• Karar No: 2007/UY.Z-3509
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :59
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3509
Şikayetçi:
 Emirhan BAKIRCI Yanıkoğlu Mah. Zenneci Sok. No:23 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri XII. Bölge Müdürlüğü Osman Kavuncu Caddesi 38060 Kocasinan/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.10.2007 / 29031
Başvuruya konu ihale:
 2007/144057 İhale Kayıt Numaralı “Yozgat-Şefaatli Gülistan Göleti Sulaması İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 06.08.66.0065/2007-51 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri XII. Bölge Müdürlüğü tarafından 17.10.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yozgat-Şefaatli Gülistan Göleti Sulaması İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Emirhan BAKIRCI’nın 11.10.2007 tarih ve 29031 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale konusu işin, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-2 listesinin 16/o maddesi uyarınca “seçme eleme kriterleri uygulanacak” proje olmasına rağmen, “ÇED gerekli değildir” belgesi alınmadan ihaleye çıkıldığı, bu nedenle yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanunun 10 uncu maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünün, ihale konusu işe benzer bir ihale ile ilgili görüşünü içeren ve 18.6.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2019 sayılı Kurul kararında da yer verilen 22.05.2007 tarih ve 5271-29172 sayılı yazısında;

 

“… Ayrıca, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinden önce uygulama projeleri onaylanmış veya çevre mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı alınmış veya yatırım programına alınmış veya mevzi imar planları onaylanmış tarımsal amaçlı su yönetim projelerine bu yönetmelik hükümleri uygulanmamaktadır.” denilmekte olup, ihaleyi yapan idareden alınan 23.10.2007 tarih, 10922 sayılı ve 25.10.2007 tarih 11024 sayılı yazı ile eklerinden; ihale konusu işin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 12.2.1997 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca onaylanan 1997 yılı yatırım programı ve uygulama planında yer aldığı, bu nedenle söz konusu projenin 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” hükümlerinden muaf olduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul