İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3405
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :13
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3405
Şikayetçi:
 Necati ALAÇIK / İnş. Yüksek Teknikeri Müth. Lise Caddesi Çağrı 1 Apt. Kat.3 No:21 YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Yozgat / Şefaatli İsmail Yeşilyurt Ç.P.Lisesi Müdürlüğü, Yeni Mahalle Hükümet Cad. Şefaatli/YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.09.2007 / 26453
Başvuruya konu ihale:
 2007/128408 İhale Kayıt Numaralı “İsmail Yeşilyurt Çok Programlı Lise Binası Onarımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.10.2007 tarih ve 06.0762.0075/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yozgat / Şefaatli İsmail Yeşilyurt Ç.P.Lisesi Müdürlüğü’nce 03.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İsmail Yeşilyurt Çok Programlı Lise Binası Onarımı” ihalesine ilişkin olarak Necati ALAÇIK İnş. Yüksek Teknikeri Müth.’nin 06.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  17.09.2007 tarih ve 26453 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İsmail Yeşilyurt Çok Programlı Lisesi Müdürlüğü tarafından 03.09.2007 tarihinde yapılan “Şefaatli İsmail Yeşilyurt Çok Programlı Lisesi Onarımı” ihalesinde vermiş oldukları teklifin, idari şartnamenin 59 uncu maddesi gereğince, teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ait miktarların belirtilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle yapılan söz konusu ihalede idarece belirtilen değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin mevzuata aykırı olduğu tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak, idarece hazırlanan idari şartnamenin “Diğer Hususlar”  bölümünün;

 

            Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, isteklilerce tekliflerinin ekinde; teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli sunulacaktır. İsteklice hazırlanacak hesap cetvelinde; idarece ihale kapsamında verilen pursantaj oranlarını gösterir pursantaj cetvellerinde belirlenmiş olan iş gruplarının, iş grubu bazında fiyatları verilecektir.” şeklinde düzenlendiği,

 

            İhale komisyonu tarafından, başvuru sahibinin teklifi ekinde iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlarının ayrıntılarının yer almadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            İdareden temin edilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, başvuru sahibinin teklifi ekinde, inşaat işlerine ilişkin olarak her bir iş kalemine ait miktarlar, birim fiyat ve tutarlarına yer verildiği, ancak sıhhi tesisat ve elektrik tesisatı işlerine ait iş kalemlerinin miktarlarını ve birim fiyatlarının bulunmadığı görülmüştür.

 

            Bu durumda, başvuru sahibinin idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde yer alan düzenlemeye uygun olarak teklifini vermemiş olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

             

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul