İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3419
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :29
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3419
Şikayetçi:
 Ey-Tur Proje İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Ahmet DEVELİOĞLU İlkiz Sokak 26/8 Sıhhiye / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Afyonkarahisar Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Merkez Atatürk Cad. AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.09.2007 / 27748
Başvuruya konu ihale:
 2007/72396 İhale Kayıt Numaralı “Afyonkarahisar Sandıklı Futbol Sahası A-1 Tipi Tribün (Betonarme) İkmal İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.10.2007 tarih ve 06.08.07.0186/2007-35 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Afyonkarahisar Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 06.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Afyonkarahisar Sandıklı Futbol Sahası A-1 Tipi Tribün (Betonarme) İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ey-Tur Proje İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. adına vekaleten Av.Ahmet DEVELİOĞLU’nun 28.09.2007 tarih ve 27748 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin kendi firmaları üzerine bırakılarak idare tarafından 18.07.2007 tarihinde sözleşme imzalamaya davet edildikleri, 03.08.2007 tarihinde idari şartnamenin 42 nci maddesinde belirtilen belgelerin idareye teslim edildiği, ancak teslim etmiş oldukları belgelerden  e-borcu yoktur bildirgesinin ihale tarihi olan 06.07.2007 tarihini taşımadığı 05.07.2007 tarihli olduğu, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Gümüşhane Sigorta İl Müdürlüğü’nün 02.08.2007 tarih ve 08951 sayılı fax belgesinde ise firmalarının ihale tarihi olan 06.07.2007 tarihinde 660,30 YTL prim, 55,80 YTL işsizlik primi, 10,50 YTL damga vergisi borcu bulunduğunun belirtildiği, bu nedenle de idarenin firmalarıyla sözleşme yapmayarak sunmuş oldukları geçici teminat mektubunu gelir kaydettiği, bu durumun hukuka uygunluk göstermediği, zira ihale konusu işlerle ilgili e-borcu yoktur belgesinin elektronik sorgulama yöntemiyle temin edildiği, 05.07.2007 tarihinde alınmış olan e-borcu yoktur bildirgesi hakkında S.S.K Gümüşhane İl Müdürlüğünden açıklama istenildiği, ilgili Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada hatanın sistemsel sorundan kaynaklandığının firmalarının herhangi bir hatasının bulunmadığının bildirildiği, dolayısıyla sözleşmenin yapılmayarak teminat mektubunun irat kaydedilmesine neden olan hatalı e-borcu yoktur yazısının firmalarının kasti ve kusurlu davranışından değil ilgili Kurumun hatasından kaynaklandığının açık olduğu, kaldı ki söz konusu pirim borcunun 2007 yılının 4 üncü ayına ait olmasının ve ihale tarihine kadar geçen sürede herhangi bir borçlarının bulunmamasının ve ödemelerin zamanında eksiksiz yapılmış olmasının ilgili aya ait ödemenin atlandığının bir göstergesi olduğu, söz konusu prim borcunun ise sistemsel arızanın tespit edilmesinden hemen sonra 20.07.2007 tarihinde zaman geçirilmeden ödendiği, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2005/964 E 2005/902 Esas sayılı kararında SSK prim borcundan dolayı ihale dışı bırakılmanın kanunen geçerli olduğunun, ancak idarenin ihale dışı bırakılma kararının ferileri niteliğinde kalan herhangi bir başka müeyyide uygulamasında hukuka uygunluk görülmediğinin belirtildiği, bu nedenle idare tarafından geçici teminat mektuplarının gelir kaydedilmesinin anılan mahkeme kararına aykırılık teşkil ettiği, öte yandan 14 Ağustos 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” çerçevesinde değerlendirme yapıldığında ihale tarihindeki toplam prim borçlarının Tebliğde belirtilen miktarların altında kalması nedeniyle sunmuş oldukları taahhütnamenin geçerli olduğunun görüleceği belirtilerek, idarece geçici teminat mektubunun gelir kabul edilmesine yönelik alınan kararının kaldırılmasına karar verilmesi talep edilmektedir.             

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Diğer taraftan; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 07.08.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken, idareye şikayet başvurusunda bulunulmadan doğrudan 21.08.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu başvuru üzerine başvuru sahibinin 21.08.2007 tarih ve 24042 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ve eki belgelerin anılan Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere 22.08.2007 tarih ve 1774-11315 sayılı yazımız ekinde idareye gönderildiği ve anılan dilekçenin idare tarafından 24.08.2007 kayıtlara alındığı anlaşıldığından, başvuru sahibi tarafından on beş günlük sürenin aşılarak idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, başvuru dilekçesine eklenen başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerden vekaletnameye 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi hükmü uyarınca Baro pulu yapıştırılmadığı, tespit edilen bu aykırılığın İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Başvuru dilekçesi ve ekleri ile idareden gelen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; başvuru sahibi isteklinin 18.07.2007 tarihinde sözleşme imzalamaya davet edildiği, başvuru sahibi isteklinin sözleşme imzalamak amacıyla 03.08.2007 tarihinde idari şartnamenin 42 nci maddesinde belirtilen belgeleri idareye teslim ettiği, ancak idarece yapılan incelemede başvuru sahibinin ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olduğunun tespit edilmesi üzerine geçici teminatının gelir kaydedilmesine karar verildiği, bunun üzerine idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin 08.08.2007 tarihinde sözleşme imzalamaya davet edilerek bu istekli ile 08.08.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul