İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3523
  • Toplantı No: 2007/065
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/065
Gündem No :6
Karar Tarihi:31.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3523
Şikayetçi:
 Doğay Yapı Ticaret ve San. Ltd. Şti., Ziyapaşa Bulvarı Ali Şadi Bey Apt. B Blok Kat:1 No:2 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü,Orta Mah. Topkapı Cad. Edirnekapı Mezarlık Yanı Edirnekapı-Eyüp / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.09.2007 / 26570
Başvuruya konu ihale:
 2007/65367 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Geneli Ana Arter Yol Güzergahlarındaki Her Türlü Olumsuzlukların (Korkuluk, Alt-Üst Geçit Bakım, Onarım, Yapımı, Boyanması) Sanat Yapıları İle Yol Islahı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 06.07.67.0120/2007-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nce 20.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İstanbul Geneli Ana Arter Yol Güzergahlarındaki Her Türlü Olumsuzlukların (Korkuluk, Alt-Üst Geçit Bakım, Onarım, Yapımı, Boyanması) Sanat Yapıları İle Yol Islahı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Doğay Yapı Ticaret ve San. Ltd. Şti.’nin 24.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.09.2007 tarihli işlemi ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 18.09.2007 tarih ve 26570 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Söz konusu ihalenin, idarenin 10.08.2007 tarihli işlemi ile iptal edildiği, 22.08.2007 tarihinde idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece verilen cevapta; 2004/174787 İKN ile devam eden benzer ihale kapsamında yapımı düşünülen Haliç Köprüsündeki derzlerin yenilenmesine ait etüt ve proje çalışmalarında teknik nedenlerden dolayı gecikmeler olduğu, bu nedenle okulların açılacağı tarihe kadar Haliç Köprüsündeki çalışmaların bitirilemeyeceğinin tespit edildiğinden devam eden ihale içerisinde yapımından vazgeçildiği, 2004/174787 İKN’li mevcut ihale ödeneğinin 2007 yılı içerisinde yapılacak çalışmalar için yeterli olması nedeniyle 2007 yılı için yeni ihale lüzumunun ortadan kalktığı gerekçelerine yer verildiği,

 

            İdarenin ihaleyi iptal etmesinin gerçek nedeninin, idarenin yan kuruluşu olan İSTON A.Ş. Genel Müdürünün ihaleden önce firmalarını arayarak ihaleye teklif vermemelerini istediği, teklif vermeleri halinde idarenin ihaleyi iptal edeceğini belirttiği, firmalarının bu konuda İSTON A.Ş.’ye olumsuz cevap verdiği, idarenin yapmış olduğu ihalelerde İSTON A.Ş.’nin %3-4 arasında ihale indirimi yaparak ihaleleri aldığı, sonuç olarak haksız olarak iptal edilen ihalenin ihale kararının ortadan kaldırılarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

            İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak, ihale komisyonunun 02.08.2007 tarihli kararı ile; ihaleye teklif veren 2 isteklinin belgelerinin tam olduğu, geçerli olduğu belirlenen 2 teklife ilişkin olarak, ihale komisyonu kararı ile Kamu İhale Genel Tebliğinde yayımlanan formüle göre aşırı düşük teklif sınır değerinin tespit edildiği, teklif fiyatı sınır değerin altında kalan tek istekli olan başvuru sahibinden teklif bileşenlerine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre yazılı açıklama istenildiği, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının süresinde yapıldığı ve komisyon tarafından yeterli görüldüğü, tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda başvuru sahibinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, İston İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fab. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin ise, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            İhale komisyon kararının 06.08.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanmadığı ve “Haliç (Atatürk) Köprüsüne ait gidiş-geliş yönündeki (eski-yeni köprüler) tüm dilatasyon (metal) derzlerin yenilenmesi çalışmalarının 47.921.369.143.379 TL teklif bedelli “İstanbul Genelindeki Köprü Alt ve Üst Geçitler İle Yaya Korkuluklarının Bakım, Onarım, Yapım ve Boyanması” işi kapsamında yapılması kararlaştırılmış olup, İstanbul genelindeki rutin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam edilebilmesi için yeni ihalenin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ancak, okulların öğrenime başlayacağı tarihe kadar Haliç Köprüsündeki dilatasyon derzi yapım çalışmalarının teknik olarak bitirilemeyeceği tespit edildiğinden 2007’de yapımından vazgeçilmiş olup, kalan paranın İstanbul genel rutin bakım onarım gerektiren imalatlar için yeterli olması nedeniyle 2008’de aynı şartlarda yapılması kaydıyla bu ihalenin iptali uygundur.” denilerek ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından 17.08.2007 tarihli yazı ile idareden ihalenin iptal edilme gerekçesi ile ilgili olarak açıklama talep edildiği, idarenin 03.09.2007 tarih ve 7472 sayılı açıklama yazısında, “2004/174787 İKN’li İstanbul Genelindeki Köprü Alt ve Üst Geçitler ile Yaya Korkuluklarının Bakım, Onarım, Yapım ve Boyanması İşi’ne ait ihalemiz halen devam etmektedir. Bu ihalenin sözleşmesinde yer almayan ancak 2006-2007 kış sezonunda bozulan Haliç Köprüsü dilatasyon derzlerinin yenilenmesine ait imalatlar için etüt ve proje çalışmalarına başlanılmıştır. Ancak, Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğünün görev ve sorumluluğunda bulunan köprü üst ve alt geçitler ile yaya korkuluklarının rutin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam edilebilmesi için yeni ihalenin yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup bu doğrultuda 26.04.2007 tarihinde ödenek oluru alınarak ihaleye çıkılmıştır.

 

            Devam eden benzer ihale kapsamında yapımı düşünülen Haliç Köprüsündeki derzlerin yenilenmesine ait etüt proje çalışmalarında teknik nedenlerden dolayı gecikmeler meydana gelmiştir. Bu nedenle okulların açılacağı tarihe kadar Haliç Köprüsündeki çalışmaların bitirilemeyeceği tespit edildiğinden devam eden ihale içerisinde yapımından vazgeçilmiştir.

 

            2004/174787 İKN’li mevcut ihale ödeneğinin 2007 yılı içinde yapılacak çalışmalar için yeterli olması nedeniyle 2007 yılı için yeni ihale lüzumu ortadan kalkmıştır. Bu nedenle ihale yetkilisince 2008 yılında aynı şartlarla ihaleye çıkılması kaydıyla bu ihalenin iptali uygun görülmüştür.” denilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin, ihalenin iptaline yönelik olarak idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarece verilen cevapta; bu hususa ilişkin olarak açıklama talebine verilen cevap yazısı ile gerekli açıklamanın yapıldığı belirtilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında;

 

            “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

            İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.”

 

            hükümleri yer almaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de, bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu açıktır.

 

            İptal gerekçesi olarak, devam eden 2004/174787 İKN’li İstanbul Genelindeki Köprü Alt ve Üst Geçitler ile Yaya Korkuluklarının Bakım, Onarım, Yapım ve Boyanması İşi kapsamında yapılması kararlaştırılan Haliç Köprüsü dilatasyon derzlerinin yenilenmesine ait imalatlar için gereken etüt ve proje çalışmalarında teknik nedenlerden ötürü gecikmeler olduğu, bu çalışmaların okulların açılacağı tarihe kadar bitirilemeyeceğinin anlaşıldığı ve Haliç Köprüsündeki derz yenileme çalışmalarının 2007 yılında yapımından vazgeçildiği, bu nedenle bu amaç için ayrılmış olan ödeneğin incelemeye konu ihale kapsamındaki işler için yeterli olduğu ve 2008 yılında aynı ihalenin aynı şartlarla yapılması kaydıyla, bu ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

            2004/174787 İKN’li “İstanbul Genelindeki Köprü Alt ve Üst Geçitler ile Yaya Korkuluklarının Bakım, Onarım, Yapım ve Boyanması İşi” nin 2004 yılında ihale edildiği ve teklif birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle yapılan sözleşmenin 13.01.2005 tarihinde imzalandığı ve işin halen devam ettiği, söz konusu ihale kapsamında yapılması gereken ancak teknik nedenlerden dolayı yapılamayan Haliç Köprüsündeki derz yenileme çalışmalarının ödeneğinin incelemeye konu ihaleye aktarılması nedeniyle ihalenin iptal edildiği hususlarının irdelenmesi sonucunda; 2004/174787 İKN’li işin kullanılmayacak ödeneğinin olması ve bu ödeneğin başvuru konusu ihaledeki işler için kullanılacağından bahisle başvuru konusu ihalenin iptal edilmesi, 2007/65367 İKN’li ihale için ise yeterli ödeneğin bulunması nedeniyle idarenin ihaleyi iptal etme gerekçesinin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

           

            Bu itibarla; idarece ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Karşı Oy:

        İdare 2004 yılında, 2004/174787 İKN ile İstanbul genelindeki köprü,alt ve üst geçitler ile yaya korkuluklarının bakım, onarım, yapım ve boyanması işinin ihalesi yapılmış ve devam edilmektedir.(47.921.369.143.397 TL teklif bedelli ihale)

 

         Bu ihalenin sözleşmesinde yer almayan ancak 2006-2007 kış sezonunda bozulan Haliç Köprüsü dilatasyon derzlerinin yenilenmesine ait imalatlar için etüt ve proje çalışmalarına başlanılmıştır. Ancak, Yol Bakım Onarım Müdürlüğünün görev ve sorumluluğunda bulunan köprü üst ve alt geçitler ile yaya korkuluklarının rutin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam edilebilmesi için yeni ihalenin yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup bu doğrultuda 26.04.2007 tarihinde ödenek oluru alınarak ihaleye çıkılmıştır.

 

           Devam eden benzer ihale kapsamında yapımı düşünülen Haliç Köprüsündeki derzlerin yenilenmesine ait etüt  proje çalışmalarında teknik nedenlerden dolayı gecikmeler meydana gelmiştir. Bu nedenle okulların açılacağı tarihe kadar Haliç Köprüsündeki çalışmaların bitirilemeyeceği tespit edildiğinden şikayete konu ihale yapımından vazgeçilmiştir.

 

            2004/174787 İKN’li mevcut ihale ödeneğinin 2007 yılı içerisinde yapılacak Haliç Köprüsü hariç çalışmalar için yeterli olması nedeniyle 2007 yılı için yeni ihale luzumu ortadan kalkmıştır. Bu nedenle ihale yetkilisince 2008 yılında aynı şartlarla ihaleye çıkması kaydıyla bu ihalenin iptali uygun görülmüştür.

 

           Bu açıklamalar doğrultusunda, idarenin iptal işleminin yerinde olduğunu düşünerek çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

                         Ali KAYA                                                                    Kazım ÖZKAN

                       Kurul Üyesi                                                                     Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul