İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3505
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :48
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3505
Şikayetçi:
 Ayşe ÖZKAN Buğday Pazarı Cad. No:91/E ÇANKIRI
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ V. Bölge Müdürlüğü, Eskişehiryolu 8.Km. 06520 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.10.2007 / 29041
Başvuruya konu ihale:
 2007/149955 İKN|li “ Çankırı Orta Karaağaç Köyü Kayaal Deresi Taşkın Koruma İnşaatı İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.10.2007 tarih ve 06.0859.0085/2007-54 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            DSİ V. Bölge Müdürlüğü  tarafından  17.10.2007  tarihinde Açık  İhale  Usulü  ile  yapılan “Çankırı Orta Karaağaç Köyü Kayaal Deresi Taşkın Koruma İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ayşe Özkan’ın 11.10.2007 tarih ve 29041 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale konusu işin 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 listesi 21/d maddesi gereğince seçme eleme kriterleri  uygulanacak proje olmasına rağmen, proje için “ÇED gerekli değildir” belgesinin alınmamış olduğu, bu nedenle yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine aykırı olduğu, ayrıca proje sahasının Bakanlar Kurulu tarafından tabi afet bölgesi ilan edilmediği için yapılacak ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu, 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu anlaşılan söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

                Şikayet konusu ihaleye ilişkin olarak; idareden 19.10.2007 tarih ve 13905 sayılı yazı ile; şikayet konusu ihaleye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu belgesinin alınıp alınmadığı, belgenin alınmış olması durumunda belgenin onaylı örneğinin, alınmamış olması durumunda da alınmama gerekçelerinin ve bunu tevsik eden bilgi ve belgelerin Kuruma gönderilmesi talep edilmiştir. 

 

            Başvuru sahibinin istekli ya da istekli olabilecek sıfatına haiz olmadığı anlaşıldığından başvuru iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir.

         İdarenin  19.10.2007 tarih ve 38708 sayılı cevap yazısında; söz konusu işe ilişkin olarak “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” belgesinin alındığı belirtilerek alınan belgenin onaylanmış örneği gönderilmiştir.   

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği
ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul