İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3402
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :10
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3402
Şikayetçi:
 Yuvam İnşaat / Özkan ALBAYRAK Tahsin Ünal Mahallesi 5.Sokak No:29/A KARAMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Karaman İl Özel İdare Müdürlüğü, Kırbağ Mahallesi Urgan Yolu Üzeri KARAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.09.2007 / 25651
Başvuruya konu ihale:
 2007/73652 İhale Kayıt Numaralı “24 Derslik İlköğretim Okulu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.10.2007 tarih ve 06.0734.0075/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karaman İl Özel İdare Müdürlüğü’nce 17.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24 Derslik İlköğretim Okulu  İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Yuvam İnşaat / Özkan ALBAYRAK’ın 17.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.08.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  07.09.2007 tarih ve 25651 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Karaman İl Özel İdaresi’nce 17.07.2007 tarihinde yapılan “Karaman Toki 24 Derslikli İlköğretim Okulu İşi” ihalesinde vermiş oldukları teklifin idarece aşırı  düşük olduğu tespit edilerek, teklif bileşenleri ile ilgili olarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, ancak idarenin 10.08.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı ile açıklamalarının yeterli olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, kendisinin 2006 yılında  aynı kuruma benzer bir okul inşaatını tamamladığı, aynı idarenin daha önceki 3 okul ihalesinde de teklifinin aşırı düşük teklif olarak tespit edildiği, yapmış oldukları açıklamaların aynı  komisyon tarafından  kabul edildiği, başvuruya konu ihaleden 54 gün önce aynı idare tarafından yapılan başka bir okul ihalesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihalede gerçeği yansıtmayan sahte evrak kullandığı ve bu hususunda Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesince tespit edildiği iddiasıyla Kuruma yapmış oldukları itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurumun 2007/UY.Z-2617 sayılı kararı ile ihalenin iptal edildiği, bu durumda başvuruya konu ihalede de aynı komisyon üyelerinin görev almaları sebebiyle kendi tekliflerinin ciddi olmayan gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılarak, ihalenin kendi tekliflerinden sadece 14.000,00-YTL fazla olan istekli üzerine bırakılmasının eşitlik ve tarafsızlık ilkesine aykırı olduğu, idare tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden 1inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü maddede belirtilen  hususların değerlendirilmesinin Kurum yetkililerince incelenmesi gerektiği, 5 inci maddede yer alan “metraj cetvelinin açıklama  dosyasında olmadığı gerekçesinin, aynı projenin daha önce  uygulanmış olması sebebiyle miktarların direkt olarak uygulamadan alındığı, 6 ncı madde de belirtilen hususla ilgili olarak ise çekirdek personelin kendi şirketinde çalışan ve diğer işleri de yapan kadrolu bir eleman olması sebebiyle ayrıca  bir ücret ön görmedikleri, 7 nci maddedeki “Yapı Araçları” için herhangi bir giderin ön görülmemesinin nedeninin ise kazı için harcanacak bedelin zaten maliyet hesabında yer aldığı, diğer malzemelerinde şantiye teslimi alınacağı bu nedenle ayrıca gider gösterilmediği, ayrıca kendi şirketlerine ait kalıp ve iskelelerin bulunduğu, yük asansörünün kendi malı olduğu ve beton  olarak hazır beton kullanılacağından fiyatında şantiye teslimi olduğu belirtilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği iddialarına  yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; idarenin 30.07.2007 tarihli yazılarla teklif fiyatları, idarece geçerli teklifler üzerinden tespit edilen sınır değerin altında kalan ve başvuru sahibinin de aralarında bulunduğu üç isteklinin teklifleri ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi gereğince aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı,

 

            İdarece 30.07.2007 tarihli aşırı düşük teklif sorgulama yazısında;

 

            “-İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması

             -Seçilen teknik çözümler ve firmanızın yapım işinde kullanılacak avantajlı koşullar,

             -Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,hususlarında belgelendirilmek suretiyle, yapım işinde ağırlıklı olan iş kalemleri veya iş gruplarına ait imalatlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin, yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli ve teklifinizi destekleyecek diğer unsurları kanıtları ile beraber,…. Yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.” denildiği, 

 

 

            İhale Komisyonu tarafından başvuru sahibinin, 06.08.2007 tarihli yazısı ekinde sunulan açıklamaların incelenmesi neticesinde;

 

            “-İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik  olması hususunda herhangi bir açıklamada bulunulmadığı,

 

            -Seçilen teknik çözümler ve firmanın yapım işinde kullanılacağı avantajlı koşullar açık bir şekilde vurgulanmamakla birlikte, yakın geçmişte benzer bir projeyi uygulanmış olmasının avantaj olarak kabul edilebileceği,

 

            -Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü hususunda herhangi bir açıklamada bulunulmadığı,

    

            - Analizlerin yapım şartlarının uygun olmadığı, teknik tarifin yer almadığı, fiyat analizlerde yer alan rayiçlerin birim miktarları ile oynanmak suretiyle fiyatların düşük tutulmaya çalışıldığı, bu nedenle idarenin tanımladığı yapım şartlarının dışına çıkıldığı,

 

            -Metraj cetvellerinin açıklama dosyasında yer almadığı,

 

            -İhale ilanının 4.3.2 maddesi uyarınca istihdam edilecek olan anahtar teknik ve teknik personellerle ilgili olarak taahhütnamelerin ihale dosyası içerisinde sunduğu ancak, aşırı düşük teklif açıklamasında bu hususlarla ilgili hiçbir giderin belirtilmediği,

 

            - İhale ilanının 4.3.3 maddesi uyarınca inşaat alanında bulundurulacağı taahhüt edilen yapı araçları ile ilgili olarak noter tasdikli taahhütnameyi ihale dosyası içerisinde sunduğu ancak, aşırı düşük teklif açıklamasında bu hususlarla ilgili hiçbir giderin belirtilmediği,” tespit edilerek, başvuru sahibi tarafından sunulan açıklamaların  uygun olmadığına karar verildiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi tarafından sunulan açıklamalar incelendiğinde, bina inşaat imalatları, temel topraklama tesisi, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, data tesisatı, yangın ihbar santrali, zayıf akım elektrik tesisatı, asansör tesisatı, çevre inşaat imalatı grubunun altında parantez içerisinde “proforma fatura” ibaresinin bulunduğu, toplam 879.742,41-YTL tutarında bir maliyet hesabı çıkarıldığı, daha sonra diğer giderlere ilişkin tutarlar ilave edilerek, tahmini kar bedeli olarak ta 10.000,00 -YTL’nin ön görüldüğü, toplam 965.000,00-YTL tutarındaki teklif bedelinin gösterildiği maliyet hesabının yer aldığı,  daha sonra yukarıda belirtilen imalat gruplarının iş kalemi bazında, miktarlar ve 2007 uygulama fiyatı sütunlarının bulunduğu, inşaat imalatlarına ilişkin olarak,  proforma faturaları sunduğu, işçilikler için daha önce aynı firmanın başka bir işinde çalışan işçilerin saat ücretlerinin belirtildiği, belgelerin sunulmuş olduğu, bu faturalara dayalı olarak ta analizlerin oluşturulduğu, analizlerde proforma faturadan gelen malzeme fiyatı ile belgelendirilmiş olan işçilik fiyatlarının yer aldığı,  proforma fatura ile elde edilen malzeme ve işçilik dahil fiyatların inşaat imalat kalemlerine ait analizlere aktarıldığı, analizlerde Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait birim fiyat pozlarının belirtildiği, bu durumda ait olduğu pozda belirtilen yapım şartlarının kabul edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Aşırı düşük teklif sorgulamasında istenen açıklamalarda yer alan analizlerde malzeme ve işçilik fiyatlarının yer alması gerektiğinden bu haliyle analiz tekniğine uygun olarak değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca inşaat imalatları dışındaki tüm imalatların da Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait birim fiyat poz numaralarına yer verilmek suretiyle alınmış proforma faturaların sunulan açıklamalar kapsamında bulunduğu görüldüğünden söz konusu açıklamaların usulüne uygun olarak sunulduğu ve teklif bileşenlerinin dayanakları ile açıklanmış olduğu belirlendiğinden ve idarece  açıklamalar kapsamında metraj cetvellerinin bulunmadığı şeklindeki tespitin yerinde olmadığı, metraj cetvelinden anlaşılması gereken iş kalemlerine ilişkin miktarların açıklama kapsamında bulunduğu, anahtar teknik personele  ve yapı araçlarına ilişkin giderlerin gösterilmediği hususuna ilişkin olarak ta, anahtar teknik personel olarak başvuru sahibinin kendisinin mimar olması sebebiyle kendisini de anahtar teknik personel olarak göstermiş olduğu, diğer giderlerin ise genel giderler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi işleminin ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, başvuru sahibi tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine Kurulca alınan 30.07.2007 tarih 2007/UY.Z-2617 sayılı kararda; “Başvuru dilekçesinin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince işlem yapılmak üzere ilgili idareye gönderilmesine,” karar verildiği ve ihale üzerinde bırakılan istekli hakkında herhangi bir yasaklama kararının bulunmadığı görülmüştür. Bu nedenle başvuru sahibinin dilekçesinde yer verdiği üzere ihale üzerinde bırakılan isteklinin hakkında sahte evrak kullanmak sebebi ile verilmiş bir mahkeme kararı olduğu yönünde bir tespit yapılamamıştır.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul