İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3521
  • Toplantı No: 2007/065
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/065
Gündem No :3
Karar Tarihi:31.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3521
Şikayetçi:
 Özdemir İnşaat Turizm ve Tic. Koll. Şti., Şarkiye Mah. Kazım Karabekir Cad. Boztepe İş Merkezi 15/4 ORDU
 İhaleyi yapan idare:
 Ordu Devlet Hastanesi Şahincili Mah. Dr. Fahrettin Önsel Cad.52200 ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.09.2007 / 26788
Başvuruya konu ihale:
 2007/57347 İhale Kayıt Numaralı “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 06.07.77.0132/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ordu Devlet Hastanesi tarafından 07.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Özdemir İnşaat Turizm ve Tic. Koll. Şti.’nin 16.07.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 02.08.2007 tarihli komisyon kararı ile ihalenin Özdemir İnş. Turz. Tic. Koll. Şti. uhdesinde bırakılmasının düzeltici işlem olarak belirlendiği, bu karara karşı Dört-K İnş.-Mevlüt KOÇ firmasının şikayeti üzerine 12.09.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Dört-K İnş.-Mevlüt KOÇ firmasına bırakıldığı, Özdemir İnş. Turz. Tic. Koll. Şti.’nin bu karar karşı 20.10.2007 tarihinde İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca doğrudan  20.09.2007 tarih ve 26788 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.09.2007 tarihli dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sökonusu ihalede ihale komisyonunun almış olduğu karara ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu ve açıklamalarının yeterli olmadığı gerekçesiyle itiraz edildiği, itiraz üzerine inceleme komisyonu itirazı yerinde bularak ihaleyi kendilerine verdiği, daha sonra Dört K İnşaat -Mevlüt KOÇ firması tarafından bu karara itiraz edilmesi üzerine idarece ikinci bir inceleme komisyonu oluşturularak inceleme yapıldığı bu inceleme üzerine Dört K İnşaat -Mevlüt KOÇ firmasının itirazı yerinde bulunarak yeniden ihalenin bu firma üzerinde bırakılmasına karar verildiğinin kendilerine bildirildiği, oysa ki ikinci inceleme komisyonun almış olduğu kararın geçersiz olduğu ve Dört K İnşaat -Mevlüt KOÇ firmasının teklifine ilişkin açıklamaların yetersiz ve 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan hükümlere uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            07.06.2007 tarihinde gerçekleştirilen “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı” işi ihalesinde idarece geçerli teklifler üzerinden sınır değerin tespit edildiği, belirlenen sınır değerin altında teklif veren Aydız Tur. Tas. İnş. Ltd. Şti. ve Dört-K İnş.-Mevlüt KOÇ tarafından sunulan tekliflerin aşırı düşük bulunup kendilerinden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, Aydız Tur. Tas. İnş. Ltd. Şti. tarafından idarece belirlenen süre içerisinde teklifine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmadığı, Dört-K İnş.-Mevlüt KOÇ tarafından süresinde sunulan açıklamalar ihale komisyonunca teklif edilen bedelin, teklif sınır değerinin ‰1,08 altında olduğu, istekli ile bir sonraki teklif fiyatı arasındaki % 6-7 oranındaki farkın işin yapılmasına çok fazla etkisi olmadığı gerekçeleriyle yeterli bulunarak 04.07.2007 tarihli komisyon kararı ile ihalenin bu firma üzerinde bırakılmasına iki komisyon üyesinin karşı görüşüyle oyçokluğu ile, başvuru sahibi  Özdemir İnş. Turz. Tic. Koll. Şti.’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verildiği,

 

Özdemir İnş. Turz. Tic. Koll. Şti.’nin 16.07.2007 tarih ve 2183 sayıl ile idare kayıtlarına alınan 13.07.2007 tarihli şikayet dilekçesi üzerine Dört-K İnş.-Mevlüt KOÇ tarafından sunulan aşırı düşük açıklamaları ihale konusu işe ait inşaat kalemlerinin ve imalatlarının belgeye dayandırılmadığı gerekçesiyle yetersiz bulunarak, ihalenin Özdemir İnş. Turz. Tic. Koll. Şti. uhdesinde bırakılmasına 02.08.2007 tarihli komisyon kararı ile karar verildiği,

 

Anılan kararın bildirilmesi üzerine Dört-K İnş.-Mevlüt KOÇ tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, yapılan şikayet başvurusu üzerine bu kez idarece görevlendirilen ropörtörlerin hazırladığı inceleme komisyonu raporunda, Dört-K İnş.-Mevlüt KOÇ tarafından sunulan aşırı düşük açıklamalarında yer alan ihale konusu işe ait inşaat kalemlerinin ve imalatlarına ait analizler proforma faturaya dayandırılmadan sadece keşif şeklinde olduğu tespit edilmiş ise de Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinde bu belgelerin isteme zorunluluğundan bahsedilmediğinden ve ikinci en avantajlı teklif ile aralarındaki farkın fazla olmadığı gerekçeleriyle ihale komisyonunca oy çokluğuyla alınan ve ihalenin Dört-K İnş.-Mevlüt KOÇ üzerinde bırakıldığı 04.07.2007 tarihli komisyon kararının uygulanmasının  kamu yararı da göz önünde bulundurulduğunda uygun olacağının belirtildiği, bunun üzerine ihale yetkilisince bu inceleme raporunun ihale yetkilisince onaylanması üzerine alınan 12.09.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile 04.07.2007 tarihli komisyon kararının uygulanmasına karar verildiği  tespit edilmiştir.

 

            Şikayet konusunun 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde hüküm altına alınan  aşırı düşük teklif değerlendirmesine ilişkin olduğu, Kamu İhale Genel Tebliğinin, “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı  XIII üncü maddesinin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirilmesi” başlıklı (H) fıkrasında; “….Bu çerçevede ihale komisyonu; bir yapım işinin ihalesinde geçerli teklifleri tespit ettikten sonra;

a) Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki, yani yaklaşık maliyeti = 100 olan bir ihalede, 120 nin üzerindeki tekliflerle 40 ın altındaki teklifleri dikkate almaksızın, diğer tekliflerin aritmetik ortalamasını bulur ve bu değeri yaklaşık maliyete bölmek suretiyle (C) değerini elde eder.

b) Ekteki tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değerini bulur.

c) Bu (K) değerini yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle sınır değeri tespit eder ve bu sınır değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil) tekliflerin sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

Bileşenler, teklifin maliyet bileşenlerini, ayrıntılar ise bunlara ait fiyat analizlerini ifade ettiğinden,

İhale komisyonu, aşırı düşük teklifin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.” düzenlemesi gereğince ihale komisyonu geçerli teklifleri tespit ettikten sonra aşırı düşük sorgulamasında kullanacağı sınır değerin tespit etmesi ve buna göre tespit edilen sınır değerin altında kalan tekliflere ilişkin aşırı düşük teklif değerlendirilmesi yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

           

Bu durumda öncelikle aşırı düşük teklif sorgulamasına esas geçerli tekliflerin tespit edilmesi için teklif değerlendirilmesinin ihale mevzuatına uygun olarak yapılıp yapılmadığının incelenmesi gerekmektedir.

 

Bu itibarla idarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan ihaleye sunulan teklif dosyalarının incelenmesi neticesinde;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “…Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y)

 

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.…” hükmü yer almaktadır.

 

Kuzey İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyası içerisinde idari şartnamenin 7.3.2 maddesi gereğince istenilen Anahtar Teknik Personel olarak Elektrik Mühendisi Kemal Sümbül’ün gösterildiği, anahtar teknik personel olarak gösterilen kişilerin isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususunun sigortalı işe giriş bildirgeleri tevsik edildiği ancak bu bildirgelerde anılan  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde öngörülen ”… Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur” düzenlemesine aykırı olarak işe başlayacağı/başladığı tarih olarak ihale tarihi olan 07.06.2007 tarihinin belirtildiği anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir

 

Bu durumda idarece yukarıda belirlenen tespitler neticesinde değerlendirme dışı bırakılması gereken Kuzey İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılmasından sonra geriye kalan geçerli teklifkler üzerinden sınır değerin belirlenerek idarenin buna göre aşırı düşük olan isteklileri tespit etmesi gerekirken ihale mevzuatına aykırı olarak sınır değer tespiti yapmış olduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer alan tespitler neticesinde geçerli teklifler dikkate alınarak hesaplanan yeni  sınır değerin Dört-K İnş.-Mevlüt KOÇ tarafından sunulan teklifin altında kaldığı anlaşılmış olup bu firmanın teklifinin idarece aşırı düşük bulunarak tekliflerine ilişkin açıklama istenilmesinin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu görülmüştür. Bu nedenle idarece tespit edilen sınır değerin altında kaldığı gerekçesiyle teklifleri aşırı düşük bulunarak Dört- K İnş.- Mevlit Koç firmasından istenilen tekliflerine ilişkin açıklamalarla ilgili olarak herhangi bir değerlendirme ve tespit yapılmamıştır.   

 

Sonuç itibarıyla; ihaleye sunulan geçerli teklifler üzerinden hesaplanan sınır değerin üstünde ve geçerli en düşük teklifi sunan Dört-K İnş.-Mevlüt KOÇ üzerinde bırakılması işleminin ihale mevzuatına uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul