• Karar No: 2007/UY.Z-3396
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :4
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3396
Şikayetçi:
 İSBAK İstanbul Ulaşım Haberleşme Güvenlik Tek. San. ve Tic. A.Ş., Cendere Yolu 52 34406 Kağıthane İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı,İhale Şartname Hazırlık Şube Müdürlüğü,Ek Hizmet Binası D Blok Kat:2 16190 Acemler Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.09.2007 / 25643
Başvuruya konu ihale:
 2007/113849 İhale Kayıt Numaralı “Bursa Kentsel Trafik Yönetim Sistemi Yaptırılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.09.2007 tarih ve 06.07.33.0026/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Büyükşehir Belediyesi, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, İhale Şartname Hazırlık Şube Müdürlüğü’nce 05.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bursa Kentsel Trafik Yönetim Sistemi Yaptırılması” ihalesine ilişkin olarak İSBAK İstanbul Ulaşım Haberleşme Güvenlik Tek. San. ve Tic. A.Ş.’nin 27.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.09.2007 tarih ve 25643 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1)        Birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkılmasının mevzuata aykırı olduğu,

2)        İhalenin kapsamında önemli oranda sinyalizasyon işleri olduğundan F-III Grubu işlerin
benzer iş tanımına eklenmemesi nedeniyle rekabetin engellendiği,

3)        İhalede  rekabeti  olumsuz etkileyecek nitelik ve sayıda  anahtar teknik personel
istendiği,

4)        İhale konusu iş daha önce Türkiye´de yapılmamış olduğundan teklif bedelinin % 100´ü oranında iş deneyim belgesi istenmesinin, yerli üreticilerin ihaleye katılımını engelleyebileceği,

5)        İhale sırasında yaklaşık maliyetin katılımcılara bildirilmesinin mevzuata aykırı olduğu, iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

Başvuru sahibinin teklif zarfında çıkan yazıda "...şikayet başvurumuzda belirttiğimiz nedenlerden dolayı teşekkürlerimizi sunarak teklif veremeyeceğimizi bildiririz" denildiğinden, başvuru sahibinin istekli olabilecek ehliyetini haiz olduğu kabul edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

İdarenin düzenlediği "Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Formda" ihaleye birim fiyat teklif alınmak suretiyle çıkılmasının gerekçesi özetle;

a)  Araç algılama devrelerinin kavşak kontrol cihazına kadar getirilmesi için yol üzerinde
ve yol kenarında yapılacak kablo kanal kazılarının diğer alt yapı kurumlarının tesis yerleri
bilinmediği   için   kazı   sırasında   meydana   gelecek   değişiklikler   nedeniyle   kazı   ve   kablo
miktarlarının net olarak belirlenemediği,

 

b) Teknik  Şartnamenin  Trafik  Mühendisliği   Planlama  Projelendirme ve  Uygulama
bölümünde; "Sistemin trafik tekniği açısından projelendirilmesi, planlanması ve uygulaması da
yapılacaktır Yüklenici sistemin trafik konseptini oluşturacaktır" denildiği ve bu bölümde ışıklı
sinyal tesislerinin kontrolü için teknik konseptin oluşturulması için makroskopik (Büyük ölçekli,
yüksek seviyeli) ve mikroskopik (Küçük ölçekli, düşük seviyeli) kontrol için öngörülen bölgeler de
burada tanımlanacağından, bölgesel olarak sinyalizasyon sistemlerinin revizyonu, iptali veya yeni yapılması ile birlikte montajı yapılacak akıllı trafik sistemlerinin (Kavşak cihazının miktarı ve kapasitesi, sinyal ünite miktarı, araç algılama detektörleri ve modülleri, yaya butonu ve sesli uyarı sistemi) miktarlarında değişiklik olabileceği, Bursa kent genelindeki yollarda yapılacak saha etütleri kapsamında yüklenicinin oluşturacağı trafik konsepti içinde CCTV Kamera Sistemi ve Değişken Mesaj İşaretlerinin uygulama projeleri de yapılacağından arazide montaj yerlerinin kesin olarak belirleneceği,

c)         Yolcu Bilgilendirme ve Ulaşım Yönetim Sistemi kurulması için duraklara konulacak
olan bilgi panolarının miktarı ile bu duraklardan geçecek (veya ulaşım planlaması ile ilave
olacak) otobüslerden ne kadarına araç takip sistemi takılması gerektiğinin İdarenin hat ve
otobüs   planlaması  ve  Yüklenicinin   Proje  konseptine  uygun  geliştirilecek  olan  uygulama
yazılımları ile birlikte değerlendirileceği,

d)        Teknik Şartnamenin Veri İletimi bölümünde Bursa Kentsel Trafik Yönetim Projesi
kapsamında haberleşme alt yapısının idare tarafından yükleniciye sağlanacağı ve sisteme ait
tüm birimlerde (Kavşak Kontrol Cihazları,  Değişken Mesaj İşaretleri,  Kameralar,  Hız ikaz
Sistemine  Ait  Haberleşme  Aparatları  ve  bunlar gibi  haberleşme sistemi  gerektiren  tüm
donanımlar vb.) ortak bir haberleşme ara bağlantısı olacağı ve bu bağlantıya kablolu (Türk
Telekomun kiralık hatları, fiber optik kablo vb.) veya kablosuz (GSM/GPRS, wireless vb.) olarak
tesis edilebilen haberleşme modüllerinin bağlanabileceği ve proje kapsamındaki alt sistemlerin
hangilerinde   haberleşme   sistemi   olarak   kablo,   GSM/GPRS   veya   wireless   sisteminin
kullanılacağı İdarenin yüklenici ile oluşturacağı trafik konseptine göre ve işletme maliyetine göre
idare tarafından belirlenerek tesis edileceği gösterilmiştir.

4734 sayılı Kanunun İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar başlıklı 62 inci maddesinin (c) bendinde;

"Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz, ihale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, salt tesisleri, kaptajlar, su depolan, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz." hükmü yer almaktadır.

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, isteklilere verilen ihale dokümanı içerisinde Ön veya Kesin Projelerden birisinin bulunması gerektiği halde bulunmayıp yalnızca Teknik Şartnamelerin bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İdarece Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Formun (a) bendinde belirtilen gerekçeden dolayı Teklif Birim Fiyat alınmak suretiyle ihaleye çıkılabileceği düşünülmekle birlikte, (b) bendinde; "Teknik Şartnamenin Trafik Mühendisliği Planlama Projelendirme ve Uygulama bölümünde Sistemin trafik tekniği açısından projelendirilmesi, planlanması ve uygulaması da yapılacaktır. Yüklenici sistemin trafik konseptini oluşturacaktır." denilmesinin, (c) bendinde; ´´...otobüslerden ne kadarına araç takip sistemi takılması gerektiğinin idarenin hat ve otobüs planlaması ve Yüklenicinin Proje konseptine uygun geliştirilecek olan uygulama yazılımları ile birlikte değerlendirileceği" denilmesi ile, (d) bendinde; "...bu bağlantıya kablolu (Türk Telekomun kiralık hatları, fiber optik kablo vb.) veya kablosuz (GSM/GPRS, wireless vb.) olarak tesis edilebilen haberleşme modüllerinin bağlanabileceği ve proje kapsamındaki alt sistemlerin hangilerinde haberleşme sistemi olarak kablo, GSM/GPRS veya wireless sisteminin kullanılacağı idarenin yüklenici ile oluşturacağı trafik konseptine göre ve işletme maliyetine göre idare tarafından belirlenerek tesis edileceği´ denilmesinin, ihale konusu işin kapsam ve niteliğinin yüklenici tarafından hazırlanması beklenen trafik konsepti yanında idarenin hat ve otobüs planlaması ile proje mahallerindeki haberleşme altyapısına bağlı olarak değişeceğini gösterdiği, oysa ihale yapılmadan önce idarece ihtiyaç konusu yapım işinin yaklaşık maliyetinin gerçekçi biçimde tespit edilebilmesi için ön veya kesin proje hazırlanması yanında hat ve otobüs planlaması yapılarak proje mahallerindeki haberleşme altyapısının önceden belirlenmesi gerektiği, aksi takdirde söz konusu belirsizlikler ortadan kaldırılmadan, idarece yaklaşık maliyetin, isteklilerce de teklif tutarlarının sağlıklı hazırlanması mümkün bulunmamaktadır. Nitekim, idarece yaklaşık maliyetin belirlenmesi amacıyla 5 firmadan teklif birim fiyat cetveli ile taslak teknik şartnameler gönderilerek fiyat araştırması yapıldığı, firmaların bildirdiği fiyatların ortalaması alınarak yaklaşık maliyetin belirlendiği anlaşılmakla birlikte, söz konusu belirsizlikler karşısında firmalar tarafından bildirilen birim fiyatlar arasında büyük farklar olduğu, örneğin üç firmanın ortalama 950.000,00 YTL fiyat verdiği bir kaleme diğer iki firmanın 40.000,00 YTL fiyat verdiği görüldüğünden, Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Formun (a) bendindeki gerekçe ile birim fiyat teklif alınması suretiyle ihaleye çıkılmasının yerinde olduğu, ancak yaklaşık maliyetin sağlıklı bir şekilde tespit edilmesini ve isteklilerce sağlıklı teklif hazırlanabilmesini teminen anılan formun diğer bendinde belirtilen gerekçelerinin ortadan kalkacağı şekilde ihale dokümanının tekrar hazırlanması ve ihale konusu yapım işinin teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje ile diğer hallerde ise, kesin proje ile ihaleye çıkılması gerektiğinden, birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkılmasının koşulları eksik yerine getirildiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

İşin ilanında; "Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım işlerinde iş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer işlere Dair Tebliğde yer alan Benzer iş Grupları Listesinin A-XVI Grubu işleridir. A-XVI Grubun 5 nci maddesinde belirtilen ve idarece belirlenecek benzer nitelikteki isler için ise, idaremizce "Otoyol trafik yönetim sistemleri ve tünel elektrik ve elektronik, elektromekanik kontrol sistemleri" işleri öngörülmektedir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği (Elektrik/Elektronik Mühendisi) dir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Yapım İşleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliği´nin "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde; Benzer İş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler” olarak tanımlanmıştır

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde ise; "Ayrıca, listede yer alan işlerin bünyesinde olan ancak, yapının bir parçası olarak tek başına ihale edilen işler için (Örn: asansör tesisatı, klima tesisatı, kazan dairesi, telefon santrali, vb. yapımı/yenilemesi), benzer iş belirlemesi yapılırken, ihale edilecek işi de içeren yapım işlerine ait iş deneyim belgesi yanında sadece ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin de sunulabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir. Örneğin: B/II Grubuna dahil bir yapının sadece asansör tesisatına yönelik bir ihalede, o ihale için benzer iş olarak kabul edilen grup veya gruplara ilişkin iş deneyimine sahip bir istekli teklif verebileceği gibi, asansör imalatı - montajı yaparak buna ilişkin iş deneyimine sahip olan bir istekli de teklif verebilecektir." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki düzenlemeler uyarınca bir işin benzer iş olarak tanımlanabilmesi için ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermesi ve aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektirmesi yanında, bir işin tamamını yapabilen kişi o işin bölümlerini de yapabileceğinden, benzer iş gruplarındaki işlerin belirli bir bölümünün tek başına ihale edilmesi halinde, o bölümlere ait iş deneyim belgesine sahip kişiler yanında, o bölümleri kapsayan iş gruplarına ait iş deneyim belgesine sahip kişilerin de teklif verebilecekleri öngörülmüştür. Ancak ilgili mevzuat uyarınca yalnızca bir işin bölümlerine ait iş deneyim belgesine sahip kişilerin o işin tamamına teklif vermesi mümkün değildir. Dolayısıyla, her ne kadar ihale konusu işin önemli bir bölümü sinyalizasyon işlerinden oluşsa da, ihale konusu işin bütünü trafik izleme ve yönetim sistemi kurulması işi olduğundan, idarece yapılan benzer iş tanımlamasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

İdari Şartnamenin "İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler" başlıklı 7.3,2 nci maddesinde anahtar teknik personel olarak 3 adet Elektrik/Elektronik Mühendisi, 2 adet İnşaat Mühendisi veya Mimar, 1 adet Çevre Mühendisi, 3 adet Bilgisayar Mühendisi, 3 adet Elektrik Mühendisi ve 1 adet Makine Mühendisi olmak üzere toplam 13 adet anahtar teknik personel istenilmiştir.

Yapım işleri ihalelerinde isteklilerin organizasyon yapısı ve personel durumunun yeterli olduğunu değerlendirebilmek için istekliler tarafından anahtar teknik personel ve teknik personel olmak üzere iki farklı statüde personel çalıştırması istenilmektedir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´nin "İsteklinin Organizasyon Yapısı Ve Personel Durumu İle Kaliteye İlişkin Belgeler" başlıklı 41 inci maddesinde; "Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez." hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, bir istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen mühendisin isteklinin işleri ile ilgili olarak idari, mali, teknik konular ve bu kapsamda teklifin hazırlanması görevlerini ifa edebileceği ancak ihale konusu işte çalıştırılmayacağı dikkate alındığında, anahtar teknik personelin niteliği ve sayısının ihale konusu işin kapsamı, niteliği, büyüklüğü ve karmaşıklığı ile doğrudan bağlantısı olmadığından, ihale konusu işin kapsamındaki mühendislik disiplinlerinin pek çoğundan ve toplamda 13 adet anahtar teknik personel istenmiş olmasının, ihaleye teklif veren iki firmadan biri olan Ayyıldız İnşaat Ltd. Şti.´nin diğer nedenler yanında anahtar teknik personelinin eksik olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının söz konusu düzenlemenin rekabeti engelleyici sonuç doğurduğunu gösterdiği, diğer taraftan olağan iş hacmi nedeniyle istenen sayı ve nitelikte anahtar teknik personel çalıştırmadığı halde bu ihaleye katılabilmek amacıyla bu sayı ve nitelikte mühendis istihdam edilmesinin ise isteklilerin maliyetlerinin, dolayısıyla da teklif fiyatlarının gereksiz yere yükselmesine yol açacağından, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkesine aykırı olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

İdari Şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde; "isteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %100 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi." isteneceği düzenlemesine yer verilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´nin "İş Deneyim Belgeleri" başlıklı 40 ınci maddesinde; "..İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50´ sinden az ve % 100´ ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir..." hükmü yer almaktadır.

 

İdarelerin teklif bedelinin % 50´si ile % 100´ü arasında iş deneyim belgesi isteme yetkisi bulunmakla birlikte, hangi oranda iş deneyim belgesi isteneceğinin belirlenmesinde ihale konusu alanda faaliyet gösteren firmaların durumlarının dikkate alınarak ihalelerde rekabeti sağlayacak nitelik ve oranda iş deneyim belgesi istenmesi gerekmektedir. Başvuru konusu ihaleye yalnızca iki firmanın teklif verdiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin nitelik olarak uygun olduğu, ancak Ayyıldız firması tarafından ibraz edilen iş deneyim belgesinin Raylı Sistem, Elektrik-Mekanik üst ve altyapı, aç-kapa ve delme tünel, betonarme işlerinden oluşan Hafif Raylı Toplu Taşım Sistemi yapımına ait olduğu, söz konusu işin kapsamına Yapım İşlerinde iş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğe göre birden fazla iş grubu girdiğinden, anılan isteklinin iş deneyim belgesinin yeterli olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılırken yalnızca benzer iş tanımında belirtilen iş gruplarına ilişkin iş tutarlarının belge tutarı olarak dikkate alınması gerektiği, söz konusu belgenin belge üzerinden hangi tutarda A-XVI Grubu iş içerdiği anlaşılamadığından, bu belgenin yeterli olup olmadığının değerlendirilemediği, ihale konusu alanda faaliyet gösteren başvuru sahibi firmanın ise iş deneyim oranının yüksek belirlenmesinden dolayı teklif veremediği dikkate alındığında, idarece rekabeti engelleyici sonuç doğuracak oranda iş deneyim belgesi istenmiş olduğundan, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusunda yaklaşık maliyeti doğru olarak belirtmesi her ne kadar yaklaşık maliyetin taraflara duyurulduğuna dair güçlü bir kanı oluştursa da bu hususa ilişkin ihale işlem dosyası üzerinden değerlendirme yapılamayacağından, söz konusu durumun İçişleri Bakanlığı´na bildirilmesi gerekmektedir.

B) ihalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d; e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

a)  İhale komisyonu yönünden yapılan incelemede;

4734 sayılı Kanunun "İhale Komisyonu" başlıklı 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında; "Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir." hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´nin "İhale Komisyonunun Kurulması ve Çalışma Esasları" başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; “İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur...” hükmü yer almaktadır.

Şikayete konu ihalede ilanın 13.08.2007 tarihinde yapılmış olmasına rağmen ihale komisyonunun bundan 14 gün sonra 27.08.2007 tarihinde oluşturulmasının anılan hükümlere aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

b)  Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele
yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

(1)        İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından anahtar teknik personel olarak sunulan
İzzet Fatih OAL´ın ilgili meslek odasına 24.04.2007 tarihinde kayıt olduğu, bu nedenle 5 yıl
mesleki deneyime sahip olmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı
bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

(2)        Şikayete konu ihalede de ihale üzerinde kalan firmanın sunması gereken
13 adet anahtar teknik personelden 8 adetinin %99,5 ortağı olduğu Simko Tic. ve San. A.Ş.
bünyesinde  istihdam  edildiği  anlaşıldığından  anılan  isteklinin teklifinin  değerlendirme dışı
bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

(3)   İdari Şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde;"İstekli firma ihale tarihi itibariyle geçerlilik
süresini doldurmamış ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Belgelerine sahip olması gerekmektedir. Ayrıca Trafik sinyalizasyon sisteminde kullanılacak
olan kavşak kontrol cihazlarının TS HD 638 S1 (Karayolu Yönetim Sinyal Sistemleri) ve TS EN 12675 (Trafik Sinyal Denetleyicileri Fonksiyonel Güvenlik Kuralları-Sinyal Lambaları), sinyal verici ünitelerin TS EN 12368 (Trafik Kontrol Donanımları-Sinyal Lambaları) Türk Standartları uygunluk belgeleri teklif ekinde İdareye sunulması gerekmektedir."
düzenlemesine yer verilmiştir.

Dolayısıyla istekli firmalar tarafından ihale konusu işle ilgili olarak sunulacak kaliteye ilişkin belgelerin ihale tarihi itibariyle hala geçerliliklerini sürdürüyor olmaları gerekmektedir. Ancak yapılan incelemede ihale üzerinde kalan isteklinin sunduğu TS HD 638 S1 ve TS EN 12675 ile TS EN 12368 Türk Standartları uygunluk belgelerinin 2007 yılı vizelerinin yapılmadığı anlaşıldığından anılan isteklinin bu nedenle de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıdaki tespitler doğrultusunda, başvuru konusu ihalede geçerli teklif kalmamıştır.

 

 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının  iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle,

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2) Yaklaşık maliyetin ifşası ile ilgili değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere kanunun İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul