İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3408
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :16
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3408
Şikayetçi:
 Altınkaya İnşaat Elektrik Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av. İlke İĞREK, Kızılırmak Caddesi No:13/8 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Valiliği İl Özel İdaresi İmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığı,Çankırı Caddesi Çiçek Sokak No:3 06170 Ulus Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.09.2007 / 25959
Başvuruya konu ihale:
 2007/78193 İhale Kayıt Numaralı “Yenimahalle İlçesi Avni Akyol İ.Ö.O. Spor Salonu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.10.2007 tarih ve 06.07.44.0120/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Valiliği İl Özel İdaresi İmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığı’nca 12.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yenimahalle İlçesi Avni Akyol İ.Ö.O. Spor Salonu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Altınkaya İnşaat Elektrik Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.09.2007 tarih ve 25959 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idare tarafından başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına vermiş olduğu açıklamada teklif edilen birim fiyatlara ait analizlerin olmadığı, proforma faturalarda yapım şartları ve KDV’nin dahil veya hariç olduğunun belirtilmediği, proforma faturaların bir kısmında imza bulunmadığı, bir kısmında ise faturanın muhatap kısmının boş olduğu, kalite belgelerinin sunulmadığı, makine tesisatlarla ilgili hiçbir proforma fatura ya da analiz sunulmadığı gerekçeleriyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu ihaleye 8 isteklinin teklif verdiği, geçerli olduğu belirlenen 6 teklife ilişkin olarak; ihale komisyonu kararı ile Kamu İhale Genel Tebliğinde yayımlanan formüle göre aşırı düşük teklif sınır değerinin tespit edildiği, teklif fiyatı sınır değerin altında kalan tek istekli olan başvuru sahibinden teklifine ilişkin olarak teklif ekinde verilen miktarlar ve hesap cetvellerinde kullanılan fiyatlara ait analizler, yapım şartları, kullanılan malzeme ve işçilik bedellerine ait proforma faturalar ile bunlara dayalı kullanılacak malzemelere ait açıklayıcı bilgi ve belgeler, kalite belgeleri vb. belgeleri de içerecek şekilde yazılı açıklama istenilmesine karar verildiği,

 

            Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği açıklamada, teklif edilen birim fiyatlara ait analizlerin olmadığı, proforma faturalarda yapım şartları ve KDV’nin dahil veya hariç olduğunun belirtilmediği, proforma faturaların bir kısmında imza bulunmadığı, bir kısmında ise faturanın muhatap kısmının boş olduğu, kalite belgelerinin sunulmadığı, makine tesisatlarla ilgili hiçbir proforma fatura ya da analiz sunulmadığı gerekçeleriyle teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı ve 26.07.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin İş Yapı Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve komisyon kararının ihale yetkilisince onaylandığı tespit edilmiştir.

 

            Şikayetçinin aşırı düşük teklif açıklamasında; inşaat, elektrik ve mekanik tesisat imalatlarına ilişkin icmal, metraj cetveli ile proforma faturaların sunulduğu görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin 20.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusuna idarece verilen cevap yazısı ile idarenin başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulaması sonucundaki değerlendirme yazısının aynı mahiyette olduğu anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin teklif bileşenlerine ilişkin olarak yaptığı açıklama, ihale komisyonu kararı ile idarenin şikayet üzerine aldığı karar dikkate alındığında; başvuru sahibi tarafından ihale konusu işe ilişkin imalatların maliyetlerinin ve metrajların verildiği, ancak teklif edilen fiyatlara ilişkin analizlerin verilmediği, ayrıca proforma faturaların bir kısmının imzasız ve muhatap bölümünün boş olarak sunulduğu görüldüğünden, idarece başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının yetersiz görülerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Ancak, idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında kalite belgeleri istemesi hususuna ilişkin olarak yapılan incelemede; bu belgelerin yeterlik kriteri olarak ihaleye teklif verme aşamasında istenebileceği göz önüne alındığında bu aşamada istenilmesi uygun bulunmamıştır. Nitekim idarenin söz konusu ihalede kaliteyi sağlamaya yönelik belge olarak ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi istediği ve başvuru sahibi de dahil tüm isteklilerin bu belgeyi teklif dosyalarında sundukları görülmüştür. Bu itibarla; yeterlik kriteri olarak ihaleye teklif verme aşamasında istenilen bir belgenin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında idarece yeniden istenilmesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) İdari Şartnamenin 7.1.d maddesinde; “Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname” istenilmiş olup, isteklilere ihale dokümanı ekinde KİK027.0/Y standart formu verilmiştir.

 

            İdarece isteklilere verilen ihale dokümanında söz konusu taahhütname örneğinin doğru olarak verilmesine rağmen, AFD Yapı San. Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye sunulan taahhütnamenin ikinci paragrafında “ihale tarihi itibarıyla” ibaresinin bulunmadığı, dolayısıyla taahhütnamenin standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/Y, KİK027.1/Y); ihale üzerinde kalan istekliden ise, bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir…” hükmü, 

 

            Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu” başlıklı 42 nci maddesinin birinci fıkrasında ise; “İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

AFD Yapı San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu taahhütnamenin ikinci paragrafında “ihale tarihi itibarıyla” ibaresi bulunmamakla birlikte, söz konusu taahhütnamenin birinci maddesinde başvuru sahibinin imza tarihi itibarıyla, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını beyan ettiği, sunulan taahhütnamenin ihale tarihi itibarıyla imzalanmış olduğu görüldüğünden ve yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü gereğince ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmenin imzalanmasından önce sunacağı belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerektiğinden firmanın teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

            2) İhale ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede; 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibi tarafından 06.08.2007 tarihinde tekliflerinin değerlendirmeye alınmama gerekçesinin bildirilmesi için idareye başvuruda bulunulduğu, idarenin 10.08.2007 tarihli yazı ile açıklama talebine cevap verdiği, 13.08.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan İş Yapı Mak. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. ‘nin sözleşmeye davet edildiği ve 17.08.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

 

            Bu şikâyetler;

            a) Sözleşme imzalanmamışsa,

            b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmışsa,

 

            İdarece dikkate alınır.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibi şikayete konu işlemi 14.08.2007 tarihinde öğrenmiş, 20.08.2007 tarihinde de idareye şikayet başvurusunda bulunmuştur. Ancak idare şikayet başvurusundan önce 17.08.2007 tarihinde sözleşme imzalayarak 15 günlük şikayet süresini beklememiştir. Buna göre sözleşmenin usulüne uygun olarak imzalanmadığı tespit edilmiştir.

 

            Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilerek düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale kararının iptal edilerek bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul