İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3411
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :20
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3411
Şikayetçi:
 Enam İnşaat Taah. ve Gıda San. Tic. A. Ş., Cevizlidere Cad. No: 40/1 Balgat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fevzi Çakmak Mah. Eski Bolu Cad. Kalıcı İş Merkezleri C Blok DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.09.2007 / 27455
Başvuruya konu ihale:
 2007/84858 İhale Kayıt Numaralı “Düzce İli ve Belediyeleri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.10.2007 tarih ve 06.07.95.0157/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Düzce Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünce 30.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Düzce İli ve Belediyeleri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Enam İnşaat Taah. ve Gıda San. Tic. A. Ş.’ nin 24.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.09.2007 tarih ve 27455 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi uyarınca idarelerce istenen ve isteklilerce verilen bilgi ve belgelerin, isteklilerin teklif fiyatlarını nasıl hesapladıkları konusunda ihale komisyonunun bilgi sahibi olmasını temin için ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak amacıyla istendiği, bu belgelerin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre isteklilerce ileri sürülebilecek avantajlara ilişkin açıklamaların tamamını karşılamadığı, ihale komisyonunun aşırı düşük teklif sorgulamasını, sadece bu belgeleri kullanarak gerçekleştirmesinin, anılan maddenin uygulandığı anlamına gelmeyeceği ve bu maddeye aykırı olacağı, bu nedenle, anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre bilgi ve belge istendiği durumlarda da ayrıca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu kapsamda istekliler tarafından yapılan açıklamaların değerlendirilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde; “…Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir…” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 7.1. (k) maddesinde; “Bu Şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler” düzenlemesine,

 

“Diğer Hususlar” başlıklı 59 uncu maddesinin 6 ncı bendinde; Aşırı düşük teklif sorgulama;“Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapı şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları, varsa maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler (şantiye giderleri, personel giderleri, iş makineleri, işletme giderleri, All-Risk sigorta giderleri, tapu, ruhsat, harç giderleri, SSK payı, vergiler, proje giderleri, v.s.), sözleşme giderleri (damga vergisi, sözleşme karar pulu, Kik payı, kesin teminat masrafları v.s.) ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli verilmesi zorunludur” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 59 uncu maddesinin 6 ncı bendinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde belirtilen “teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli” haricinde idarece fazladan ve mevzuata aykırı olarak, teklifi sınır değer altında kalan istekli/istekliler olması halinde, bu istekli/isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulaması esnasında istenebilecek olan; “gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları, varsa maliyet düşürücü unsurlar” da teklif verme aşamasında bütün isteklilerden istenilmiştir.

 

İnceleme konusu ihalede, ihale komisyonunca sınır değer tespiti yapıldıktan sonra, sınır değerin altında kalan Gökşin Ltd. Şti., En-Am A. Ş. ile İpeks Mühendislik  + Tevfik Demir İş Ortaklığı olmak üzere üç istekliye Kanunun öngördüğü aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan, her üç isteklinin de teklifleri ekinde sunmuş oldukları, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrası gereğince istenen idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveline ilişkin bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirme yapılarak doğrudan değerlendirme dışı bırakıldıkları anlaşılmıştır.

 

Ancak;

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü,

 

40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında ise, 37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır” hükmü,

 

Kamu İhale Tebliğinin “XIII - Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” maddesinin (a) bendinde; “…Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında;

 

“Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir”

 

Düzenlemesi bulunmaktadır. Bununla birlikte, bazı idarelerin sadece Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca istenen ve isteklilerce teklifleri kapsamında sunulan belgelerin değerlendirilmesi yoluyla Kanunun 38 inci maddesine göre aşırı düşük teklif sorgulaması yaptıkları görülmüştür.

 

Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca idarelerce istenen ve isteklilerce verilen bilgi ve belgeler, isteklilerin teklif fiyatlarını nasıl hesapladıkları konusunda ihale komisyonunun bilgi sahibi olmasını temin için ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanmak amacıyla istenmektedir. Bu belgeler Kanunun 38 inci maddesine göre isteklilerce ileri sürülebilecek avantajlara ilişkin açıklamaların tamamını karşılamadığından, ihale komisyonlarının aşırı düşük teklif sorgulamalarını, sadece bu belgeleri kullanarak gerçekleştirmeleri, anılan maddenin uygulandığı anlamına gelmeyecek ve bu maddeye aykırı olacaktır. Bu nedenle, Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre bilgi ve belge istendiği durumlarda da ayrıca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu kapsamda istekliler tarafından yapılan açıklamaların değerlendirilmesi gerekmektedir…” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu, Kanun ve Tebliğ hükümleri gereğince, ihale komisyonunca sınır değerin altında kalan isteklilerden, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntılar hakkında yazılı açıklama istenerek, Kanunun öngördüğü, “Yapım yönteminin ekonomik olması”, “Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar” ile “Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü” hususlarında değerlendirme yapılarak ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul