İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3398
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :6
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3398
Şikayetçi:
 Ruto Taah. ve İnşaat Tic. Ltd. Şti. ve Güryapı Taah. İnş. Turz. San. ve Tic.Ltd. Şti. Ortak Girişimi Yıldızevler Mah. 4.Cadde 81.Sokak No:12/5 Yıldız Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Muğla Üniversitesi Kampüsü S Blok 48000 Kötekli/MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.10.2007 / 27906
Başvuruya konu ihale:
 2007/94697 İhale Kayıt Numaralı “Araştırma Laboratuvarı Merkezi İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.10.2007 tarih ve 06.08.17.0065/2007-47 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Muğla Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 20.08.2007 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan “Araştırma Laboratuvarı Merkezi İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ruto Taah. ve İnşaat Tic. Ltd. Şti. ve Güryapı Taah. İnş. Turz. San. ve Tic.Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 01.10.2007 tarih ve 27906 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, ortak girişim ortaklarından Ruto Taahhüt ve İnş. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uymadığı gerekçesiyle yeterlik alamadıkları, şartnamede BII grubu işlerin benzer iş olarak kabul edileceğinin belirtildiği, tekliflerinde yer alan iş deneyim belgesi, 2886 sayılı Kanun gereği düzenlendiğinden dolayı, belgede III. Sınıf B grubu olduğunun belirtildiği, ancak belge konusu işin “Özelliği olan askeri yapılar” sınıfında yer aldığı, benzer iş tanımına uygun olduğu, bu nedenle iş deneyim belgelerinin geçerli kabul edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında ise, Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin  birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul