İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3409
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :17
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3409
Şikayetçi:
 Art Elektronik Ltd. Şti, ATB İş Merkezi C Blok No:85 Macunköy/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, Yıldızlı/ Akçaabat TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.09.2007 / 26081
Başvuruya konu ihale:
 2007/91393 İKN|li “(010-21/22)DYA(Değirmendere Köp.)-(Trabzon -Gümüşhane) İl Sn. Işıklı Msj Sist. ve Yol Boyunca Flaşör Tesis Edilmesi” İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.10.2007 tarih ve 08.07.47.0132/2007-48E sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü’nce 14.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “(010-21/22)DYA(Değirmendere Köp.)-(Trabzon -Gümüşhane) İl Sn. Işıklı Msj Sist. ve Yol Boyunca Flaşör Tesis Edilmesi” ihalesine ilişkin olarak Art Elektronik Ltd. Şti’nin 22.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.09.2007 tarih ve 26081 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin Karayolları Genel Müdürlüğü’ne  gönderilmesine,  

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Ek Ön İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan kalemler ile mal alımı ile yapım işinin birlikte ihale edilmek istenildiği,

           

2) Teknik şartnamede teklif vermeye engel belirsizliklerin olduğu, şöyle ki;

 

Sistemde yer alan cihazlara enerji temininin çekilecek yer altı kablolarıyla sağlanacağı, projelendirmenin bayındırlık teknik şartnameleri doğrultusunda yüklenici firma tarafından yapılacağı ve idareye onay için sunulacağı, elektrifikasyon gideri için yükleniciye ek ödeme yapılmayacağının belirtildiği; ancak enerji temininde kullanılacak malzeme miktarının, kaç noktadan ne şiddette gerilim sağlanacağının belirtilmediği, tüm haberleşme bağlantılarının ücretlerinin 36 ay süreyle firma tarafından karşılanacağının belirtildiği ancak; GPRS sağlayıcı firmaların bu bölgede hizmet verip vermediğinin bilinmediği, birim fiyatların hesaplanmasının mümkün olmadığı, led’ lerin 5 yıl üretici firma garantisinde olduğunun belirtildiği ancak; garanti kriterlerinin belli olmadığı, sensörlerin her türlü hava koşulunda ve yüksek doğrulukta bilgi verebilecek nitelikte olması gerektiğinin belirtildiği ancak, yüksek doğruluğun kriteri ve doğruluk oranının belirtilmediği, “Zigana değişken mesaj sistemi ve flaşör sistemi genel tanımı” bölümünde dial-up bağlantı alt yapısı ve RF GSM/GPRS haberleşme sistemi ile ilgili hiçbir teknik açıklama bulunmadığı, malzemelerin idarenin onayından sonra kullanacağının belirtildiği ancak; onay kriterinin ne olduğunun belirtilmediği, flaşörler arası mesafelerin ne kadar olacağının belirtilmediği gerekçeleri ile ihaleye katılamadıkları iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayetçinin başvuru dilekçesinin ekinde ihale doküman bedelinin idare hesaplarına yatırıldığına dair dekontun sunulduğu ancak; idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında ihale dokümanı satın alanlara ilişkin formların birer örneğinin (toplam 5 adet) bulunduğu, bu belgeler arasında başvuru sahibinin ihale dokümanı satın aldığına ilişkin herhangi bir formun yer almadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un 28’inci maddesinde, “İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hüküm çerçevesinde işe ait ilanın 4.1.8’inci maddesinde ihaleye katılma şartı ve istenen belgeler kapsamında ihale dokümanının satın alındığına dair belge de sayılmış, idari şartnamenin 4.1 maddesinde ise “İhaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın almalarının zorunludur.”, 4.2 maddesinde ise “İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (c) bendinde istekli olabilecekler “İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanını satın almış gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri” olarak tanımlanmıştır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin istekli olabilecek sıfatına dahi haiz olmadığı, idare hesaplarına doküman bedelinin yatırılmış olmanın sadece ihale dokümanı satın almaya yönelik bir irade beyanı olduğu, idareden ihaleye ait doküman alınmadığı ve dolayısıyla başvuru sahibi adına ihale dokümanı satın alındığına ilişkin form düzenlenmediği anlaşıldığından, mevcut durum ihale dokümanı satın alınmış gibi değerlendirme yapmaya imkan vermemektedir.

 

Dolayısıyla istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz bulunmayan başvuru sahibinin ihale dokümanı veya tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak şikayet ehliyeti bulunmamaktadır.

 

İdareye şikayet, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerekmektedir.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin 18.09.2007 tarihinde usulüne uygun olarak imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin Karayolları Genel Müdürlüğü’ne  gönderilmesine,  

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul