İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3399
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :7
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3399
Şikayetçi:
 Gatek Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. Koza Sokak No:159/3 B.Esat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri XI. Bölge Müdürlüğü EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.09.2007 / 26562
Başvuruya konu ihale:
 2007/115327 İhale Kayıt Numaralı “Çokal Barajı Rölekasyon İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.10.2007 tarih ve 06.07.68.0065/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Devlet Su İşleri XI. Bölge Müdürlüğü’nce 29.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Çokal Barajı Rölekasyon İşleri” ihalesine ilişkin olarak Gatek Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.09.2007 tarih ve 26562 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.09.2007 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

Şikayet dilekçesinde özetle; ihale dokümanı CD’nin içinde bulunan birim fiyat teklif cetveli başka bir işe ait olduğundan ihaleye teklif veremedikleri iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdareden alınan 03.10.2007 tarih ve 12052 sayılı yazıda; “…ihale dokümanı içersinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinin başka bir işe ait olduğu idaremizce ihale tarihinden 2 gün önce tespit edilmiş olup, ihale dokümanı satın alınırken GATEK Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. idaremize ibraz ettiği faks numarasına düzeltilmiş birim fiyat teklif cetveli faks yoluyla bildirilmiştir…..” hususuna yer verilmekte olup, yazı ekinde gönderilen ihale dokümanı CD’inde yer alan birim fiyat teklif cetvelinin bir başka ihaleye ait (2005/187294 İKN’lı Cimra Ovası Sulaması İşi İhalesi) birim fiyat teklif cetveli olduğu tespit edilmiştir.

           

Kamu İhale Kanunun 29 uncu maddesinde;

“İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır…” hükmü yer almaktadır.

 

            İnceleme konusu ihalede; ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde maddi hata olduğunun ihale tarihinden iki gün önce idare tarafından tespit edildiği, 4734 sayılı Kanunun yukarda aktarılan 29 uncu maddesi gereğince teklifin hazırlanmasını etkileyen söz konusu hatanın usulüne uygun olarak zeyilname ile düzeltilme imkanı bulunmadığından, ihalenin iptal edilmesi gerekmekte iken, idare tarafından ihale sürecine devam edilmesi işleminde 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine uyarlık bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul