İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3422
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :32
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3422
Şikayetçi:
 Maktes Makina Tes. ve Tic. A.Ş., Necatibey Caddesi No:18 Karaköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Mithatpaşa No:14 06100 Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.09.2007 / 25717
Başvuruya konu ihale:
 2007/111103 İhale Kayıt Numaralı “Çorum Şeker Fabrikası Buhar Kazanlarının Çift Yakıt Dönüşümlü Olarak Fuel-Oil ve Doğalgazı Kullanabilir Hale Getirilmesi Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 06.0738.G020/2007-28 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü’nce 10.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çorum Şeker Fabrikası Buhar Kazanlarının Çift Yakıt Dönüşümlü Olarak Fuel-Oil ve Doğalgazı Kullanabilir Hale Getirilmesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Maktes Makina Tes. ve Tic. A.Ş.’nin 03.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.09.2007 tarih ve 25717 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihalede idari şartnamenin 7.4.2 nci maddesinde yer alan;Endüstriyel amaçlı (Fabrika, Organize sanayi, Isı santrali, Enerji santrali, vb.) asgari 1 adet su borulu buhar kazanının doğalgaz dönüşümü yapım işi”nin benzer iş olarak kabul edileceği yolundaki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu, rekabeti engellediği ve katılımın kısıtlandığı, buhar kazanının doğalgaz dönüşümü işi ile ilgisinin olmadığı, anılan işin su borusu kazanının doğalgaza dönüşüm işi olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesi 2 nci fıkrasında; İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü yer almaktadır.

            İdari şartnameninBu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı 7.4 ncü maddesinde;

29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde belirtilen “Benzer iş grupları listesinin” c)Elektrik Üretim Tesisleri başlığı altındaki “IV. GRUP: DOGALGAZ ÇEVRİM SANTRALLERİ’nde belirtilen,

            1-Doğalgaz çevrim santralleri ile,

            2-Endüstriyel amaçlı (Fabrika, Organize sanayi, Isı santrali, Enerji santrali, vb.) asgari 1 adet su borulu buhar kazanının doğalgaz dönüşümü yapım işi benzer iş olarak kabul edilecektir düzenlemesi yer almaktadır. 

 

            Söz konusu işin adınınÇorum Şeker Fabrikası Buhar Kazanlarının Çift Yakıt Dönüşümlü Olarak Fuel-Oil ve Doğalgazı Kullanabilir Hale Getirilmesi Yapım İşi” olduğu, anılan ihaleye  4 adet isteklinin katıldığı, ihalede teklifler açıldıktan sonra yapılan ilk değerlendirmede Halil ALTIN firmasının Polis Akademisi Başkanlığı adına alınan banka referans mektubunun teklif ekinde sunduğu, bu nedenle idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, üç isteklinin teklifinin ise, geçerli kabul edildiği, geçerli tekliflerden iki teklifin yaklaşık maliyet üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

 

        Konuya ilişkin olarak; Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Mühendislik –Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkanlığına 04.10.2007 tarih ve 13203 sayılı yazı ile başvuru konusu olan “…söz konusu ihalede idari şartnamenin 7.4.2 nci maddesinde benzer iş olarak belirlenen; “Endüstriyel amaçlı (Fabrika, Organize sanayi, Isı santrali, Enerji santrali, vb.) asgari 1 adet su borulu buhar kazanının doğalgaz dönüşümü yapım işi” nin mevzuata aykırı olarak düzenlenip düzenlenmediği, buhar kazanının doğalgaz dönüşümü işi ile alakasının olmadığı, anılan işin su borusu kazanının doğalgaza dönüşüm işi olduğu rekabeti engellediği ve katılımın kısıtlandığıiddialarına  yönelik işe ait idari ve teknik şartname birlikte değerlendirilerek iddia konularının yerinde olup olmadığı, anılan düzenlemenin rekabeti ve katılımı engelleyip engellemediği hususunda görüş istenilmiştir. 

 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Mühendislik –Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 16.10.2007 tarih ve 6273 sayılı görüş yazısında; “…Su borulu buhar kazanları yanma odası hacmi, biçimi ve buhar üretim tekniği açısından klasik silindirik veya yarı silindirik buhar kazanlarından oldukça farklıdır. Bu nedenle doğalgaz dönüşüm çalışmaları özel bilgi birikimini gerektirmektedir. Doğalgaz, sıvı yakıt ve katı yakıt alevi radyasyon özelliklerinin birbirinden farklı olması gibi teknik nedenler ile su borulu buhar kazanlarının yakıt dönüşümleri teknik açıdan pek çok problemler taşımaktadır. Doğalgazın sızıntılar vb. tehlike oluşturan özellikleri de dikkate alınarak konunun stratejik önemi ihmal edilmemelidir.” görüşü bildirilmiştir

 

Söz konusu Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Mühendislik –Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkanlığının görüşü de dikkate alındığında idarece idari şartnamenin 7.4.2 nci maddesinde benzer iş olarak belirlenen; “Endüstriyel amaçlı (Fabrika, Organize sanayi, Isı santrali, Enerji santrali, vb.) asgari 1 adet su borulu buhar kazanının doğalgaz dönüşümü yapım işi” nin mevzuata aykırı olmadığı, ayrıca ihale komisyonunca teklifler ile ilgili olarak nihai değerlendirmenin yapılmadığı, sadece Standart Form-KİK011.0/Y tutanağının düzenlendiği, tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin söz konusu tespitler dışında ihale komisyon kararı bulunmadığı, dolayısıyla mevzuata uygun olarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından yapılan 2007/111103 İKN’li “Çorum Şeker Fabrikası Buhar Kazanlarının Çift Yakıt Dönüşümlü Olarak Fuel-Oil ve Doğalgazı Kullanabilir Hale Getirilmesi Yapım İşi” ihalesinde;

İdari şartnamenin “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı 7.4 ncü maddesinde;

“29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde belirtilen “Benzer iş grupları listesinin” c) Elektrik Üretim Tesisleri başlığı altındaki “IV. GRUP: DOGALGAZ ÇEVRİM SANTRALLERİ’nde belirtilen,

            1-Doğalgaz çevrim santralleri ile,

            2-Endüstriyel amaçlı (Fabrika, Organize sanayi, Isı santrali, Enerji santrali, vb.) asgari 1 adet su borulu buhar kazanının doğalgaz dönüşümü yapım işi benzer iş olarak kabul edilecektir” şeklinde düzenleme yer almaktadır. 

 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Çorum Şeker Fabrikası Buhar Kazanlarının Çift Yakıt Dönüşümlü Olarak Fuel-Oil ve Doğalgazı Kullanabilir Hale Getirilmesi Yapım İşinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 11 adet ihale dokümanı satın alındığı, 10.09.2007 tarihinde yapılan ihaleye 4 adet isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 900.000,00.-YTL olan ihalede;

 

Termo İsı Sis. Tic. ve San. A.Ş’nin teklifi dışında diğer isteklilerin teklif bedellerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41. maddesinde “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.”

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde yer alan düzenlemeler bulunmaktadır.

 

Söz konusu ihalede; alınan ihale dökümanı ile verilen teklifler dikkate alındığında; benzer iş tanımının yukarıda zikredilen mevzuat hükümlerine aykırı olduğu ve katılımı kısıtladığı; bu sebeple benzer iş tanımının ihaleye yeterli katılımı sağlayacak şekilde yeniden yapılması gerekmektedir. İhalenin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul