İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3453
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :79
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3453
Şikayetçi:
 İdris Yücel İnşaat Taah. Ltd. Şti. Ticaret Odası İş Merkezi Kat:4 BAYBURT
 İhaleyi yapan idare:
 Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyet Cad. 69000 BAYBURT
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.10.2007 / 27805
Başvuruya konu ihale:
 2007/63157 İhale Kayıt Numaralı “Bayburt Merkez Bahir Necati Sorguç YİBO Spor Salonu İnşaatı ve Mevcut Kazan Dairesi Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.10.2007 tarih ve 06.08.14.0169/2007-67 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bayburt Merkez Bahir Necati Sorguç YİBO Spor Salonu İnşaatı ve Mevcut Kazan Dairesi Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak İdris Yücel İnşaat Taah. Ltd Şti’nin 01.10.2007 tarih ve 27805 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu yapım işine ait ilk ihalede 5 isteklinin teklif verdiği, bir isteklinin teklifinin geçersiz bulunduğu, 3 isteklinin teklif fiyatının aşırı düşük olduğu, idarece aşırı düşük teklif açıklaması talebi üzerine sadece kendilerinin açıklama yaptığı, yapılan açıklamanın uygun görülmediği, bu durumda rekabet koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle tüm tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edildiği, ikinci ihaleye çıkıldığı, ilk ihaleden farklı olarak ikinci ihalede ekonomik ve mali yeterlik için bilançonun da istenildiği, ikinci ihalede idarece sunulan pursantaj oranlarının ilk ihaledeki oranlardan farklı olduğu, idarece yaklaşık maliyetin tespitinde, ihale komisyonunda ve kontrollükte aynı teknik elemanlara görev verildiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

Hükme bağlanmıştır.

           

            Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrasında yer alan ´aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçeyle başvuramaz´ hükmüne aykırı olduğu,

 

Başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin, idareye yapılan şikayetin tarihinin, idarece şikayet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği,

 

Hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul