabilir. Bu kararda gerekçe olarak sadece "ivedilik ve kamu yararı bulunduğu" veya "ihale sürecine devam edilmesi" şeklinde Kanun ve Yönetmelik hükmünün tekrarıyla yetinilmesi halinde, kararın gerekçeli olma şartı yerine getirilmediğinden, usulüne uygun alınmış bir karar sayılmayacaktır. Bu nedenle, gerekçelerin kararda açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.

 

          (2) Şikayet başvurusu üzerine ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınması halinde bu karar ile başvuruyu esastan sonuçlandıran kararın aynı anda ve ayrı ayrı  alınması ve başvurana bu iki kararın birlikte (aynı zarfın içinde veya elden) tebliğ edilmesi gerekmektedir.

 

          (3) İvedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı başvuru sahibi haricindeki diğer aday ve isteklilere bildirilmez. Ancak bu kararla aynı anda alınan ve  başvuruyu esastan sonuçlandıran karar diğer aday ve isteklilere bildirilir.

 

          (4) İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

          (5) Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır.

 

          (6) İdarelerce, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde alınan karar ile başvuruyu sonuçlandıran kararın başvuru sahibine bildirimini izleyen günden itibaren yedi gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Bu süreye uyulmadan veya usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşmenin imzalanması durumunda, Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bu sözleşme hükümsüz sayılır.

 

          (7) Bu çerçevede idareler tarafından ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının gerekçeli olarak alınması, somut olayda  gerekçelerin nasıl gerçekleştiğinin açıkça belirtilmesi ve alınan kararların bildiriminde yukarıdaki hususlara uygun işlem yapılması gerekmektedir.”

 

           Hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece alınacak olan başvuruyu esastan sonuçlandıran kararda  ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine yönelik karar alınıp alınmadığının da belirtilmesinin gerektiği, şikayet başvurusu üzerine ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınması halinde ise bu kararın gerekçeli olarak başvuruyu esastan sonuçlandıran kararla aynı anda ve ayrı ayrı  alınması ve bu iki kararın birlikte (aynı zarfın içinde veya elden) sözleşmenin imzalanmasından en az yedi gün önce başvuru sahibine tebliğ edilmiş olmasını sağlayacak şekilde bildirilmesi gerektiği; diğer aday veya isteklilerin sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunma hakkı olduğundan ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının başvuru sahibi haricindeki diğer aday ve isteklilere bildirilmemesi gerektiği, başvuru sahibinin ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararına karşı kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerektiği, aksi takdirde idarenin ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararını başvuru sahibine bildirim tarihinden itibaren yedi gün geçtikten sonra ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalayabileceği, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının ise Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı anlaşılmaktadır.

 

            İhale işlem dosyasında yapılan inceleme sonucunda; 29.08.2007 tarihli ihale komisyon tutanağı ile başvuru sahibinin teklif bedelinin aşırı düşük teklif olarak tespit edildiği, bunun üzerine 03.09.2007 tarih ve 3683 sayılı yazı ile başvuru sahibinden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde açıklama istenildiği, başvuru sahibinin 06.09.2007 tarihinde idarenin kayıtlarına alınan açıklama yazısı ile açıklamalarını idareye sunduğu, aşırı düşük teklif sorgulamasında yapılan açıklamaların incelenmesi sonucunda teklifin değerlendirme dışı bırakıldığının da belirtildiği kesinleşen ihale kararının 10.09.2007 tarihinde başvuru sahibine elden tebliğ edildiği, bunun üzerine başvuru sahibinin 14.09.2007 tarihinde 1300 sayı numarasıyla idarenin kayıtlarına alınan 14.09.2007 tarihli yazı ile teklifin değerlendirmeye alınmama gerekçesinin bildirilmesini talep ettiği, ancak başvuru sahibinin idarenin açıklama talebine vereceği cevabı beklemeden aynı gün 1301 sayı numarasıyla idarenin kayıtlarına alınan 14.09.2007 tarihli yazı ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet başvurusu üzerine ihale yetkilisince alınan 18.09.2007 tarihli karar ile şikayetin reddine karar verilmekle birlikte aynı kararda  mevsim şartları gereği 2007 yılında tahsis edilen ödenekler nispetinde imalatların yıl sonuna kadar yaptırılabilmesi için ihale konusu işin bir an önce başlatılması zorunluluğunun bulunması, ihale işlemlerinin yürütülüp sonuçlandırılmasında hizmetlerin aksamaması ve işin süresinde tamamlanması açısından kamu yararı bulunması” gerekçesiyle ihale işlemlerine devam edilmesine ve ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması yönünde karar alındığı, alınan bu kararın 20.09.2007 tarihinde başvuru sahibi tarafından, 18.09.2007 tarihinde ise ihaleye teklif veren diğer istekliler tarafından tebellüğ edildiği, ayrıca ihale yetkilisince başvuruyu esastan sonuçlandıran kararla birlikte aynı tarihte ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar da alındığı, ancak başvuruyu esastan sonuçlandıran karardan ayrı olarak alınan bu kararın başvuru sahibine tebliğ edilmediği, idarenin ise ihale işlemlerine devam edilmesine yönelik karar alındığının da belirtildiği başvuruyu esastan sonuçlandıran kararın başvuru sahibine bildirimini izleyen 20.09.2007 tarihinden itibaren yedi gün geçtikten sonra 28.09.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzaladığı tespit edilmiştir.

 

            Bu çerçevede; her ne kadar başvuruyu esastan sonuçlandıran kararla birlikte aynı tarihte ayrıca alınan ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar başvuru sahibine tebliğ edilmemiş olsa da, ihale yetkilisi tarafından alınan ve başvuru sahibince 20.09.2007 tarihinde tebellüğ edilen başvuruyu esastan sonuçlandıran kararda ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine yönelik karar alındığı gerekçeleriyle birlikte belirtilmiş olduğundan, başvuru sahibinin başvuruyu esastan sonuçlandıran kararın kendisine bildirimini izleyen üç gün içerisinde ihale işlemlerine devam edilmesi kararına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekmektedir.

 

            Dolayısıyla başvuru sahibinin bu üç günlük süre geçirildikten sonra 04.10.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunmuş olması nedeniyle idare tarafından 28.09.2007 tarihinde imzalanan sözleşmenin usulüne uygun olarak imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla yapılan başvurunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan  “…Sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvuruları Kurul tarafından değerlendirmeye alınmaz.” hükmü uyarınca itirazen şikayet başvurusu olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp; 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır” hükmü uyarınca iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Bununla birlikte İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

            İncelenen ihalede ise sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul