• Karar No: 2007/UY.Z-3452
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :78
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3452
Şikayetçi:
 Z. T. K. Mühendislik Taah. San. ve Tic. A.Ş. Hadımköy Yeşilbayırköyü Yeni İmar Yolu Büyükçekmece / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cd. Belsa Plaza A Blok KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.10.2007 / 28669
Başvuruya konu ihale:
 2007/65071 İhale Kayıt Numaralı “Bekirpaşaturan Güneş Cad. - Demokrasi Cad. Arası Kanal Yolu Düzenleme İkmal İnş.Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.10.2007 tarih ve 06.08.47.0169/2007-65 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 29.06.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Bekirpaşaturan Güneş Cad. - Demokrasi Cad. Arası Kanal Yolu Düzenleme İkmal İnş. Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Z. T. K. Mühendislik Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin 08.10.2007 tarih ve 28669 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

  

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye sundukları iş deneyim belgesinin idarece istenen benzer iş grubuna girmediği gerekçesiyle  teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

Ön İnceleme Raporu ve eklerinin incelenmesinden; 08.10.2007 tarihli dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise de, 17.10.2007 kayıt tarihli dilekçe ile şikayetten vazgeçildiği anlaşılmaktadır.

Şikayet başvurusunda bulunan ve bu suretle idari denetim mekanizmasını harekete geçiren kişinin şikayetinden vazgeçmesi, denetim sürecini ortadan kaldıracak bir sonuç doğurmayacaktır. Ancak bu takdirde, denetimin kişilerin başvuru iradelerine bağlı tutulan şikayet ve itirazen şikayet yolu ile değil, iddiaların incelenmesi yolu ile yapılması mümkün bulunmaktadır.

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

            İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

          Açıklanan nedenlerle;

 

          4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

         
   Oybirliği
ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul