İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3504
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :45
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3504
Şikayetçi:
 Garanti Koza İnş. San ve Tic. A.Ş Vekili: Av.Çetin ÖZEN, Zekeriyaköy, Vişne-2 Mah. 4.Cad. No: 3/3 34450 Sarıyer / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü,M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No:62 34010 Merter / Güngören / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.10.2007 / 28347
Başvuruya konu ihale:
 2007/76136 İhale Kayıt Numaralı “Sarıyer- Çayırbaşı Arası Karayolu Tüneli İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.10.2007 tarih ve 06.0832.0075/2007-50 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 04.07.2007 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan “Sarıyer- Çayırbaşı Arası Karayolu Tüneli İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Garanti Koza İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin 05.10.2007 tarih ve 28347 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, daha sonra başvuru sahibinin 17.10.2007 tarihli dilekçe ile Kurumumuza tekrar başvurarak itirazen şikayet başvurusundan vazgeçtiğini belirttiği,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru sahibinin 05.10.2007 tarihli dilekçesinde özetle; 04.07.2007 tarihinde ön yeterlik değerlendirmesi yapılan ihalede sunmuş oldukları kalite yönetim sistem belgesi ile çevre yönetim sistemi belgesinin renkli fotokopi olduğu gerekçesiyle başvurularının yeterli bulunmadığı; oysa bu eksikliklerin başvurunun esasını değiştirecek nitelikte olmayıp tamamlatılabilecek belgeler sınıfında olduğu, söz konusu belgelerin noter tasdikli olarak şikayet başvurusu ekinde idareye sunulduğu, dolayısıyla eksikliğin usulüne uygun biçimde giderilmiş olduğu iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmekte iken başvuru sahibinin 17.10.2007 tarihli dilekçesi ile Kurumumuza tekrar başvurularak itirazen şikayet başvurusundan vazgeçtiği belirtilmiştir.

         

 

Yapılan incelemede; 08.10.2007 tarih ve AK.Y-832.1 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile “İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına” karar verildiği tespit edilmiştir. Ancak başvuru sahibi tarafından, 19.10.2007 tarih ve 29688 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.10.2007 tarihli dilekçesi ile 05.10.2007 tarihli dilekçesi ile yaptığı itirazen şikayet başvurusundan feragat ettiği bildirilerek gereğinin yapılması talep edilmiştir.

 

          Şikayet başvurusunda bulunan ve bu suretle idari denetim mekanizmasını harekete geçiren kişinin şikayetinden vazgeçmesi, denetim sürecini ortadan kaldıracak bir sonuç doğurmayacaktır. Ancak bu takdirde, denetimin kişilerin başvuru iradelerine bağlı tutulan şikayet ve itirazen şikayet yolu ile değil, Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince iddiaların incelenmesi yolu ile yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

          20.06.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ön yeterlik ilanının “Adayın organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 nci maddesinin (c) bendinde; “İstekliler ihale konusu işin içeriğine uygun  İSO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile İSO 14001: Çevre Yönetim Sistem Belgesini Verecekleridir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

          Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumu ile Kaliteye İlişkin Belgeler” başlıklı 41 inci maddesinin 8 inci fıkrasında; “İdareler ayrıca işin niteliğini göz önünde bulundurarak, istekliden kalite yönetim sistem belgesi ile çevre yönetim sistemi belgesi isteyebilir. Bu kalite belge ve sertifikalarının, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından  akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur…” hükmü,

 

            Anılan hükmün açıklanması amacına yönelik olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin “L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlığı altında ise, “… Yapım işlerinde işin niteliği göz önünde bulundurularak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin son fıkrası çerçevesinde kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistem belgesi ya da bunların her ikisi istenebilecek olup bu belgeler dışında başka kalite belge veya sertifikası istenmesi mümkün bulunmamaktadır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Öte yandan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Belgelerin sunuluş şeklini düzenleyen 35 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler… Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin 05.10.2007 tarihili itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirtilen hususlar ile başvuru sahibinin ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmama gerekçelerinin bildirildiği idare yazısı birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin idare tarafından yeterli bulunmamasına ilişkin gerekçeler mevzuata aykırı bulunmamıştır.

 

            Bu itibarla, incelenen ihalede, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

           
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul