İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3518
  • Toplantı No: 2007/064
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/064
Gündem No :106
Karar Tarihi:30.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3518
Şikayetçi:
 Akif Seza Orhan - Asor İnş. Taah. Tic, Onur Sokak 68/5 Maltepe Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Gençlik Cad. No.12 Bornova / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.10.2007 / 30668
Başvuruya konu ihale:
 2007/128963 İhale Kayıt Numaralı “Ege Üniversitesi Bina Güçlendirme İnşaatı (Ziraat Fakültesi C-4 Bl., Fen Fakültesi B-2 Bl., Fen Fakaküştesi B-2 ve Derslik Bloğu Güçlendirme İnşaatı)” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.10.2007 tarih ve 06.09.25.0169/2007-70 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 26.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ege Üniversitesi Bina Güçlendirme İnşaatı (Ziraat Fakültesi C-4 Bl., Fen Fakültesi B-2 Bl., Fen Fakaküştesi B-2 ve Derslik Bloğu Güçlendirme İnşaatı)” yapım işi ihalesine ilişkin olarak Akif Seza Orhan - Asor İnş. Taah. Tic’in 26.10.2007 tarih ve 30668 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale dosyasındaki eksiklikler nedeniyle metraj oluşturulamadığı ve ihaleye teklif verilemediği iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; ihale dosyasının eksiklikleri nedeniyle metraj oluşturmaya elverişli olmadığı, eksiklikler ile ilgili ayrıntıların kendilerinde bulunduğu, kanıtlarının ise idare onaylı projeler olduğu belirtilerek 09.10.2007 tarihinde idareye başvuruda bulunulduğu, idarece ihale dosyasındaki hangi eksiklikler nedeniyle metraj oluşturulmadığının belirtilmediği ifade edilerek başvurunun reddedildiği, bu defa başvuru sahibince ihale dosyasındaki eksiklikler belirtilerek Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu hususları tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından 24.09.2007 tarihinde ihale dokümanının satın alındığı, idareye 09.10.2007 tarihinde dokümana yönelik yapılan başvurunun, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı delillerin dolayısıyla dokümandaki eksikliklerin belirtilmeden yapıldığı, bu haliyle Kamu İhale Kanununu ve ilgili mevzuatta yer aldığı anlamda idareye şikayet başvurusu olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 24.09.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtildiği bir başvurunun yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul