İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3516
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :89
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3516
Şikayetçi:
 Mehmet Deniz, Bahçelievler Mahallesi Fatih Caddesi No:71 TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.10.2007 / 30432
Başvuruya konu ihale:
 G30432 İhale Kayıt Numaralı “Vakıf Taşınmazının Kiralanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.10.2007 tarih ve 06.09.20.0176/2007-74 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan “Vakıf Taşınmazının Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Deniz’nin 25.10.2007 tarih ve 30432 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru sahibinin 15.10.2007 tarih ve 29179 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.10.2007 tarihli dilekçesi ve eki belgeleri ile 25.10.2007 tarih ve 30432 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde herhangi bir hukuka aykırılık iddiasına yer verilmemekle birlikte eki belgelerden, başvurunun Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Tokat il merkezi ilçesinde 61/58 nolu taşınmazın kiralama ihalesine ilişkin olduğu, başvuru sahibinin teklifinin, geçici ve ek teminatın farklı bir ihale için düzenlenmiş olduğunu tespit edilmesi üzerine, ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Dilekçe ve eklerinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul