• Karar No: 2007/UY.Z-3510
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :61
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3510
Şikayetçi:
 Durmuş ARSLAN, Heyik Eteği Mahallesi 14.Sokak No:12 Darende /MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Darende Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, Darende Kaymakamlığı, MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.10.2007 / 30117
Başvuruya konu ihale:
 G30117 İhale Kayıt Numaralı “Darende Heyiketeği 15 Derslik İlköğretim Okulu İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 06.09.08.0187/2007-53 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Darende Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından 19.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Darende Heyiketeği 15 Derslik İlköğretim Okulu İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Durmuş ARSLAN’ın 23.10.2007 tarih ve 30117 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede eksik veya sahte evraklar olduğu duyumunun alındığı belirtilerek, söz konusu iddiaların incelenmesi talep edilmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda; Başvuruya konu ihalenin Darende Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından yapıldığı, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin kuruluş dayanağının 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 18 inci maddesi olduğu, anılan Kanun maddesinde “….bu birliklerin yapacakları ihalelere ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” hükmünün yer aldığı, bu hüküm uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Mahalli İdari Birlikler Tip Tüzüğünün 32 nci maddesinde Köylere Hizmet Götürme Birlikleri (üyeleri arasında il özel idaresi ve belediye olmayan) ve üyelerinin tamamı köylerden oluşan diğer birliklerin İhale Kanunlarına tabi olmadığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak İhale Yönetmeliğine tabi olduğu düzenlemelerine yer verildiği, ihaleyi yapan birliğin üyelerinin tamamının köy tüzel kişilikleri olduğu ayrıca bu hususta sadece köy tüzel kişilikleri tarafından oluşturulan Mahalli İdare Birliklerinin 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmadığı hususunda 01.04.2003 tarih ve 2003/DK.D-97 sayılı Kurul Kararının alındığı tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Dilekçe ve eklerinin bir örneğinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul