• Karar No: 2007/UY.Z-3503
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :44
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3503
Şikayetçi:
 Garanti Koza İnşaat San. ve Tic. A.Ş. VEKİLİ Av.Çetin Özen, Zekeriyaköy Vişne-2 Mahallesi 4.Cadde No:3/3 34450 Sarıyer/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sokak No:62 34010 Merter Güngören/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.10.2007 / 28348
Başvuruya konu ihale:
 2007/74790 İhale Kayıt Numaralı “Dolmabahçe-Fulya Arası Karayolu Tüneli İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.10.2007 tarih ve 06.08.33.0065/2007-49 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 04.07.2007 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan “Dolmabahçe-Fulya Arası Karayolu Tüneli İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Garanti Koza İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Vekili Av.Çetin Özen’in 05.10.2007 tarih ve 28348 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; belli istekliler arasında ihale edilen ihalede, ön yeterlik aşamasında başvuru dosyalarında yer alan Kalite Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi Belgelerinin fotokopi olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, bu eksikliğin tamamlatılabilir nitelikte olduğu, şirketlerinin söz konusu belgelere sahip olduğu, başvurularında fotokopileri sunulan söz konusu belgelerin asıllarının ön yeterlik değerlendirme süreci içinde idareye de sunulduğu, belirtilen bu nedenlerle değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı, idarece şikayet başvurularına verilen cevapta, ivedilik kararı alındığından da bahsedildiği, ihale konusu işin, konusu itibarıyla bu konuda uzman tüm firmaların katılımı sağlanarak normal bir zaman zarfında ihale edilmesi gereken bir iş olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuruya konu ihalede; aynı konuda, başvuru sahibinin 5.10.2007 tarih ve 28348 sayı ile, Ünal Akpınar İnş. A.Ş.’nin 11.10.2007 tarih ve 28993 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvuruları üzerine, her iki başvuruya ilişkin olarak esasın incelenmesine geçildiği, başvuru sahibinin 19.10.2007 tarih ve 29687 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.10.2007 tarihli dilekçesi ile, itirazen şikayet talebinden feragat ettiği anlaşılmıştır.

Şikayet başvurusunda bulunan ve bu suretle idari denetim mekanizmasını harekete geçiren kişinin şikayetinden vazgeçmesi, denetim sürecini ortadan kaldıracak bir sonuç doğurmayacaktır. Ancak bu takdirde, denetimin kişilerin başvuru iradelerine bağlı tutulan şikayet ve itirazen şikayet yolu ile değil, iddiaların incelenmesi yolu ile yapılması mümkün bulunmaktadır.

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi halinde, Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği, aynı Yönetmeliğin iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarına ilişkin 22 nci maddesinde ise, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esasın incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olması durumunda iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş bir başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul