İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3421
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :31
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3421
Şikayetçi:
 Mustafa Koçtuğ,Anafartalar Mah. 1.Sokak No:3 MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 22. Şube Müdürlüğü Ahmet Bedevi Mah. Halil Erdoğan Cad. No:120 45040 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.10.2007 / 29039
Başvuruya konu ihale:
 2007/150451 İhale Kayıt Numaralı “Manisa Kırkağaç İlçe Merkezi ve Jandarma Er Eğitim Alayı Kavuklu Dere Taşkın Islahı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.10.2007 tarih ve 06.0870.G020/2007-37 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 22.Şube Müdürlüğü   tarafından  25.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Manisa Kırkağaç İlçe Merkezi ve Jandarma Er Eğitim Alayı Kavuklu Dere Taşkın Islahı” ihalesine ilişkin olarak Mustafa Koçtuğ’un 11.10.2007 tarih ve 29039 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu 2007/150451 ihale kayıt numaralı ihalede ihale konusu iş olan taşkın koruma projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-2 listesi 21/d maddesine göre seçme eleme kriterleri uygulanacak proje olmasına rağmen proje için ÇED Gerekli Değildir Belgesinin alınmadığı, bu nedenle de yapılacak ihalenin 2872 Sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve proje yeri Bakanlar Kurulu tarafından tabii afet bölgesi ilan edilmediği için de Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilerek ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü,

           2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesinde ise “7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce uygulama projeleri onaylanmış, çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı alınmış, yatırım programına alınmış, mevzi imar planları onaylanmış projelere, bu tarihten önce üretim ve/veya işletmeye başladığı belgelenen faaliyetlere 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer yönetmeliklerde alınması gereken izinler saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine idare tarafından 17.10.2007 tarihinde faks iletisi ile gönderilen 17.10.2007 tarih ve 38058 sayılı yazıda; “…Kırkağaç İlçe Merkezinde bulunan kavuklu deresinin aşırı yağışlarda dere kenarında yer alan Jandarma Alay Komutanlığı ile ilçe merkezi yerleşim birimleri taşkınlara maruz kalmaktadır. Bu işe ait ön inceleme raporu 1993 yılı öncesi yapılmış olup, yeterli ödeneğin temin edilememesi nedeniyle bu güne kadar işin yapımı gerçekleştirilememiştir. Konunun ÇED raporuna gerek olmayıp, ıslahı yapılacak olan kavuklu dere güzergahı Kırkağaç belediyesi imar planı içinde yer almaktadır.” denilmektedir.

   

         Ayrıca Manisa Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 20.09.2007 tarih ve 299 sayılı yazısında; “….Kırkağaç ilçe merkezinin, Kavuklu dere taşkın ıslahlardan korunması ve aşırı yağışlarda zarar ve ziyanın önlenmesi için yapılması planlanan “Kavuklu Dere Taşkın Islahı Yapım İşi” çalışması 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin Geçici 3. maddesi kapsamında değerlendirilmektedir.” denilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul