• Karar No: 2007/UY.Z-3404
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :12
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3404
Şikayetçi:
 Karbeş Nakliye Gıda İnş. Taah. Medikal San. Tic. A.Ş. Şamkapı Cad. Latif İşhanı Kat:3 No:28 KARAMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Karaman İl Özel İdare Müdürlüğü, Kırbağ Mahallesi Urgan Yolu Üzeri KARAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.09.2007 / 26125
Başvuruya konu ihale:
 2007/73652 İhale Kayıt Numaralı “24 Derslik İlköğretim Okulu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.10.2007 tarih ve 06.0750.0075/2007-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karaman İl Özel İdare Müdürlüğü’nce 17.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24 Derslik İlköğretim Okulu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Karbeş Nakliye Gıda İnş. Taah. Medikal San. Tic. A.Ş.’nin 16.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.09.2007 tarih ve 26125 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Karaman İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 17.07.2007 tarihinde yapılan “Karaman TOKİ 24 Derslik İlköğretim Okulu İnşaatı” ihalesine vermiş oldukları teklifin aşırı düşük teklif olarak tespit edildiği,  idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına istinaden, sunmuş oldukları açıklamaların idarece soyut bir takım iddialarla uygun görülmediği, oysa yeterli bir inceleme neticesinde anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle yapılan söz konusu ihalede asıl olanın projenin olduğu ve kendilerinin proje üzerinden tekliflerini vermiş oldukları bu nedenle tekliflerinin uygun görülmemesinden dolayı kamunun zarara uğratıldığı iddialarına   yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; idarenin 30.07.2007 tarihli yazılarla teklif fiyatları idarece geçerli teklifler üzerinden tespit edilen sınır değerin altında kalan ve başvuru sahibinin de aralarında bulunduğu üç isteklinin teklifleri ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi gereğince aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı,

 

            İdarece 30.07.2007 tarihli aşırı düşük teklif sorgulama yazısında;

 

            “-İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması

             -Seçilen teknik çözümler ve firmanızın yapım işinde kullanılacak avantajlı koşullar,

             -Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,hususlarında belgelendirilmek suretiyle, yapım işinde ağırlıklı olan iş kalemleri veya iş gruplarına ait imalatlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin, yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli ve teklifinizi destekleyecek diğer unsurları kanıtları ile beraber,…. Yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.” denildiği,

 

İhale Komisyonu tarafından başvuru sahibinin, 06.08.2007 tarihli yazısı ekinde sunulan açıklamaların incelenmesi neticesinde;

 

            “-İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik  olması hususunda herhangi bir açıklamada bulunulmadığı,

            -Seçilen teknik çözümler ve firmanın yapım işinde kullanılacağı avantajlı koşullar açık bir şekilde vurgulanmamakla birlikte, yakın geçmişte benzer bir projeyi uygulanmış olmasının avantaj olarak kabul edilebileceği,

            -Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü hususunda herhangi bir açıklamada bulunulmadığı,

            - Analizlerin yapım şartlarına uygun olduğu, inşaat imalatlarına ait analizlerde 2007 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat Kitabında yer alan rayiç bedellerin kısmen kullanıldığı tespit edilmiştir.Rayiç bedellerin kullanılmadığı inşaat malzemelerine ait proforma faturaların ise açıklama dosyasında yer almadığı,

            - Metrajların detaylandırılmadığı tespit edilmiştir.Bu nedenle, 23.014 ve 23.015 poz nolu demir imalatı gibi ana kalem özelliği arz eden imalatların, yaklaşık maliyette yer alan miktarlara göre belirgin  bir şekilde (Takriben 40Ton) eksik olduğu, 

- Yapım işi ile ilgili malzeme ve gereçlerin, inşaat alanına nakli ile ilgili herhangi  bir nakliye giderine açıklama dosyasında yer verilmediği,

- İhale İlanının 4.3.2 maddesi uyarınca istihdam edilecek olan anahtar teknik ve teknik personellerle ilgili olarak taahhütnamelerin ihale dosyası içerisinde sunduğu ancak, aşırı düşük teklif açıklamasında bu hususlarla ilgili hiçbir giderin belirtilmediği,

- İhale İlanının 4.3.3 maddesi uyarınca inşaat alanında bulundurulacağı taahhüt edilen yapı araçları ile ilgili olarak noter tasdikli taahhütnameyi ihale dosyası içerisinde sunduğu ancak, aşırı düşük teklif açıklamasında bu hususlarla ilgili hiçbir giderin belirtilmediği,” tespit edilerek, başvuru sahibi tarafından sunulan açıklamaların  uygun olmadığına karar verildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan açıklamalar incelendiğinde, bina inşaat imalatları, temel topraklama-asansör, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, data hattı, yangın alarmı, zayıf akım elektrik tesisatı, teklif hazırlama giderleri olmak üzere, toplam 706.155,85- YTL tutarında bir maliyet hesabı çıkarıldığı, daha sonra diğer giderlere ilişkin tutarlar ilave edilerek, tahmini kar bedeli olarak ta %8,34 oranında bir kar  ön görülerek toplam 875.000,00YTL tutarındaki teklif bedelinin gösterildiği, maliyet hesabının yer aldığı,  daha sonra yukarıda belirtilen imalat gruplarının iş kalemi bazında, miktarları ile birim fiyatlarının gösterildiği ve her grup için tutarların gösterildiği, inşaat işlerinin yapım şartlarına ilişkin olarak analizlerinin, sıhhi ve elektrik tesisat işlerine ilişkin olarak ise, miktar ve birim fiyatların yer aldığı proforma faturaların sunulmuş olduğu, inşaat kalemlerine ait olarak sadece şıngıl çatı kaplaması yapılması, duvar askılığı, suni mermer ile mutfak tezgahı yapılması ve paslanmaz çelik su deposu yapılmasına  ait proforma faturaların sunulduğu ve tüm proforma faturaların üzerinde tarih bulunmadığı, inşaat iş kalemlerine ait rayiçlerin bazılarının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatlarında  yer alan rayiçlerden alınarak kullanıldığı, bazı iş kalemlerinde kullanılan rayiçlerin belgelendirilmediği  tespit edilmiştir.

 

Yukarıdaki tespitler çerçevesinde, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına istinaden, teklif bileşenleri ile ilgili sunmuş olduğu açıklamaların yeterli olmadığı ve idarece  söz konusu teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığından  başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına istinaden, Yuvam İnşaat / Özkan ALBAYRAK  tarafından sunulan açıklamalar incelendiğinde, bina inşaat imalatları, temel topraklama tesisi, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, data tesisatı, yangın ihbar santrali, zayıf akım elektrik tesisatı, asansör tesisatı, çevre inşaat imalatı grubunun altında parantez içerisinde “proforma fatura” ibaresinin bulunduğu, toplam 879.742,41-YTL tutarında bir maliyet hesabı çıkarıldığı, daha sonra diğer giderlere ilişkin tutarlar ilave edilerek, tahmini kar bedeli olarak ta 10.000,00 -YTL’nin ön görüldüğü, toplam 965.000,00-YTL tutarındaki teklif bedelinin gösterildiği maliyet hesabının yer aldığı,  daha sonra yukarıda belirtilen imalat gruplarının iş kalemi bazında, miktarlar ve 2007 uygulama fiyatı sütunlarının bulunduğu, inşaat imalatlarına ilişkin olarak,  proforma faturaları sunduğu, işçilikler için daha önce aynı firmanın başka bir işinde çalışan işçilerin saat ücretlerinin belirtildiği, belgelerin sunulmuş olduğu, bu faturalara dayalı olarak ta analizlerin oluşturulduğu, analizlerde proforma faturadan gelen malzeme fiyatı ile belgelendirilmiş olan işçilik fiyatlarının yer aldığı,  proforma fatura ile elde edilen malzeme ve işçilik dahil fiyatların inşaat imalat kalemlerine ait analizlere aktarıldığı, analizlerde Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait birim fiyat pozlarının belirtildiği, bu durumda ait olduğu pozda belirtilen yapım şartlarının kabul edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Aşırı düşük teklif sorgulamasında istenen açıklamalarda yer alan analizlerde malzeme ve işçilik fiyatlarının yer alması gerektiğinden bu haliyle analiz tekniğine uygun olarak değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca inşaat imalatları dışındaki tüm imalatların da Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait birim fiyat poz numaralarına yer verilmek suretiyle alınmış proforma faturaların sunulan açıklamalar kapsamında bulunduğu görüldüğünden söz konusu açıklamaların usulüne uygun olarak sunulduğu ve teklif bileşenlerinin dayanakları ile açıklanmış olduğu belirlendiğinden ve idarece  açıklamalar kapsamında metraj cetvellerinin bulunmadığı şeklindeki tespitin yerinde olmadığı, metraj cetvelinden anlaşılması gereken iş kalemlerine ilişkin miktarların açıklama kapsamında bulunduğu, anahtar teknik personele  ve yapı araçlarına ilişkin giderlerin gösterilmediği hususuna ilişkin olarak ta, anahtar teknik personel olarak başvuru sahibinin kendisinin mimar olması sebebiyle kendisini de anahtar teknik personel olarak göstermiş olduğu, diğer giderlerin ise genel giderler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden Yuvam İnşaat/Özkan ALBAYRAK‘a ait teklifin değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi işleminin ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul