İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3395
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :2
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3395
Şikayetçi:
 Butuğ İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş., Uğur Mumcu Caddesi 94/3 G.O.P. Çankaya ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Meydan Cami Karşısı 3.Vakıf İşhanı Kat:2 60100 Merkez TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.09.2007 / 25809
Başvuruya konu ihale:
 2007/72432 İhale Kayıt Numaralı “Tokat Niksar Kültür Mah. 477 Ada 21 Parsel Üzerine İş ve Kültür Merkezi Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.10.2007 tarih ve 06.07.40.0026/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce 12.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tokat Niksar Kültür Mah. 477 Ada 21 Parsel Üzerine İş ve Kültür Merkezi Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Butuğ İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.’nin 10.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.09.2007 tarih ve 25809 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale kararının iptal edilmesine ilişkin ihale yetkilisinin 02.08.2007 tarihli işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede firmalarının ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği halde, 5018 sayılı Kanun uyarınca yapılan ön mali kontrol neticesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin anahtar teknik personeline ilişkin belgelerinin eksik olması nedeniyle teklifinin geçersiz olduğunun anlaşılması üzerine idarece ihalenin iptaline karar verilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme başvuru konusu ihalenin iptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılmıştır:

 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 02.08.2007 tarih ve 3199 sayılı yazısında, yapılan Ön Mali Kontrol İşlemleri neticesinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinde Anahtar Teknik Personelin SSK prim ödeme belgesinin eksik olduğu ve mesleki deneyim süresinin yeterli olmadığı, ikinci avantajlı teklif sahibi firmanın teklifinde ise Teknik Personel Taahhütnamesinin eksik olduğu ve söz konusu eksikliklerin düzeltilebilir işlem niteliğinde olmadığı belirtilmiştir. Ön Mali Kontrol İncelemesi sonucunda ihalede yaklaşık maliyetin altında geçerli teklif kalmadığı sonucu çıktığından, ihale yetkilisince bu görüşün doğru olduğu kanaatiyle ihalenin yenilenmek üzere iptaline karar verildiği anlaşılmakla birlikte, yapılan incelemede, ikinci avantajlı teklif sahibi firmanın teklifinde Teknik Personel Taahhütnamesinin bulunduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “ İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,  

 

İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinde; "… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır." hükmü,

 

“Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu” başlıklı 44 üncü maddesinde ise; "İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

 

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. …" hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan hükümler uyarınca, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde ise, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanması bu isteklinin teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi halinde mümkün olmakla birlikte, ihale yetkilisine tanınan takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Başvuru konusu ihalede tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde yaklaşık maliyetin altında geçerli teklif bulunduğundan, ihale yetkilisince gerçekleştirilen ihalenin iptali işleminde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul