İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3394
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :1
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3394
Şikayetçi:
 Necdet Durdu Kırdağ, Necatibey Cad. Hanımeli Sokak 13/5 Sıhhiye Merkez / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, Yörük Selim Mah. G.Mustafa Kuşcu Cad. KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.09.2007 / 26529
Başvuruya konu ihale:
 2007/90059 İhale Kayıt Numaralı “Nurhak İlçesi Entegre Devlet Hastanesi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.10.2007 tarih ve 06.07.63.0026/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü’nce 03.09.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Nurhak İlçesi Entegre Devlet Hastanesi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Necdet Durdu Kırdağ’ın 29.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.09.2007 tarih ve 26529 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

03.10.2007 tarih ve 06.07.63.0026/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İşin ilanında ve şartnamesinde diğer hususlar bölümünde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere isteklilerden tekliflerinin ekinde; gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektuplarının, varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurların, genel giderler (şantiye giderleri, personel giderleri, iş makineleri işletme giderleri, all-risk sigorta giderleri, tapu, ruhsat, harç giderleri, S.S.K. payı, vergiler, proje giderleri vs.) ile sözleşme giderlerinin (Damga vergisi, sözleşme karar pulu, K.İ.K. payı kesin teminat masrafları vs.) başvuru dosyası içinde ayrı bir dosya olarak istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İşin teknik şartnamesinde diğer özel imalatların yapımında özel teknik şartnamede yer alan tarif ve yapım şartlarına uyulacağı belirtilmekle birlikte, ihale dokümanı içerisinde böyle bir özel teknik şartname bulunmadığı,

 

3) İşin şartnamesinde Kazı Klas Tutanağı bulunmadığı gibi, pursantaj tablolarında ve mahal listelerinde de kazı ile ilgili herhangi bir imalat kaleminin yer almadığı,

 

4) Mimari projelerde bulunan doktor muayene odası zeminindeki 25.116/1 poz nolu PVC döşeme kaplaması ve self-leveling özel poz nolu imalatların, lamine kaplı kapı kanadının, 23.244/E1 poz nolu alüminyum doğrama kapılarının, 23.244/L1 poz nolu ısı yalıtımlı alüminyum doğrama kapılarının, 23.220 poz nolu paslanmaz çelik merdiven korkuluğu ve küpeştesinin, çatı imalatlarının, bina çevresindeki kilitli parke imalatlarının, yatay yağmur oluğu ile düşey yağmur borusunun, 18.071/1 poz nolu 19x19x8,5 cm fabrika tuğlası ile yarım tuğla duvar yapılması imalatının, asma tavanların, B ve C Blok pencerelerinde 23.244/L1 poz nolu ısı yalıtımlı alüminyum doğrama ile 23.241/A poz nolu plastik doğrama imalatlarının, A Bloktaki presli iç kapı kanadının, çevre düzenlemesinin, 3 gözlü fosseptik çukurunun, bekçi klubesinin, 15/30 bordür taşından, beton dere ve asfalt kaplama tretuvarlarının pursantaj tablolarında ve mahal listelerinde yer almadığı,

 

5) İhale dokümanında pis ve temiz su hatları imalatları ile ilgili kesit ve kazı detaylarının bulunmadığı,

 

İleri sürülerek maliyet hesabı çalışmaları sırasında Uygulama Projelerine mi yoksa Mahal Listesine mi uyulacağı bilinemediğinden, söz konusu eksiklikler nedeniyle işin maliyetinin sağlıklı bir şekilde hesaplanamadığından teklif vermenin mümkün olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibi ihale dokümanını satın almakla birlikte teklif vermediğinden istekli olabilecek sıfatı ile şikayet ehliyetine sahiptir. İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde; istekli olabileceklerin ancak ihale ilanında veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alındığından, istekliler tarafından sunulan teklifler incelenmemiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşin ilanında ve şartnamesinde diğer hususlar bölümünde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektuplarının, varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurların, genel giderler (şantiye giderleri, personel giderleri, iş makineleri işletme giderleri, all-risk sigorta giderleri, tapu, ruhsat, harç giderleri, S.S.K. payı, vergiler, proje giderleri vs.) ile sözleşme giderlerinin (Damga vergisi, sözleşme karar pulu, K.İ.K. payı kesin teminat masrafları vs.) ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli ve eklerinin başvuru dosyası içinde ayrı bir dosya olarak verilmesinin zorunlu tutulduğu görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek Belgeler” başlıklı 34 üncü maddesinde; “...Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” hükmü,

 

“Aşırı düşük teklifler” başlıklı 65 inci maddesinde ise;

 

Teklifler değerlendirildikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanlar tespit edilir. İhale komisyonu bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan hükümlerde hangi bilgi ve belgelerin tekliflerin verilmesi aşamasında tüm isteklilerden isteneceği, hangilerinin ise tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yalnızca aşırı düşük teklif sahiplerinden isteneceği ayrı ayrı belirtilmiştir. Dolayısıyla, idarece işin ilanında ve şartnamesinde yapılan düzenleme ile söz konusu hükümlerde belirtilen bilgi ve belgelerin tamamına yakınının tüm isteklilerden tekliflerin verilmesi aşamasında istenmesinde mevzuata uyarlık olmadığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, işin Teknik Şartnamesinde “Diğer Özel İmalatların yapımında ise bu işe ait İhale Dokümanlarında yer alan Özel Teknik Şartnamede yer alan tarif ve yapım şartlarına uyulacaktır.” denilmesine rağmen isteklilere verilen ihale dokümanı içerisinde bir özel teknik şartnamenin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            İşin Teknik Şartnamesinde; yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespitinde kullanılan inşaat, tesisat ve elektrik işleri ile ilgili Birim Fiyat Poz Numaralarının Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatlarından ve diğer Kamu İdarelerinden alındığı, ilgili imalatların Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesi, Teknik Şartnamesi ve Birim Fiyat Tariflerinde belirtilen tarif ve yapım şartlarına göre, diğer özel imalatların ise Özel Teknik Şartnameye göre yapılacağı belirtilmiştir. İşin yapımında Kamu İdareleri tarafından hazırlanan Teknik Şartnamelerin Kullanılması öngörüldüğünden, söz konusu Şartnamelere tüm isteklilerin kolayca ulaşılabileceği dikkate alınarak bunların hiçbiri ihale dokümanına eklenmemiştir. Ancak, ihale dokümanı üzerinde yapılan incelemede özel imalatlar bulunduğu görüldüğünden, söz konusu imalatların özel teknik şartnamesine göre yapılıp yapılmayacağı konusunda isteklilerde tereddüd oluşabileceğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, isteklilere verilen ihale dokümanı içerisinde Kazı Klas Tutanağının bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanun uyarınca ihalesi yapılacak yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilmesi gerekmektedir. İhale yapılmadan önce idare tarafından ihtiyaç konusu yapım işinin yaklaşık maliyetinin gerçekçi biçimde tespit edilebilmesi için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesi uyarınca arazi ve zemin etüt çalışmalarının yapılmış olması zorunludur. Dolayısıyla idare tarafından yaklaşık maliyetin doğru belirlenebilmesi için ihale öncesi çalışmalarda, plankotelerin ve kazı klas oranlarının jeolojik etüt raporunda yer alması gerekmektedir. Yaklaşık maliyetin hatalı hazırlanması halinde ihale komisyonları tarafından tekliflerin sağlıklı değerlendirilemeyeceği, bunun da ihale sonucunu etkileyeceği açıktır.

 

       Tip İdari Şartnamenin “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı 13 üncü maddesinde;

       13.1-İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

       13.2-İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

       13.3-İdare, istekli veya temsilcilerinden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

       13.4-Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. “ düzenlemesi yer almaktadır.

           

            Anılan düzenlemeler uyarınca teklif hazırlamadan önce işin yapılacağı yerin görülerek incelenmesi ve gerekli olabilecek tüm bilgilerin temin edilmesi isteklinin, işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili taleplerin karşılanması ise idarenin sorumluluğunda olduğundan, istekliler tarafından işin yapılacağı yerin ve  çevresinin görülmesi, mahallin özellikleri ile zemin şartlarının incelenerek teklif hazırlanması gerekmektedir. İşin yapılacağı yerin görülmesi ile ancak yüzeydeki zemin özelliklerinin anlaşılabilir olduğu, bunun ise kazı usulünün tespit edilmesi ve kazıdan çıkan malzemenin dolguda kullanılıp kullanılmayacağı yönünden bir değerlendirme yapmaya yeterli olmadığı, dolayısıyla idarece yaklaşık maliyetin ve isteklilerce de tekliflerin sağlıklı olarak hazırlanabilmesi için kazı yapılacak olan inşaat alanının zemin özelliklerinin bilinmesi gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

 

                                                                                                                      

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, isteklilere verilen ihale dokümanı içerisindeki mahal listelerinde ve pursantaj tablolarında mimari projelerde bulunan 25.116/1 poz nolu PVC döşeme kaplaması ve self-leveling özel poz nolu imalatın, lamine kaplı kapı kanadının, 23.244/E1 poz nolu alüminyum doğrama kapılarının, 23.244/L1 poz nolu ısı yalıtımlı alüminyum doğrama kapılarının, 23.220 poz nolu paslanmaz çelik merdiven korkuluğu ve küpeştesinin, çatı imalatlarının, bina çevresindeki kilitli parke imalatlarının, yatay yağmur oluğu ile düşey yağmur borusunun, 18.071/1 poz nolu 19x19x8,5 cm fabrika tuğlası ile yarım tuğla duvar yapılması imalatının, asma tavanların, B ve C Blok pencerelerinde 23.244/L1 poz nolu ısı yalıtımlı alüminyum doğrama ile 23.241/A poz nolu plastik doğrama imalatlarının, A Bloktaki presli iç kapı kanadının, çevre düzenlemesinin, 3 gözlü fosseptik çukurunun, bekçi klubesinin, 15/30 bordür taşından, beton dere ve asfalt kaplama tretuvarlarının bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 9.2 nci maddesinde; “İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

                                                                                                    

            1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi,

            2- İdari Şartname,

            3- Sözleşme Tasarısı,

            4- Uygulama Projesi,

            5- Mahal Listesi,

            6- Özel Teknik Şartname,

            7- Genel Teknik Şartname,

            8- Açıklamalar (varsa),

            9- Diğer Ekler.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Anılan düzenlemeler uyarınca istekliler tarafından ihale dokümanını oluşturan ve yukarıda sayılan tüm belgelerin dikkate alınarak tekliflerin hazırlanması, ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde ise yukarıdaki öncelik sıralamasının dikkate alınması gerekmektedir. İstekliler tarafından tekliflerinin hazırlanmasında ihale dokümanını oluşturan belgelerin birbirini tamamlayan ve açıklayan bir bütün olarak değerlendirilmesi ve söz konusu sıralamada uygulama projesi mahal listesinden önce geldiğinden mahal listesinde yer almasa dahi uygulama projesinde bulunan tüm imalatların yüklenici tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği açıktır. Diğer taraftan, pursantaj tablosu inşaatın ilerleme durumuna göre idarece sözleşme bedeli üzerinden yapılacak ödeme yüzdelerini gösterdiğinden, her bir imalat kaleminin bu tabloda ayrı ayrı belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla, mahal listesinde belirtilmesi gereken imalatların aynı zamanda uygulama projesinde de belirtilmiş olması, ancak bazı imalatların mahal listesinde sehven belirtilmemiş olmasının, söz konusu imalatların uygulama projesine göre yapılması gerektiğinin kolaylıkla anlaşılabilir olduğu dikkate alındığında, isteklileri teklif hazırlanmasında tereddüde düşürecek nitelikte görülmediğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

                                                                                              

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, isteklilere verilen ihale dokümanı içerisinde pis ve temiz su hatları imalatları ile ilgili kesit ve kazı detaylarının bulunmadığı anlaşılmakla birlikte, ihale dokümanı ekinde isteklilere verilen sıhhi tesisat uygulama projelerinde pis ve temiz su borularının kotları, uzunlukları ve çapları, tüm kat planları, kolon şemaları ile belediye kanalizasyon şebekesi bağlantı durumu ve kotu belirtilmiş olduğundan, tüm imalatların kamu idarelerince yayımlanan birim fiyat tariflerine göre yapılacağından, mevcut bilgilerle ve mahal listelerinde bulunan malzemelerle yapılması istenen işlerin miktar ve tutarlarının ihale konusu iş alanında faaliyette bulunan kişilerce bilinebileceği dikkate alındığında, söz konusu eksikliklerin teklif vermeye engel nitelikte olmadığı, nitekim 12 isteklinin ihaleye teklif verdiği dikkate alındığında, söz konusu eksikliğin teklif vermeye engel bir husus olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul