• Karar No: 2007/UY.Z-3415
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :24
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3415
Şikayetçi:
 Oze İnşaat Beton San. ve Tic. Ltd. Şti., Turan Güneş Bulvarı No:70/1 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Avşar Kampüsü Kayseri Yolu Üzeri 10.km KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.09.2007 / 26637
Başvuruya konu ihale:
 2007/78980 İhale Kayıt Numaralı “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim Blokları İkmal İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 06.07.70.0169/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca 25.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim Blokları İkmal İnşaatı” yapım işi ihalesine ilişkin olarak Oze İnşaat Beton San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.09.2007 tarih ve 26637 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Kendilerinin teklifinin, sundukları  bazı pozların  ve metrajlardaki imalat miktarlarının idarece belirlenen  yaklaşık maliyet analizindeki  tutarlarla uyuşmadığı gerekçesiyle  değerlendirme dışı bırakıldığı, bu hususta  kendilerinden açıklama talep edilmediği, 

 

2) Söz konusu ihalenin üzerinde bırakıldığı Ahmet Yaylıcıoğlu hakkında yasaklı olup olmadığına dair zamanında teyid alınmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Aynı ihaleye ilişkin olarak Vera İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından “İdari şartname ve ihale ilanında tekliflerinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenilen teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlar ile ilişkin analizlerde yer alan Traverten cephe kaplamasına ilişkin kalemin imalat miktarının düşük hesaplandığı gerekçesiyle  tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, zira söz konusu kaleme ilişkin imalatın projeden görülmediği bu kaleme ilişkin teklif birim fiyatın yüksek tutularak toplamda bu eksikliğin giderildiği” iddiaları ile yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine 17.10.2007 tarih ve  2007/UY.Z-3357 sayılı Kurul kararı ile;

 

“A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdarece başvuru sahibinin teklifi, sunulan imalat fiyatlarına ilişkin analizlerin verilmediği, ihale konusu işin yaklaşık maliyet hesabında Traverten Cephe Kaplaması imalat miktarının 14776 m2 olarak belirlenmesine rağmen, teklif kapsamında 9900 m2 olarak öngörüldüğü gerekçeleriyle uygun görülmemiştir.

 

İnceleme konusu ihalede anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmış, sunulan teklifler sınır değerin üstünde kalmıştır.

 

İdari Şartnamenin Diğer Hususlar bölümünde yer alan 59.1 inci maddesi; “Tekliflerin  değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, istekliler teklifleri ekinde anahtar teslimi götürü bedel işlerde teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarları ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini teklifleri ekinde vereceklerdir…” şeklinde düzenlenmiştir. 

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek Belgeler” başlıklı 34 üncü maddesinin son fıkrasında; “... aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Dolayısıyla, İdari Şartnamenin Diğer Hususlar Bölümündeki ilgili madde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile uyumlu olarak düzenlenmemiş olsa da, söz konusu madde ile istenen hesap cetveli ve analizlerin aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmenin uygulanması aşamasında  değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Buna göre, idarece söz konusu belgelerin isteklilerce sunulup sunulmadığının denetlenmesi, sunulan hesap cetveli ve analizlerin içeriğine ilişkin incelemenin, teklifin aşırı düşük bulunması halinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yapılması gereklidir.

 

Bu durumda, başvuru sahibince sunulan hesap cetvelindeki kalemlere ait miktarlarda eksiklik olduğu gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması, Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aykırı olsa da, teklif kapsamında analizlerin sunulmadığı tespit edildiğinden, bu gerekçe ile teklifin değerlendirme dışı bırakılması anılan maddeye uygundur.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdarece Oze İnş. Beton San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi,

 

Yaklaşık maliyet analizinde 16.059/1A BS 30  hazır betonu kalemi öngörülmüş olmasına rağmen  teklif  fiyat hesap cetvelinde 16.059 BS 25  hazır betonu kaleminin sunulduğu,

 

Yaklaşık maliyet analizinde Akustik cam yünü asma tavanı kalemi öngörülmüş olmasına rağmen teklif  fiyat hesap cetvelinde Alçı tavan karosu kaleminin sunulduğu,

 

Akustik duvar kaplaması miktarının eksik olarak belirlendiği,

 

26.221/A Traverten kaplama (Mekanik raylı) imalat analizinin yapım şartlarına uygun sunulmadığı,

 

Traverten cephe kaplaması miktarı yaklaşık maliyette 14.776 m2 olmasına rağmen teklif fiyatı hesap cetvelinde 22.340 m2  belirlendiği,

 

Krom - Nikel merdiven korkuluğu ve Krom - Nikel merdiven duvar yanı korkuluğunun fiyat analizi yerine MSB fiyatlarının sunulduğu,

 

Yaklaşık maliyet analizinde BS 25 betonu miktarının 4853 m3  olarak belirlendiği halde  fiyat teklif cetvelinde  bu miktarın 6350 m3 olarak belirtildiği,

 

Betonarme inşaat demiri fiyatının rayiç fiyatının altında sunulduğu,

 

Gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakmıştır.

 

Şikayet konusuna ilişkin tespitlerde belirtildiği gibi, anahtar teslimi götürü bedel yapım işi ihalelerinde teklif fiyatının oluşturulmasında kullanılan hesap cetvelinin ve analizlerin, istekliler tarafından sunulup sunulmadığının idarece tespit edilmesi, söz konusu belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması, belgeleri sunan isteklilere ait hesap cetveli ile analizlerin içeriğine ilişkin değerlendirmenin aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yapılması gerekmektedir.

 

Dolayısıyla, teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve miktarlarını gösteren hesap cetvelini ve ilgili analizleri teklif kapsamında sunan ve teklif fiyatı sınır değerin üzerinde olan Oze İnş. Beton San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklifin, hesap cetveli ve analizlerin içeriğine ilişkin değerlendirmelerle uygun görülmemesi mevzuata aykırıdır.

 

Oze İnş. Beton San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin  teklifinin değerlendirmeye alınarak yürürlükteki mevzuata uygun olarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden Oze İnş. Beton San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği” gerekçesiyle 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine karar verilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Oze İnş. Beton San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İdarelerin, teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve miktarlarını gösteren hesap cetvelini ve analizleri teklif kapsamında sunan isteklilere ait  hesap cetveli ve analizlerin içeriğine ilişkin değerlendirme yapma hakkı bulunmaktadır. İhalede bütün teklifler ister aşırı düşük  sınır değerinin altında olsun  ister ise üstünde bulunsun idare yaptıracağı işin analizlerinde işin tekniğine uymayan veya  miktar olarak projeyi karşılaması mümkün olmayan aksaklıların bulunması durumunda, buna ilişkin  teklifleri ihale dışı bırakmak durumundadır. Aksi halde aşırı düşük sınırının üzerinde olmakla birlikte işin teknolojisi gereği kabul edilmesi olanaksız  analizler sunan bir isteklinin teklifinin kabul edilmesi zorunluluğundan söz edilmesi gerekir ki, 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında bu zorunluluğa işaret eden herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

              Bu nedenle; Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşi İhalelerde teklif fiyatının oluşturulmasında kullanılan hesap cetvelinin ve analizleri sunan isteklilere ait  hesap cetveli ve analizlerin içeriğine ilişkin değerlendirmenin  aşırı düşük tekliflerin  değerlendirilmesi aşamasında yapılması gerektiği; dolayısıyla teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve miktarlarını gösteren hesap cetvelini ve analizleri teklif kapsamında sunan ve teklif fiyatı sınır değeri üzerinde olan istekliye ait tekliflin, analizlere ilişkin değerlendirmelerle idare tarafından uygun görülmemesinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle düzeltici işlem tesisi gerekir yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

 

   Abdullah  DÜNDAR                                                                                 Ali KAYA

        Kurul Üyesi                                                                                          Kurul Üyesi

                               

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul