İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3414
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :23
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3414
Şikayetçi:
 Sefer İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.Altınova Beldesi Korkut / MUŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Altınova Belediye Başkanlığı Altınova Beldesi 1 49000 Korkut / MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.09.2007 / 26342
Başvuruya konu ihale:
 2007/119535 İhale Kayıt Numaralı “Asfalt Yol Yapımı” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.10.2007 tarih ve 06.07.55.0169/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Altınova Belediye Başkanlığınca 23.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Asfalt Yol Yapımı” yapım işi ihalesine ilişkin olarak Sefer İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.09.2007 tarih ve 26342 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede sunulan Tatvan – Ahlat – Adilcevaz Devlet Yolu tahkimat işine ait iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirmeye alınmamasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Sefer İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından mesleki ve teknik yeterlik kriteri ile ilgili olarak teklif kapsamında, TCK 11. Bölge Müdürlüğünün sözleşmesi 14.06.1996 tarihinde imzalanan ve geçici kabulü 11.10.1996 tarihinde yapılan Erciş – Adilcevaz – Tatvan Devlet Yolu Tahkimat işine ilişkin 26.12.1996 tarihli iş bitirme belgesi sunulmuştur.

 

İdarece, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne hitaben yazılan 23.08.2007 tarihli yazı ile, söz konusu iş bitirme belgesinin tahkimat işine ait olduğunun görüldüğü belirtilerek, başvuru sahibi için ihalede sunulan belgenin Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenip düzenlenmediği ile düzenlenmiş ise belgenin ilgili olduğu işe ait hak ediş raporları ve diğer belgelerin gönderilmesi istenilmiştir.

 

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünün 29.08.2007 tarihli yazısı ve ekleri incelendiğinde, iş deneyim belgesinin ilgili olduğu Erciş – Adilcevaz – Tatvan Devlet Yolu Tahkimat işleri kapsamında, başvuru sahibi tarafından taşeron sıfatı ile, ocak taşından tahkimat yapılması, malzemenin tartılması ve taş nakli işlerinin yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

31.08.2007 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararında, başvuru sahibi tarafından sunulan iş bitirme belgesinin yol yapımı ile ilgili olmadığından uygun görülmediği belirtilmiştir.

 

İhale ilanının 4.3. maddesinde “her türlü yol bakımı, yapımı ve onarımı”nın, İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde ise “her türlü yol yapım ve düzenlemesi”nin ihale konusu iş ile benzer iş kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde “...İdarelerce işin niteliğine uygun ve rekabeti artıracak şekilde benzer iş belirlemesi yapmasına esas olmak üzere ekte yer alan “Benzer İş Grupları Listesi” oluşturulmuştur. Bu listede sekiz (8) ana başlık ve bu başlıkların altında çeşitli gruplar düzenlenmiş olup bu gruplar da kendi içinde alt gruplara ayrılmıştır. İdareler, ilanda ve idari şartnamede ihale edecekleri yapım işinin ekteki “Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dahil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle benzer iş belirlemesi yapacaklardır” hükmü yer almaktadır

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun “İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24. maddesinde “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarece benzer iş tanımı ile ilgili olarak Tebliğde öngörülen iş grupları esas alınarak düzenleme yapılmamış olması hususu da dikkate alındığında, benzer iş tanımının ihale ilanında, İdari Şartnamede yer verilmeyen bakım ve onarımı da içerecek şekilde farklı yapılmış olması, Kanunun 24. maddesinde yer alan hükme düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte aykırılık teşkil etmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Sefer İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 03.09.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, 05.09.2007 tarihli yazı ile idarece şikayetin cevaplandırıldığı, aynı tarihte ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alındığına dair her hangi bir belgeye rastlanmamıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 05.09.2007 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 05.09.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul