İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3412
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :21
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3412
Şikayetçi:
 Ak-Eli İnşaat Tic. Ltd. Şti., Kurtuluş Mah. 12 Sok. Camkıran Apt. 4/1 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fevzi Çakmak Mah. Eski Bolu Cad. Kalıcı İş Merkezleri C Blok DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.09.2007 / 26336
Başvuruya konu ihale:
 2007/84858 İhale Kayıt Numaralı “Düzce İli ve Belediyeleri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.10.2007 tarih ve 06.07.56.0157/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Düzce Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünce 30.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Düzce İli ve Belediyeleri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Ak-Eli İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin 23.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.09.2007 tarih ve 26336 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Düzce Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünce, 30.07.2007 tarihinde ihalesi yapılan “Düzce İli ve Belediyeleri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapım İşi” ihalesine vermiş oldukları ISO 14001-2004 belgesinin, geçerlilik süresinin 03.07.2007 tarihinde dolduğu gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirilmeye alınmadığı, ancak söz konusu belgenin TÜRKAK Akredite onayının Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 02.05.2007 tarih ve 4064/07331 sayı ile verildiği ve 31.12.2007  tarihine kadar geçerli olduğu ve aynı belgenin Sistem Kalite Belgelendirme Kuruluşu (SIQ) tarafından aynı tarihte bir yıl süreyle onaylandığı, bu nedenle geçerlilik süresinin 03.07.2008 olduğu, TÜRKAK onay dönemini kapsayan iki belgeleri olduğu için, teklif dosyalarına ISO 14001-2004 belgelerinden birinin konduğu, diğerinin sehven konulmamış olduğu, ihale komisyonunun geçerliliği olan belgelerin süresi ile ilgili olan eksikliğini tespit etmek yerine firmalarının ihale dışı bırakıldığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “…İdareler ayrıca işin niteliğini göz önünde bulundurarak, istekliden kalite yönetim sistem belgesi ile çevre yönetim sistemi belgesi isteyebilir. Bu kalite belge ve sertifikalarının, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından  akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan isteklilerde, ihale konusu işin kalite belgesi istenen kısmına teklif veren konsorsiyum ortaklarının bu belgeleri sunması gerekir” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “1) İsteklilerin organizasyon yapısına ilişkin kaliteyi sağlamaya yönelik firmalarına ait ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 belgelerinin aslını veya noter onaylı suretlerinin verilmesi zorunludur.

 

2) Bu belge ve sertifikaların Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi Ak-Eli Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu SIQ tarafından düzenlenen ISO 14001:2004 Yönetim Sistemi belgesinin geçerlik süresinin 03.07.2007 tarihinde dolduğu görülmüştür.

 

Söz konusu belgenin TÜRKAK tarafından düzenlenen 02.05.2007 tarih ve 4064/07331 sayılı “Akredite Belge İnceleme Formu”nda; “Yapılan inceleme sonucunda; Tablo 1’ de tanımlanan belgenin geçerliliğini sürdürdüğü, belgeyi veren belgelendirme kuruluşunun Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) karşılıklı tanıma antlaşmalarında yer alan ve Tablo 2 madde 08’ de belirtilen akreditasyon kuruluşunca akredite edilmiş olduğu tespit edilmiştir” denilmekte olup, söz konusu formun dipnotunda ise; “Bu formda yer alan tespitler formun düzenlendiği tarihe atfen geçerlidir” ifadesi yer almaktadır.

 

Dolayısıyla, bahse konu “Akredite Belge İnceleme Formu”nda; SIQ isimli belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen ISO 14001:2004 Yönetim Sistemi Belgesinin Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) karşılıklı tanıma antlaşmalarında yer alan SWEDAC isimli akreditasyon kuruluşunca akredite edilmiş olduğu ve 02.05.2007 tarihi itibariyle belgenin  geçerliliğini sürdürdüğüne ilişkin tespit yapılmıştır.

 

Bu anlamda, başvuru sahibinin şikayet dilekçesinde belirttiği “Akredite Belge İnceleme Formu”nun 31.12.2007 tarihine kadar geçerli olduğuna dair form üzerinde herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Kaldı ki, bulunsa dahi burada önemli olan husus, şikayet konusu ISO 14001:2004 Yönetim Sistemi Belgesinin geçerlik süresidir.

 

Diğer taraftan, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesinde; “…İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, adaylarca veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Adaylarca veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurları dışında, içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır…” hükmü yer almaktadır.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibinin, TÜRKAK onay dönemini kapsayan iki belgeleri olduğu ve 03.07.2008 tarihine kadar geçerli olan ISO 14001:2004 Yönetim Sistemi Belgesi yerine teklif dosyalarına sehven konulduğunu iddia ettikleri ve ihale tarihi itibariyle geçersiz olan ISO 14001:2004 Yönetim Sistemi Belgesi yerine, diğer belgenin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlatılması  mümkün olmadığından, bu yöndeki iddia yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde; “…Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir…” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 7.1. (k) maddesinde; “Bu Şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler” düzenlemesine,

 

“Diğer Hususlar” başlıklı 59 uncu maddesinin 6 ncı bendinde; Aşırı düşük teklif sorgulama;“Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapı şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları, varsa maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler (şantiye giderleri, personel giderleri, iş makineleri, işletme giderleri, All-Risk sigorta giderleri, tapu, ruhsat, harç giderleri, SSK payı, vergiler, proje giderleri, v.s.), sözleşme giderleri (damga vergisi, sözleşme karar pulu, Kik payı, kesin teminat masrafları v.s.) ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli verilmesi zorunludur” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 59 uncu maddesinin 6 ncı bendinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde belirtilen “teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli” haricinde idarece fazladan ve mevzuata aykırı olarak, teklifi sınır değer altında kalan istekli/istekliler olması halinde, bu istekli/isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulaması esnasında istenebilecek olan “gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları, varsa maliyet düşürücü unsurlar” da teklif verme aşamasında bütün isteklilerden istenilmiştir.

 

Şikayete konu ihalede, ihale komisyonunca sınır değer tespiti yapıldıktan sonra, sınır değerin altında kalan Gökşin Ltd. Şti., En-Am A. Ş. ile İpeks Mühendislik  + Tevfik Demir İş Ortaklığı olmak üzere üç istekliye Kanunun öngördüğü aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan, her üç isteklinin de teklifleri ekinde sunmuş oldukları, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrası gereğince istenen idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveline ilişkin bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirme yapılarak doğrudan değerlendirme dışı bırakıldıkları anlaşılmıştır.

 

Ancak;

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü,

 

40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında ise, 37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır” hükmü,

 

Kamu İhale Tebliğinin “XIII - Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” maddesinin (a) bendinde; “…Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında;

 

“Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir”

 

Düzenlemesi bulunmaktadır. Bununla birlikte, bazı idarelerin sadece Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca istenen ve isteklilerce teklifleri kapsamında sunulan belgelerin değerlendirilmesi yoluyla Kanunun 38 inci maddesine göre aşırı düşük teklif sorgulaması yaptıkları görülmüştür.

 

Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca idarelerce istenen ve isteklilerce verilen bilgi ve belgeler, isteklilerin teklif fiyatlarını nasıl hesapladıkları konusunda ihale komisyonunun bilgi sahibi olmasını temin için ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanmak amacıyla istenmektedir. Bu belgeler Kanunun 38 inci maddesine göre isteklilerce ileri sürülebilecek avantajlara ilişkin açıklamaların tamamını karşılamadığından, ihale komisyonlarının aşırı düşük teklif sorgulamalarını, sadece bu belgeleri kullanarak gerçekleştirmeleri, anılan maddenin uygulandığı anlamına gelmeyecek ve bu maddeye aykırı olacaktır. Bu nedenle, Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre bilgi ve belge istendiği durumlarda da ayrıca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu kapsamda istekliler tarafından yapılan açıklamaların değerlendirilmesi gerekmektedir…” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu, Kanun ve Tebliğ hükümleri gereğince, ihale komisyonunca sınır değerin altında kalan isteklilerden, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntılar hakkında yazılı açıklama istenerek, Kanunun öngördüğü, “Yapım yönteminin ekonomik olması”, “Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar” ile “Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü” hususlarında değerlendirme yapılarak ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul