İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3397
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :5
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3397
Şikayetçi:
 İstanbul İnşaat Müteahhitliği San. Tic. Ltd. Şti. Selmani-Pak Caddesi No:127/3 Üsküdar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İshak Paşa Mah. Atmeydanı Sok. 34413 Sultanahmet Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.10.2007 / 27945
Başvuruya konu ihale:
 2007/64832 İhale Kayıt Numaralı “Mühendislik Fakültesi Ek Bina İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.10.2007 tarih ve 06.08.15.0065/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nce 04.07.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Mühendislik Fakültesi Ek Bina İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak İstanbul İnşaat Müteahhitliği San. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 01.10.2007 tarih ve 27945 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan isteklinin son ödeme tarihi geçmiş motorlu taşıtlar vergi borcu olduğu, şirkete ait 34 XX XXXX plakalı araç üzerinde SSK Kadıköy Sigorta Müdürlüğünce haciz konulduğu, vergi borcu olduğu halde gerçeğe aykırı taahhütname vermesi sebebiyle değerlendirme dışı bırakılarak hakkında yasal işlem yapılması ve ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren şirketlerinin üzerinde bırakılmasının gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İhale komisyonunun 23.8.2007 tarihli kararı ile ihalenin geçerli en düşük teklif sahibi Çiçek İnş. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, şikayetçinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, komisyon kararının 29.08.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylanarak kesinleştiği, şikayetçinin 06.09.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunarak, ihale üzerinde kalan isteklinin son ödeme tarihi geçmiş motorlu taşıtlar vergi borcu olduğu, şirkete ait 34 XX XXXX plakalı araç üzerinde SSK Kadıköy Sigorta Müdürlüğünce haciz konulduğu, vergi borcu olduğu halde gerçeğe aykırı taahhütname vermesi sebebiyle değerlendirme dışı bırakılarak hakkında yasal işlem yapılması ve ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren şirketlerinin üzerinde bırakılmasını istediği,

 

İdarece şikayet üzerine alınan 18.9.2007 tarih ve 22154 sayılı kararda; ihale üzerinde bırakılan isteklinin vergi borcu bulunup bulunmadığı hususunun, sözleşmenin imzalanmasından önce tamamlanması gereken prosedür kapsamında, isteklinin 4734 sayılı Kanunun son fıkrasının (d) bendi uyarınca ibraz edeceği belgeler doğrultusunda ihaleyi yapan idarece takip ve kontrol edilerek, 4734 sayılı Kanun ve Kamu İhale Genel Tebliği hükümleri göz önünde bulundurularak değerlendirileceği ve ilgilinin taahhüdünün gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde yasal işlem yapılacağı belirtilerek şikayetin reddedildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde; Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi veya sosyal güvenlik prim borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılacağı, altıncı fıkrasında; bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceğinin Kurum tarafından belirleneceği, gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında “İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/Y, KİK027.1/Y); ihale üzerinde kalan istekliden ise, bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede; idari şartnamenin 7.1.d maddesinde ihaleye katılan isteklilerden, ihale tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin teklifleriyle birlikte sunulması istenilmektedir.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin teklifinde, ihale tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair taahhütname yer almaktadır.

           

Yukarıda yer alan tespitler neticesinde; idarenin göndermiş olduğu ihale işlem dosyası içeriğinden ihale üzerinde kalan istekliye 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince sözleşmeye davet yazısının gönderilmediği ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda aktarılan 48 inci maddesi uyarınca  ihale üzerinde kalan istekliden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerin henüz istenilmediği dikkate alındığında bu haliyle şikayetçinin bu iddiası ile ilgili olarak değerlendirme yapma imkanı bulunmamaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 18 inci maddesinde; ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olmasının gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İncelenen ihalenin ihale onay belgesinde fiyat farkı verileceği belirtilmekle birlikte; ihale dokümanında yer alan İdari Şartnamenin 48 inci maddesinde yükleniciye fiyat farkı verilmeyeceği, sözleşme tasarısının 15.2 maddesinde ise sözleşmenin yürütülmesi sırasında yükleniciye fiyat farkı verileceği düzenlemeleri yer almaktadır. İhale dokümanında fiyat farkı ödenmesine ilişkin düzenlemelerin birbiriyle ve ihale onay belgesi ile çelişkili olduğu ve idarenin mevzuata aykırılığı belirtilen bu işleminin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul