İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3407
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :15
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3407
Şikayetçi:
 Özkartallar İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., İstiklal Mahallesi 19 Mayıs Cad. İstek Sokak No:30 D:1 Üsküdar / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü,Gez Mahallesi Hastaneler Caddesi ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.09.2007 / 25417
Başvuruya konu ihale:
 2007/67871 İhale Kayıt Numaralı “Narman İlçe Entegre Hastanesi İnşaatı Yapımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.10.2007 tarih ve 06.07.23.0120/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erzurum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce 13.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Narman İlçe Entegre Hastanesi İnşaatı Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Özkartallar İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 05.09.2007 tarih ve 25417 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede firmalarının teklif ekinde iş hacmi belgesi (hakediş raporu) bulunmadığı gerekçesi ile tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale sırasında idarenin hakediş raporları veya benzeri belgelerin olmadığını yazılı ya da sözlü olarak belirtmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin “ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.2.3 maddesi,

 

            “İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler. Bu belgelerde, son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin %15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin %12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve buna ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde “Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

 

           

 

            Bu belgelerin istenildiği durumlarda; son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir.

 

            Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

 

            Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır…

 

            Sunulan gelir tablosu ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin yapım işi gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.

 

            Taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır.

 

            ” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi tarafından teklif ekinde ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla (2004, 2005 ve 2006 yılları) ait toplam cirosunu gösteren gelir tabloları sunulmuştur. Sunulan gelir tablolarına ilişkin olarak yapılan hesaplama sonucunda son üç yılın ortalamasının, toplam ciro için başvuru sahibinin teklif ettiği bedelin %15’inden büyük olduğu, bu değerin Yapım İşleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesi hükmünde istenilen değeri karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin idarece bu husus nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde bulunmamıştır.

 

            26.07.2007 tarihli ihale komisyon kararında başvuru sahibinin iş hacmi belgelerinin bulunmaması yanında ortaklık hisse beyanının şartnameye uymaması nedeniyle de teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak bu hususun başvuru sahibine bildirilen kesinleşen ihale kararında yer almadığı anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölümün F maddesinin (b) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen Tebliğ hükmünden de anlaşıldığı üzere, uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulduğu, söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.

           

            Başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu ortaklık hisse beyanında “Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz” ibarelerinin yer aldığı ve bu haliyle sunulan beyannamenin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin bu husus nedeniyle de değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; 29.05.2007 tarihli ihale onay belgesinde ihale konusu işin yaklaşık maliyeti bilgisinin boş bırakıldığı, ekinde ise yaklaşık maliyet icmal tablosunun yer aldığı, yaklaşık maliyetin hazırlanma tarihinin ise 19.06.2007 olduğu anlaşılmıştır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale Onayının Alınması” başlıklı 24 üncü maddesinde; “İhale edilecek işe ilişkin olarak idarelerce düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve hazırlanmış diğer doküman onay belgesine (standart form KİK001.0/Y) eklenir ve bu onay belgesi ihale yetkilisince onaylanır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan mevzuat hükmü gereğince ihale onay belgesi eki olan yaklaşık maliyetin ihale onay belgesi hazırlanmadan önce tespit edilmesi gerekmekte olup incelemeye konu ihalede yaklaşık maliyetin ihale onay belgesinden daha sonra tespit edildiği ve yaklaşık maliyet bilgisinin anılan belgede yer almadığı görüldüğünden idarece yapılan işlemin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) 4734 sayılı Kanunun “İhale Komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde; ihale komisyonunun gerekli inceleme yapılmasını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyon üyelerine verileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 27 nci maddesinde, “İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki düzenleme zaman bakımından yetkiyi düzenlememekte, doğrudan ihale sürecinin bir aşaması olan ihale komisyonunun oluşturulması ve ihale işlem dosyasının ihale komisyonuna verilmesine ilişkin olarak amir bir düzenleme yapmaktadır.

 

            Bütün bu hükümlerle amaçlanan ihale komisyonu üyelerinin yasada belirlenen süre içinde ihaleyle ilgili dokümanları edinmeleri, bu dokümanları inceleyebilecekleri yeterli sürenin kendilerine sağlanmasıdır.

 

            Açık İhale usulü ile ihale edilen incelemeye konu ihaleye ilişkin ilan 20.06.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanmış, ihale yetkilisi tarafından 08.07.2006 tarihli Olur’u ile yukarıda anılan Kanun ve Yönetmelik hükmünde öngörülen sürenin bitiminden sonra (ihale tarihinden 5 gün önce) ihale komisyonu oluşturulmuştur. Böylece ihale komisyonu oluşturulmasında ve ihale işlem dosyasının ihale komisyonuna verilmesinde mevzuata aykırı davranıldığı görülmüştür.

 

            3) İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı IV üncü Bölümü, “İhale üzerine kalan yüklenici işin kontrol teşkilatını ve idare görevlilerini işin devamı süresince inşaat mahalline gidiş-gelişlerini sağlamak amacıyla yakıt, şoförü ve her türlü giderleri yüklenici tarafından karşılanmak üzere ABS+EBV, Fren Destek Sistemi (AFU), Çift kademeli açılan sürücü ve yolcu hava yastıklı, Perde hava yastıklı, Eğim ve yükseklik ayarlı ön koltuk başlıklı, Immobiliserli, Lastik basınç ayarları kontrol sistemli, Elektronik klima+hızlı buğu çözmeli, Partikül filtreli, otomotik yanan farlı, hız ayar sınırlayıcılı, yağmur sensörlü, elektrikle katlanan dış dikiz aynalı, elektrik arka camlı, elektrikli panoramik açılır tavanlı, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyonlu, hız duyarlı değişken takviyeli elektrikli direksiyonla, sis farlı, XENON farlar+far yıkama sistemli, nikelajlı kapı kollu ve jantları 205/55 R16 özellikli bir aracı temin edecek ve araç iş mahalline gidilmediği zamanlarda Sağlık Müdürlüğü garajında tutulacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 15 inci maddesinde sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işlerinin, idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetileceği ve gerçekleştirileceği, 17 nci maddesinde de yüklenicinin, yapı denetim görevlisinin işlerle ilgili her türlü çalışmaları ve gerektiğinde yatıp kalkmaları için, sözleşmesinde belirlenen şartlar altında uygun yerler, bina ve/veya barakalar hazırlayıp bedelsiz olarak idareye teslim etmek zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Anılan hükümlerde yükleniciye yapı denetim görevlilerinin işlerle ilgili her türlü çalışmaları yapmaları ve gerektiğinde yatıp kalkmaları için bedelsiz olarak bina ve/veya baraka hazırlama yükümlülüğü getirilmekle birlikte, araç temin etme yükümlülüğü getirilmemektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, “idareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; ... ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

            Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını teminen, yapı denetim görevlilerinin denetim faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyduğu binek araçlarının iş bazında ayrı ayrı temin edilmesinin kaynak israfına yol açacağı hallerde, idarenin yıllık bazda gerçekleştireceği faaliyetlerin bütününü dikkate alarak benzer tüm ihtiyaçlarını hizmet alımı yoluyla karşılaması esastır. İhale konusu iş kapsamında bir aracın temin edilmesinin kaynak israfına yol açtığı açık olan başvuru konusu ihalede, araçların ne tür masraflarının yüklenici tarafından karşılanacağı ve bu masraflar için yapım işinin koşullarına uygun olarak dönemsel azami limitlerin de belirlenmediği, ayrıca idarece istenilen araç özelliklerinin işin mahiyeti ile ilgisinin bulunmadığı da görüldüğünden idarece ihale dokümanında yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            4) İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde;

 

            “c) İhale konusu yapım işi için asgari olarak aşağıda belirtilen ekipmanın temin edilmesi istenmektedir.

 

            S.No    Cinsi                            Adedi

            1          Bobil Vinç                     1

            2          Ekskavatör                   1

            3          Traktör kepçe               1

            4          Yük Asansörü               1

            5          Vibratör                        1

            6          Kamyon                        2

 

            Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fatura, demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise noter onaylı taahhütnamenin verilmesi gerekir. İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Ak İnş. Taah. Isı Mad. Hayv. Nak. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ekinde 10.07.2007 tarihli noter tasdikli yapı araçları taahhütnamesinin sunulduğu, anılan taahhütnamede “13.07.2007 günü saat 14.00 da ihalesi yapılacak olan Narman İlçe Entegre Hastanesi İnşaatı Yapım İşi için ihale dokümanında yer alan Yapı Araçları Listesinde temini istenilen araç, makine ve teçhizatı; ihale dokümanındaki şartlara uygun olarak bulundurmayı kabul ve taahhüt ederiz.” ibaresi yer almaktadır.

 

            Ak İnş. Taah. Isı Mad. Hayv. Nak. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin idari şartnamede istenilen makine ve diğer ekipmanı taahhüt ederek karşılayacağını belirten noter onaylı taahhütnamenin sunulduğu ve bunun da idari şartname ve Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesine uygun olduğu anlaşıldığından anılan firmanın teklifinin bu husus nedeniyle değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin 15.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 21.08.2007 tarihli yazısı ile şikayete cevap verildiği, söz konusu kararın 24.08.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği ve 07.09.2007 tarihinde Has-Çe İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. ile sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

            Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

           

            Nitekim, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında; “…İdare tarafından, şikayet başvurusunu sonuçlandıran karar, en geç yedi gün içinde aday veya isteklilere bildirilir. Ancak, ilan veya dokümanda yer verilen düzenlemeler ile bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara karşı yapılan başvurularda istekli olabileceklere de bildirim yapılır. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, idare kararın gerektirdiği işlemleri yerine getirir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Öte yandan, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 7 nci fıkrasında “Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İncelenen ihalede, başvuru sahibinin 15.08.2007 tarihinde idareye şikayette bulunduğu, idare tarafından 21.08.2007 tarihli yazı ile şikayete cevap verildiği, kararın 24.08.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, idarece verilen cevap üzerine itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin ve ivedilik ve kamu yararı kararı alınmadan 07.09.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşıldığından,  sözleşmenin Kanuna aykırı olarak imzaladığı görülmüştür.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul