İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3458
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :91
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3458
Şikayetçi:
 Garanti Koza İnş. San. ve Tic. A.Ş. Vekili Av.Çetin ÖZEN, Zekeriyaköy, Vişne-2 Mah. 4.Cad. No: 3/3 34450 Sarıyer / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü,M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No:62 34010 Merter - Güngören / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.10.2007 / 28346
Başvuruya konu ihale:
 2007/74810 İhale Kayıt Numaralı “Fulya - Levazım Arası Karayolu Tüneli İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.10.2007 tarih ve 06.08.36.0186/2007-32Ek sayılı EK Ön İnceleme Raporunda;

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 04.07.2007 tarihinde ön yeterlik değerlendirilmesi yapılan “Fulya - Levazım Arası Karayolu  Tüneli İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Garanti Koza İnş. San ve Tic. A.Ş vekili Av.Çetin ÖZEN’in 05.10.2007 tarih ve 28346 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, başvuru sahibinin 17.10.2007 tarihli dilekçe ile Kuruma tekrar başvurarak itirazen şikayet başvurusundan vazgeçtiği,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru sahibinin 05.10.2007 tarihli dilekçesinde özetle; 04.07.2007 tarihinde ön yeterlik değerlendirmesi yapılan ihalede sunmuş oldukları kalite yönetim sistem belgesi ile çevre yönetim sistemi belgesinin renkli fotokopi olduğu gerekçesiyle başvurularının yeterli bulunmadığı; oysa bu eksikliklerin başvurunun esasını değiştirecek nitelikte olmayıp tamamlatılabilecek belgeler sınıfında olduğu, söz konusu belgelerin noter tasdikli olarak şikayet başvurusu ekinde idareye sunulduğu, dolayısıyla eksikliğin usulüne uygun biçimde giderilmiş olduğu iddia edilmektedir. Başvuru sahibi 17.10.2007 tarihli dilekçe ile Kurumumuza tekrar başvurarak itirazen şikayet başvurusundan vazgeçtiğini belirtmiştir.

 

         İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; “İtirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi halinde, Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Şikayet başvurusunda bulunan ve bu suretle idari denetim mekanizmasını harekete geçiren kişinin şikayetinden vazgeçmesi, denetim sürecini ortadan kaldıracak bir sonuç doğurmayacaktır. Ancak bu takdirde, denetimin kişilerin başvuru iradelerine bağlı tutulan şikayet ve itirazen şikayet yolu ile değil, Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince iddiaların incelenmesi yolu ile yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul