İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3416
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :26
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3416
Şikayetçi:
 Özdemir İnşaat Nak. Petr. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti., Orta Mah. Atatürk Cad. Tepeören Yolu Üzeri No:96 Orhanlı-Tuzla / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü,Serdar Mah. D-100 Kararyolu Üzeri İzmit/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.10.2007 / 28723
Başvuruya konu ihale:
 2007/64632 İhale Kayıt Numaralı “Şekerpınar Kanalizasyon İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.10.2007 tarih ve 06.08.52.0170/2007-54 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından 21.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Şekerpınar Kanalizasyon İnşaatı ihalesine ilişkin olarak Özdemir İnşaat Nak. Petr. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.10.2007 tarih ve 28723 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 14.08.2007 tarihli ihale kararı ile ihalenin 14 üncü sırada kalan Önay İnş. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve idare tarafından aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilen 15 nci sıradaki tekliflerine ilişkin idareye yapılan yazılı açıklamalarının yardımcı analiz fiyatları ile teklif birim fiyatlarının uyumsuz olması gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldıklarının firmalarına bildirildiği ve en avantajlı ikinci teklifin 16 ncı sırada kalan Haysel İnş. Mak. Ltd. Şti. olarak belirlendiği, analizler ile birim fiyatlar arasındaki fiyat farklarının firmalarının kar oranlarından kaynaklandığının idareye yazılı olarak bildirildiği ve idareden en avantajlı teklifin hangi kritere göre belirlendiğinin açıklamasının idareden istenildiği, ancak idare tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, aynı iş için ihale şartları değiştirilerek 10.10.2007 tarihinde yeniden ihaleye çıkıldığı iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

            Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi tarafından 25.09.2007 tarihinde idare kaydına alınan dilekçe ile idareden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerine ilişkin açıklama talebinde bulunulduğu, 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin ikinci paragrafında belirtilen 5 günlük sürenin, kesinleşen ihale kararı bildirim yazısının başvuru sahibine tebliğ tarihi olan 17.09.2007 tarihi dikkate alındığında 22.09.2007 tarihinde dolduğu, ancak bu tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle yasal sürenin 24.09.2007 tarihinde sona erdiği, bu durumda iptal işlemine ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından 5 günlük sürenin aşılarak gerekçe isteğinde bulunulması nedeni ile iptale ilişkin olarak idareye şikayet başvurusu için şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin dilekçede belirtilmemesine rağmen anılan tarihin 17.09.2007 olarak kabul edilmesi gerektiği, başvuru sahibi tarafından iptale karşı idareye şikayet başvurusunda bulunulmadan 09.10.2007 tarihinde iptale ilişkin doğrudan Kuruma başvuruda bulunulduğu, bu durumda dilekçe ve eki belgelerin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idareye gönderilmesi gerekmekte ise de, iptale ilişkin idareye şikayet başvuru süresi olan onbeş günlük sürenin her durumda Kuruma başvuru 09.10.2007 tarihi itibariyle aşıldığı tespit edilmiştir.

 

Ayrıca itirazen şikayet dilekçesinde yer alan bilgilerden başvuru sahibinin teklifinin idare tarafından uygun görülmesi halinde de, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olmayacağı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerden söz konusu ihalede teklifi değerlendirme dışı bırakılan Kar-Gün Yapı San. Ltd. Şti.’nin idareye yapmış olduğu  şikayet başvurusu ihale komisyonu tarafından yerinde görülmüş ancak ihale işlemlerinin sonuçlandırılmış olması nedeniyle 12.09.2007 tarihinde iptal edildiği ve 10.10.2007 tarihinde işin yeniden ihale edildiği tespit edilmiştir.

 

          İncelenen ihalede, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

          Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul