İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3519
  • Toplantı No: 2007/065
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/065
Gündem No :1
Karar Tarihi:31.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3519
Şikayetçi:
 Veta Yapı İnşaat Taah. Ltd. Şti., Mirzabey Mahallesi Ahmet Toprak Cad. No:111/A BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak 35400 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.09.2007 / 26470
Başvuruya konu ihale:
 2007/87416 İKN|li “ Sasalı Doğal Yaşam Parkı (Alt Yapı ve Çevre Düzenlenmesi İşi)”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.10.2007 tarih ve 06.0761.0085/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nca 10.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ Sasalı Doğal Yaşam Parkı (Alt Yapı ve Çevre Düzenlenmesi İşi)” ihalesine ilişkin olarak Veta Yapı İnşaat Taah. Ltd. Şti.’nin 06.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.08.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  17.09.2007 tarih ve 26470 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından “Sasalı Doğal Yaşam Parkı (Altyapı ve Çevre Düzenlemesi) İşi” ’nin 10.08.2007 tarihinde ihale edildiği, söz konusu işin Kamu İhale Kanunu’nun 62 nci maddesinin (c) bendi uyarınca anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilmesi gerekirken teklif birim fiyat usulüne göre ihale edildiği, idarenin bu konuda 4734 sayılı Kanuna aykırı davrandığı,

 

            2) Ayrıca söz konusu ihalede iş deneyiminde değerlendirilecek benzer iş olarak A/I, AII veya A/V grubu işlerin tanımlandığı, ancak inşaat imalat kalemleri ve projeler incelendiğinde görüleceği gibi ihale edilen işin;  yol kaplamaları, her çeşit korkuluk imalatları, ahşap pergule ve bordür imalatları, membran gölgelikler, prefabrik panel duvarlar ve kolon imalatları ve sülün barınağı yapılması gibi imalatların inşaat imalat kalemlerinin büyük çoğunluğunu oluşturduğu, elektrik imalat kalemlerinin ise trafo, aydınlatma, yangın alarm sitemleri ve armatürleri gibi imalat kalemlerini içerdiği, bu türdeki üstyapı imalatı bulunan işlerin bulunduğu bir işte benzer iş olarak yapılan tanımlamanın doğru olmadığı, söz konusu işin benzer iş tanımının üstyapı sınıfında B/III grubunda yer alan rekreasyon merkezleri ve büyük parklar olarak yapılmasının daha uygun olduğu

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)  Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “ Sasalı Doğal Yaşam Parkı (Alt Yapı ve Çevre Düzenlenmesi İşi)”’ 10.08.2007 tarihinde teklif birim fiyat alınmak suretiyle ihale edilmiştir. İhaleye ilişkin 11 adet ihale dokümanını satın alınmış olup, başvuru sahibince 03.08.2007 tarihinde ihale dokümanı satın alınmış ve söz konusu ihalede istekli olabilecek sıfatıyla ihale dokümanına ilişkin şikayet başvurusunda bulunmuştur.

 

Şikayet konusu ihalede ilk oturumda tüm teklif zarflarının 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak sunulduğu belirlenmiş, teklif zarfları alınış sırasına göre açılmış ve belge kontrolü yapılmış, zarf açma ve belge kontrol tutanağı düzenlenmiş, teklif fiyatları hazır bulunanlar önünde okunmuş ve  ilk oturum kapatılmıştır.

 

Kapalı oturumda ihale komisyonu tarafından belgelerin detaylı olarak incelendiği, Can Özdemir İnş. Tur. Tic Ltd. Şti.-Doğdu İnş. Taah. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin özel ortağına ilişkin bilançolarının yetersiz olması nedeniyle, Timur Tur. Gıda İnş. Pet. Ürn. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin inşaat iş kalemlerine ait miktarların değiştirilmesi nedeniyle, Dirgün İnş. Tur. Doğalgaz Gıda Tic. Ltd. Şti.- Doğsen İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin iş ortaklığı beyannamesi bulunmadığından, Önsa İnş. Tur. ve Tic. A.Ş.’nin iş deneyim belgesi yetersiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Barankaya İnş. Haf. Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifindeki aritmetik hatanın düzeltildiği,

 

Daha sonraki aşamada ihale komisyonu tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen prensiplere uygun olarak sınır değerin hesaplandığı, teklifi hesaplanan bu sınır değerin altında yer alan Barankaya İnş. Haf. Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş.’nin aşırı düşük teklif sahibi olarak belirlendiği, idarenin 13.09.2007 tarihli yazısı ile tekliflerinin detayına ilişkin açıklamalar, teklifleri ile ilgili seçilen teknik çözümler ve avantajlı koşulların 17.09.2007 tarihine kadar sunulmasının istendiği, 17.09.2007 tarihli yazı ekinde istenen belge ve bilgilerin süresi içerisinde idareye sunulduğu, sunulan belgelerin ihale komisyonunca değerlendirme aşamasında olduğu, Kuruma başvuru tarihi itibarıyla kesinleşen ihale kararının alınmamış olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde; şikayet konusu ihalenin Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin  (c) bendi gereği anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilmesi gerekirken teklif birim fiyat alınmak suretiyle ihale edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin c bendinde; “….. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İhale dosyasında yer alan belge ve bilgilerden; idarece söz konusu işin teklif birim fiyat alınmak suretiyle ihale edildiği belirlenmiştir. İdarece hazırlanan teklif türünün belirlenmesine ilişkin tutanakta; “ ihale konusu iş 1. derece doğal sit alanı sınırları içinde yer alan bir alanda ağırlıklı olarak (% 70 oranında) alt yapı yapılması işidir. Projenin teknik özellikleri göz önüne alındığında Türkiye’de çokta örneği bulunmayan özel bir projedir. Proje aşamasında her türlü detay dikkate alınmış olsa da arazinin çok büyük (425.000 m2) ve ağaçlıklı bir alan olması nedeniyle projelendirme sırasında arazide ön görülemeyen alt yapı sorunlarıyla karşılaşma olasılığı bulunmaktadır. Bazı yerlerde arazi etüdü ve projede buna göre revizyonların yapılması gerekebileceğinden işin sağlıklı bir biçimde sonuçlandırılması için teklif birim fiyat usulüyle ihale edilmesi uygun olacaktır.” ifadesine yer verilmiştir.

 

İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen teknik şartnameler, birim fiyat cetvelinde yer alan iş kalemleri ve birim fiyat tariflerinden; şikayet konusu ihalenin 425.000 m2 lik bir alanda altyapı ve çevre düzenlemesi işi olduğu, işin muhteviyatının bir bölümünün altyapı işi imalatlarına ilişkin olduğu belirlenmiştir.

 

İnşaat işleri birim fiyatları incelendiğinde; altyapıya ilişkin iş kalemleri arasında hafriyat yapılması, temel tabanına tüvenan dolgu yapılması, stabilize malzeme ile temel dolgusu yapılması, tüvenan dolgu yapılması, ocak taşından konkasörle kırılmış malzeme ile alt temel yapılması, temel tabanına blokaj yapılması gibi imalat kalemlerinin bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İdarenin şikayet başvurusuna verdiği cevap yazısında; “ ihale konusu iş 1.derece doğal sit alanı sınırları içinde yer alan ağırlıklı olarak (% 70 oranında) alt yapı yapılması işidir. Projenin teknik özellikleri göz önüne alındığında Türkiye’de çokta örneği bulunmayan özel bir projedir. Proje aşamasında her türlü detay dikkate alınmış olsa da arazinin çok büyük 425.000 m2 ve ağaçlıklı bir alan olması nedeniyle projelendirme sırasında arazide ön görülemeyen alt yapı sorunlarıyla karşılaşma olasılığı bulunmaktadır. Bazı yerlerde arazi etüdü ve projede buna göre revizyonların yapılması gerekebileceğinden işin sağlıklı bir biçimde sonuçlandırılması için teklif birim fiyat usulüyle ihale edilmektedir.” denilmiştir.

 

Yaklaşık maliyet hesabında yer alan imalat kalemlerinden yaklaşık maliyetin % 70’inin inşaat işi imalatlarına ilişkin olduğu görülmüştür. Ancak inşaat işi imalatına ilişkin % 70’lik bölümü oluşturan iş kalemlerine bakıldığında işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirecek iş kalemlerinin ancak derin kazı gerektiren iş kalemlerine ilişkin olabileceği, bu durumda yukarıda mevzuat hükmünde de belirtildiği üzere karma teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkılabileceği, ancak idarece böyle bir ayırıma gidilmeden tüm işin teklif birim fiyat üzerinden ihale edildiği belirlenmiştir. Örneğin altyapı imalatı arasında sayılan iş kalemlerinin bir bölümünün toplama odası yapımı, terfi merkezi pompa vana odası yapımı gibi mevzuat hükmü uyarınca istisnasız anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilmesi gereken imalat kalemleri olduğu ve işin yapımı aşamasında belli aşamalarda arazi zemin etüdü gerektirebilecek imalat kalemleri olmadığı  belirlenmiştir.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, idarece söz konusu işin uygulama projesi hazırlanması mümkün olan kısımlarının projesinin hazırlanmadan, işin yapımı aşamasında hangi tür arazi ve zemin etütlerinin gerekebileceği değerlendirmesi yapılmadan  işin teklif birim fiyat üzerinden ihale edilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru dilekçesinde; söz konusu ihalede iş deneyiminde değerlendirilecek benzer iş olarak A/I, A/II veya A/V grubu işlerin tanımlandığı, benzer iş olarak yapılan tanımlamanın doğru olmadığı, söz konusu işin benzer iş tanımının üstyapı sınıfında BIII grubunda yer alan rekreasyon merkezleri ve büyük parklar olarak yapılmasının daha uygun olduğu iddia edilmiştir.

 

Şikayet konusu ihalenin idari şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddesinde; “ 7.4. Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan A/II veya A/ V grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

7.5. İş deneyimi yerine geçecek diplomalar:4 yıllık üniversitelerin inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümlerinden mezun olanlar Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55. maddesinin c bendi uyarınca ihale konusu iş veya işlere denk sayılarak kabul edilecektir. Ancak istekliler diplomalarını iş deneyim belgesi olarak kullanacaklarını belirtmek zorundadırlar” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Aynı düzenlemeye ilanda da yer verilmiştir.

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’in  (A) ALT YAPI İŞLERİ bölümünün II. ve V. Grubunda;
“ II. GRUP: DİĞER SU YAPILARI
1. I.Grup İşler
2. Büyük su yapıları, regülatörler, tersip bendleri, nehir Islahı işleri, sedde ve dolgu
işleri
3. Sulama ve drenaj tesisleri, grup içme suyu inşaatı,
4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
V.GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ
1. Kanalizasyon ve/veya yağmur suyu şebekeleri
2. Yer altı ve/veya yer üstü sulama suyu tesisleri, su isale hatları
3. Su depoları, su kuleleri, terfi hatları, pompa istasyonları
4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler” sayılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “ İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 40 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasında; “ İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu işin ihale dokümanında yer alan belgeler ve teklif birim fiyat cetvelinde yer alan imalat kalemlerinden; ihale edilen işin yol kaplamaları, üst yapı depo ve bina işleri, her çeşit korkuluk imalatları, ahşap pergule ve bordür imalatları, membran gölgelikler, prefabrik panel duvarlar, kolon imalatları ve sülün barınağı yapılması gibi imalatların inşaat imalat kalemlerinin büyük çoğunluğunu oluşturduğu, elektrik imalat kalemlerinin ise trafo, aydınlatma, yangın alarm sitemleri ve armatürleri gibi imalat kalemlerini içerdiği, söz konusu işin büyük bölümünü inşaat iş kalemlerini oluşturduğu, ancak bu inşaat iş kalemlerinin büyük çoğunluğunun altyapı imalatına ilişkin olmadığı göz önüne alındığında bu türdeki üstyapı imalatı bulunan işlerin bulunduğu bir işte benzer iş olarak yapılan tanımlamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirlenen işlemlerin düzeltici işlemle giderilmeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin  iptaline,

 

Kararda
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu i
le karar verildi.

Karşı Oy:

                   İncelenen 2007/87416  İKN’ li “ Sasalı Doğal Yaşam Parkı (Alt yapı Düzenlenmesi İşi)”   ihalesinde, ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen nitelikteki işlemler nedeniyle Kurulca ihalenin iptaline karar verilmiştir.

 

                   Kurul kararına esas inceleme raporunda yer alan iptal gerekçeleri arasında:  “İdarece söz konusu işin uygulama projesi hazırlanması mümkün olan kısımlarının hazırlanmadan, işin yapımı aşamasında hangi tür arazi ve zemin etütlerinin gerekebileceği değerlendirilmesi yapılmadan, işin  teklif birim fiyat üzerinden ihale edilmesinin mevzuata uygun olmadığı” hususuna da yer verilmiştir. İhale konusu işin yapımının büyük ölçüde  aplikasyona dayanması, belli aşamalarda arazi ve zemin etüdü gerektirmesi, 4734 sayılı yasanın 62/c maddesinde yer alan “..uygulama projesi yapılabilen kısımlar için  anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda  ise her bir kalem  iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir” şeklindeki düzenlemenin  idareye tercih hakkı tanıyan ve ona ruhsat veren bir düzenleme olduğu hususu göz önünde bulundurulmadan , bu hüküm gereği  ihale konusu işin teklif birim fiyatı üzerinden ihale edilmesini mevzuata aykırı bulan kararın  gerekçe kısmına katılmıyoruz.                                                                                                                              

 

 

 

 

                      Abdullah DÜNDAR                                                Ali KAYA

                           Kurul Üyesi                                                       Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul