İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3418
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :28
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3418
Şikayetçi:
 Özandaç İnşaat Tur. Mad. San. ve Gıda Paz. Tic. Ltd. Şti., Meltem Mahallesi 2.Cadde Arpet Sitesi A Blok No:1 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Valiliği İl Özel İdaresi Müdürlüğü , Tuzcular Mahallesi Balıkpazarı Sk. Nu:3 07100 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.09.2007 / 25114
Başvuruya konu ihale:
 2007/64895 İhale Kayıt Numaralı “Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Tadilat ve Onarım İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.10.2007 tarih ve 06.07.15.0176/2007-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Valiliği İl Özel İdaresi Müdürlüğünce 26.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/64895 İhale Kayıt Numaralı “Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Tadilat ve Onarım İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Özandaç İnşaat Tur. Mad. San. ve Gıda Paz. Tic. Ltd. Şti.’nin 02.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.09.2007 tarih ve 25114 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince şikayetin uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Başvuru konusu ihaleye teklif verdikleri ancak, tekliflerinin diğer tekliflere oranla yüksek kaldığı, çünkü verilen ihale dokümanına göre sağlıklı teklif hazırlayamadıkları, idarece hazırlanan ihale dokümanının eksik ve yanlış olduğundan bahisle;

 

1) Şikayet konusu işin tadilat ve onarım adı altında ihale edildiği ancak, işin mevcut depoların yıkılarak yerine yeni bir binanın yapılması işini kapsadığı, yeni bina inşaatı işinin onarım adı altında ihale edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İhale dokümanı olarak verilen CD içerisinde yapılacak yeni binaya ait vaziyet planı ve plankote olmadığından çevre tanzimi ve bina aplikasyonu tutarlarının yanlış hesaplanmasına yol açtığı,

 

            3) Yıkılacak depoların kim tarafından yıkılacağının ve maliyete dahil edilip edilmeyeceğinin belli olmadığı,

 

            4) CD içerisinde yer alan projelerin onaysız olduğu, tasdiksiz projeler uygulama projesi yerine geçmeyeceğinden ileride bu projelerin değişip değişmeyeceğinin de belli olmadığı, tekliflerine uygulama projelerinin çiziminin de dahil edildiği,

 

            5) İhale ilanında teklif geçerlik süresinin 120 gün olarak belirtilmiş olmasına rağmen, idari şartnamede 90 gün olarak belirlendiği ve çelişkiye düşerek tekliflerini 120 gün üzerinden hazırladıkları,

 

            6) Özel pozlar kısmında yer alan tezgah pozunda tezgah kalınlığının 3 mm. olarak verildiği, böyle bir tezgahın imalatının imkansız olduğu,

 

7) CD içerisinde hiçbir detay projesine yer verilmediği, detaylar olmaksızın hazırladıkları teklifin sağlıksız olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelemeye konu ihalede başvuru sahibinin ihaleye teklif verdiği ve istekli sıfatını haiz olduğu anlaşılmıştır. İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında, isteklilerin, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacakları hüküm altına alınmıştır.

 

            Ancak, başvuru sahibinin iddiaları, tekliflerinin diğer tekliflere göre daha yüksek olmasına neden olan idari düzenlemeler olduğundan, bu düzenlemelerin teklif oluşturulmasında etkili olup olmayacağı yönünde, ihale dokümanına yönelik iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme yapılması gerekmektedir.

 

Şikayetçinin 03.09.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunması üzerine tanzim edilen Ön İnceleme raporunun Kurulca müzakeresi sonucunda 10.09.2007 tarih ve 2007/AK.Y-715.1 sayılı karar ile;

 

“1) İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

2) İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,” karar verilmiş olup, inceleme iddiaların incelenmesi kapsamında ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin ‘Kabul koşulları ve inceleme usulü’ başlıklı 22 nci maddesinin ikinci maddesinde belirtildiği üzere iddiaların incelenmesine geçilen hususlarla sınırlı olarak yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiaları ile sınırlı inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayete konu işin adının ilan, idari şartname ve ihale onay belgesinde tadilat ve onarım olarak belirtildiği ancak, işin yeni bir bina yapımına ilişkin olduğu, ihale ilanında işin niteliğinin “5 Kalem Tadilat ve Onarım-Yapım İşi” olarak belirtildiği, bu hususun ihaleye ilgi duyacak yüklenici firma sayısını olumsuz yönde etkileyebileceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayete konu işe ilişkin olarak idarece gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; vaziyet planı adı altında ihale dokümanı içerisinde bir planın bulunduğu ancak, bu vaziyet planında kotların ölçülerin ve çevre tanzimine ilişkin verilerin yer almadığı, ihale dokümanı içerisinde jeolojik etüd raporunun bulunduğu tespit edilmiştir. Vaziyet planında ölçülerin, kotların ve çevre tanzimine ilişkin bilgilerin gösterilmemesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayete konu ihalede, yapımı öngörülen bina alanı içinde halihazırda bazı binaların bulunduğu, mevcut binaların yıkımı hususunda ihale dokümanında herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu belirsizlik tekliflerin hazırlanmasını ve değerlendirilmesinin etkileyici niteliktedir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale dokümanının idarece isteklilere CD ortamında verildiği, verilen CD içerisinde yapılacak bina inşaatına ilişkin mimari, statik, mekanik tesisat ve elektrik tesisatına ilişkin projelerin AutoCAD programında hazırlanmış halde yer aldığı, CD içerisinde bulunan bu projeler üzerinde kullanılan yazılımdan dolayı herhangi bir onay/imza vb. imkanın olamayacağı, idarece incelenmek üzere Kuruma gönderilen uygulama projelerinin ise onaylı olduğu, onaylı projelerin idarede istekliler veya istekli olabilecekler tarafından görülmesinin mümkün olacağı ve projelerin sonradan değişebileceği ihtimalinin doğuran bir gerekçenin başvuru dilekçesinde bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde; gerek basılı ortamda verilen idari şartnamede, gerekse CD içerisinde bulunan idari şartnamenin Tekliflerin Geçerlilik Süresi başlıklı 25 inci maddesinde;

 

“Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 ( Yüzyirmi ) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.” hükmüne yer verildiği, isteklilerin de tekliflerini 120 gün üzerinden sunmuş oldukları görüldüğünden, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale dokümanı kapsamında isteklilere sunulan ve ihale konusu işin yapımında imali söz konusu olan özel pozların yapımına ilişkin teknik şartlar, Özel Pozlar başlığı altında hazırlanmış, bu kapsamda mermer tezgah imalatına ilişkin olarak kullanılacak mermerin ebadının 3 mm. kalınlığında ve 60 cm. genişliğinde olması öngörülmüştür.

 

            Herhangi bir yapım müteahhidinin, 3 mm. kalınlığında bir mermer tezgah imalatı yapılmasının söz konusu olamayacağı hususunda bilgi sahibi olması gerektiği, malzeme özelliği ve genel yapım şartları da göz önünde bulundurulduğunda 3 cm. olması gereken ölçünün idarece sehven 3 mm. olarak yazıldığı, bu hatanın teklif vermeyi etkileyecek bir aykırılık oluşturmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.

 

7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece gönderilen ihale dokümanı ve CD birlikte incelendiğinde; imalatların Bayındırlık ve İskan Bakanlığı poz numaraları kullanılmak suretiyle tespit edildiği, poz numaraları olmayan imalatlar için ise, poz tanımlarının idare tarafından ayrıca verilmiş olduğu, ihale konusu binanın ışıklık haricinde detay projeleri verilmemiş olmakla birlikte, yapılacak imalatların detay çözümlerine ihtiyaç duymadığı, uygulama projelerinin ihale konusu işin yapımına yeterli olduğu değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 22.10.2007 tarih ve 3417 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul