İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3506
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :54
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3506
Şikayetçi:
 Ali ŞAHİN / İnşaat Mühendisi, Caddebostan Şen Sokak Uğur Apt. No:23/1 Kadıköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü (Mali İşler Müdürlüğü), Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sok. No:11 Cağaloğlu-Eminönü / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.10.2007 / 28882
Başvuruya konu ihale:
 2007/113722 İhale Kayıt Numaralı “Anadolu Yakası Maliye Komp. Hizmet Binasının İnşaat, Tesisat ve Elektrik İşleri Yaptırılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.10.2007 tarih ve 06.08.51.0170/2007-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü (Mali İşler Müdürlüğü)’nce 04.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Anadolu Yakası Maliye Komp. Hizmet Binasının İnşaat, Tesisat ve Elektrik İşleri Yaptırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Ali ŞAHİN / İnşaat Mühendisi’nin 20.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.10.2007 tarih ve 28882 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye dört isteklinin teklif verdiği ve firmaları dışındaki üç isteklinin belgelerinin eksik olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, firmalarına ait teklif geçerli olmasına rağmen ihale yetkilisi tarafından ihalenin, ihaleye yeterli katılım ve rekabetin sağlanmadığı gerekçesiyle iptal edildiği, ihalenin iptal edilme gerekçesinin kanuna aykırı olduğu iddia edilmektedir

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinde; “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

 

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Dört isteklinin teklif vermiş olduğu incelenen ihalede; ihale komisyonu tarafından üç isteklinin teklifinin ihale dokümanında ihaleye katılmak için teklifinde yer vermesi gereken belgelerin asgari şartları sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve en yüksek teklifi veren başvuru sahibinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, ancak ihale yetkilisi tarafından ihalede tek geçerli teklif olması ve bu isteklinin teklifinde yaklaşık maliyet üzerinden herhangi bir indirim olmadığı gerekçesiyle iptal edildiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklifi ve yaklaşık maliyet ile iptal gerekçesi birlikte değerlendirildiğinde ihalenin iptal edilmesi işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul