İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3420
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :30
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3420
Şikayetçi:
 İzka İnş. Taah. Müh. Teks. Amb. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yıldız 4. Cad. No:65/8 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve Nato Enf. Dairesi Başkanlığı,06100 Bakanlıklar/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.09.2007 / 27230
Başvuruya konu ihale:
 2007/21586 İhale Kayıt Numaralı “Foça Deniz Tesisleri 3 üncü Kısım (Deniz Tesisleri) İnşaatı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.10.2007 tarih ve 06.07.87.0194/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve Nato Enf. Dairesi Başkanlığı’nca 11.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Foça Deniz Tesisleri 3 üncü Kısım (Deniz Tesisleri) İnşaatı ihalesine ilişkin olarak İzka İnş. Taah. Müh. Teks. Amb. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 31.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.09.2007 tarih ve 27230 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, ancak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin teklif geçerlilik süresini uzatmayı reddettiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ise uygun bulunmadığı gerekçesiyle idarece ihalenin iptal edildiği, idarenin bahse konu işleminin mevzuata aykırı olduğu, iddia edilmektedir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

07.06.2007 onay tarihli ihale komisyon kararı ile, Yapı Proje Merkezi Tic. ve San. A.Ş.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, başvuru sahibinin ise, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, anılan karara karşı yapılan bir şikayet başvurusu nedeniyle ihale sürecinin uzaması üzerine 09.07.2007 tarih ve 621 sayılı idare yazısıyla ihaleye katılan isteklilerden teklif geçerlilik süresinin 90 (doksan) gün uzatılmasının talep edildiği,

 

Başvuru sahibinin 26.07.2007 tarihli yazısıyla teklif geçerlilik süresini uzatmayı kabul ettiği, ihaleye katılan diğer isteklilerin ise, teklif geçerlilik süresini uzatmayı reddettikleri,

 

Bunun üzerine, ihale komisyonunca 13.08.2007 tarihinde yeniden yapılan değerlendirme sonucunda;“…birinci en avantajlı teklif sahibinin teklif fiyatı ile ikinci en avantajlı teklif sahibinin teklifinin arasındaki farkın fazla olması sebebiyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen “İdareler bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; … ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü gereği, ihalenin iptal edilmesine,” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde, “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Öte yandan, anılan Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanabilmesi için teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi koşulu dikkate alındığında, “birinci en avantajlı teklif sahibinin teklif fiyatı ile ikinci en avantajlı teklif sahibinin teklifinin arasındaki farkın fazla olması” gerekçesiyle ihalenin iptali işleminde yukarıda anılan mevzuat hükmüne aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul