İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3457
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :90
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3457
Şikayetçi:
 Garanti Koza İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Vekili: Av. Çetin ÖZEN, Zekeriyaköy, Vişne-2 Mahallesi 4.Cadde No:3/3 34450 Sarıyer/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü,M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sokak No:62 34010 Merter-Güngören/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.10.2007 / 28345
Başvuruya konu ihale:
 2007/74801 İhale Kayıt Numaralı “Levazım-Akatlar Arası Karayolu Tüneli İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.10.2007 tarih ve 06.08.35.0026/2007-61 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 04.07.2007 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan “Levazım-Akatlar Arası Karayolu Tüneli İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Garanti Koza İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin 05.10.2007 tarih ve 28345 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, başvuru sahibinin 19.10.2007 tarihli dilekçe ile kuruma tekrar başvurarak itirazen şikayet başvurusundan vazgeçtiği,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 04.07.2007 tarihinde ön yeterlik değerlendirmesi yapılan ihalede sunmuş oldukları ISO 9001:2000 belgesinin fotokopi olduğu ve Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin ise TÜRKAK teyidinin olmadığı gerekçesiyle başvurularının yeterli bulunmadığı, oysa bu eksikliklerin başvurunun esasını değiştirecek nitelikte olmayıp tamamlatılabilecek belgeler sınıfında olduğu, söz konusu belgelerin noter tasdikli olarak şikayet başvurusu ekinde idareye sunulduğu, dolayısıyla eksikliğin usulüne uygun biçimde giderilmiş olduğu iddia edilmektedir.

Ön İnceleme Raporu ve eklerinin incelenmesinden, 05.10.2007 tarihli dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise de, Kurum kayıtlarına 19.10.2007 tarih ve 29692 sayı ile alınan dilekçe ile şikayetten vazgeçildiği anlaşılmaktadır.

Şikayet başvurusunda bulunan ve bu suretle idari denetim mekanizmasını harekete geçiren kişinin şikayetinden vazgeçmesi, denetim sürecini ortadan kaldıracak bir sonuç doğurmayacaktır. Ancak bu takdirde, denetimin kişilerin başvuru iradelerine bağlı tutulan şikayet ve itirazen şikayet yolu ile değil, iddiaların incelenmesi yolu ile yapılması mümkün bulunmaktadır.

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda yapılan ve 11.10.2007 tarih ve 28996 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan başvuru üzerine 2007/863 sayılı dosyada esas incelemesine geçilmiş bir başvurunun olması nedeniyle anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden başvurunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul