İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3524
  • Toplantı No: 2007/065
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/065
Gündem No :7
Karar Tarihi:31.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3524
Şikayetçi:
 Taşın Taah. Turz. İnş. Pazr. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti., 1. Murat Mahallesi Güngör Mazlum Cad. Zeynep Taş Apt. No:7/1 D:2 EDİRNE
 İhaleyi yapan idare:
 Edirne Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü,Vilayet Binası Kat:3 22020 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.09.2007 / 26468
Başvuruya konu ihale:
 2007/77031 İhale Kayıt Numaralı “Edirne Enez İlçesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu 8 Derslikli Yeni Okul Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.10.2007 tarih ve 06.07.60.0120/2007-62E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Edirne Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 24.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Edirne Enez İlçesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu 8 Derslikli Yeni Okul Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Taşın Taah. Turz. İnş. Pazr. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.09.2007 tarih ve 26468 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Söz konusu ihalede teklif ekinde sunmuş oldukları iş deneyim (iş denetleme) belgesinde belge tutarının bulunduğu ,“ilgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarı” kısmının bulunmadığı, bu nedenle firmalarından ve belgeyi düzenleyen idareden bilgi istenildiği, bilginin açıklayıcı olmadığı, belgedeki geçici kabul tarihinin yanlış olması ve belgenin geçici kabulden önce düzenlenmesi nedeniyle iş deneyim belgesinin idarece uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            2) Kesinleşen ihale kararının firmalarına bildirimi üzerine 27.08.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi gereğince açıklama talebinde bulundukları, idarenin 30.08.2007 tarihli açıklama talebine cevap yazısını 04.09.2007 tarihinde tebellüğ ettikleri, bunun üzerine idareye 07.09.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin de cevabında anılan Kanunun 55 inci maddesi (a) bendinde belirtilen süre tamamlandığından ihale üzerinde kalan firma ile 07.09.2007 tarihinde sözleşme imzaladıklarını bildirdiği, ancak bunun mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde “İş deneyim belgesi: İsteklilerin, son on beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini sunmaları gereklidir. İş deneyim tutarı isteklice teklif edilen bedelin %70’inden az olamaz. Ortak girişim isteklilerde, pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise bu tutarın asgari %10’unu sağlaması gerekir.” düzenlemesi,

 

            Anılan şartnamenin 7.4 maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B IV Grup işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.”

 

            Düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibinin iş deneyim belgesinin 26.06.2007 tarihinde Veliköy Belediye Başkanlığı tarafından düzenlendiği, ilgilinin adının Abdurrahman Yördem olduğu ve işin adının Veliköy Belediyesi 159 ada, 9 parsel üzerinde kat karşılığı 1. etap 120 konut inşaatı olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            İdarenin 31.07.2007 tarih ve19224 sayılı yazı ile başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesi ile ilgili olarak tereddüde düşülen konuların açıklığa kavuşturulması için başvuru sahibinden, “Söz konusu belgeyle ilgili olarak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde belirtilen iş denetleme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu, özel sektörde görev yapanlar için bu sayılanlara ek olarak, işin başında idareye vermiş olduğu taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler ile özel inşaatlara ait işin sahibiyle yüklenici arasında noter onaylı inşaat sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi belgelerinin”,

 

            Aynı şekilde idarenin 31.07.2007 tarih ve 19225 sayılı yazı ile Veliköy Belediye Başkanlığından, “Söz konusu iş denetleme belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 50,51,52,53,54 üncü maddelerine uygun hazırlanıp hazırlanmadığının kontrol edilerek belgenin doğru olup olmadığı, doğru ise anılan Yönetmeliğin 52 nci maddesi (e) bendinde belirtilen fenni mesulün işin başında belediyeye vermiş olduğu noterden taahhütname ve yapı denetim görevlisinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığından aldığı görev belgesinin bir örneği ile ilgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarının ne kadar olduğu” hususuna ilişkin olarak bilgi istenildiği görülmüştür.

           

            Başvuru sahibi tarafından gönderilen 03.08.2007 tarihli yazısı ekinde, meslek odası belgesi, iş deneyim belgesine konu işe ilişkin geçici kabul tutanağı ve hakediş dosyasının sunulduğu, Veliköy Belediye Başkanlığı tarafından 01.08.2007 ve 13.08.2007 tarihlerinde idareye sunulan yazı eklerinde ise, yapı ruhsatı, söz konusu işe ilişkin kat karşılığı inşaat sözleşmesi, iş yeri bildirgesinin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

            16.08.2007 tarihli komisyon kararı ile söz konusu iş denetleme belgesinde KİK standart formundaki 15. maddede bulunan "Belge tutarı" kısmının yanlış düzenlendiği, 16. maddede belirtilen “İlgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarı” kısmının düzenlenmediği ve bu madde ile ilgili iş denetleme belgesini veren kurumun ve istekli firmanın sunmuş olduğu belgelerin açıklayıcı olmadığı, iş denetleme belgesindeki geçici kabul tarihinin yanlış olduğu ve iş denetleme belgesinin geçici kabul tarihinden önce düzenlendiği gerekçeleriyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

            İş deneyim belgesine esas sözleşmenin incelenmesi sonucunda, anılan isteklinin iş deneyimine konu olan işin kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanarak yapılan konut inşaatı olduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun İhaleye Katılımda Yeterlik Kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde; “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,” in istenebileceği hükmü yer almaktadır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin “Belge Düzenleme Koşulları” başlıklı 51 inci maddesinde, “İş deneyim belgeleri; yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak taahhüt edilen işlerde, tek sözleşme esas alınarak;

 

            a)  Geçici kabulü yapılmış işin yüklenicisine iş bitirme belgesi, (standart form KİK032.0/Y),

            b) Geçici kabulü yapılmamış ancak sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş işin yüklenicisine iş durum belgesi (standart form KİK033.0/Y),

            ...

            Şeklinde, ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir.

            ...

            Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarda veya özel sektörde, herhangi bir ödeme programı bulunmayan işlerde fiziki gerçekleşme oranı, belge vermeye yetkili kılınan idarece belirlenerek sözleşme bedelinin gerçekleşme oranı bulunur” hükmü,

 

            Anılan Yönetmeliğin iş deneyim belgelerinin verilmesini düzenleyen 54 üncü maddesinin (a) bendinin 2 nci alt bendinde “Yurtiçinde veya yurt dışında özel sektöre taahhüt edilen işler için iş bitirme belgesi, yapım işini noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak bitirenlere, sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak fiilen yapılan iş miktarı üzerinden, ilgisine göre; teknoloji geliştirme bölgesinin yetkili makamları tarafından düzenlenmesi üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince onaylanmak; organize sanayi bölgesinde ise yetkili organ tarafından düzenlenmesi üzerine müteşebbis heyet kararına dayalı olarak müteşebbis heyet başkanınca, organize sanayi bölgesinde kredi kullandırılan işler için ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince onaylanmak, diğer işler için ise ilgili belediye, valilik veya serbest bölge müdürlüğü tarafından onaylanmak suretiyle, tek sözleşme ile ilişkili olarak verilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere iş deneyim belgelerinin düzenlenmesinde sözleşmelerde yazılı bulunan bedel esas alınmaktadır. Anılan istekli tarafından sunulan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde yapım işine ilişkin sözleşme bedeli öngörülmediğinden, bu şekilde yapılan inşaat işine ilişkin olarak iş deneyim belgesi düzenlenmesi mevzuata göre mümkün bulunmamaktadır.

 

            Dolayısıyla, idarece başvuru sahibinin teklifinin, iş deneyim belgesinin mevzuata uygun bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde bulunduğu göz önüne alındığında başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede; 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.” hükmü mevcuttur.

 

            Başvuru sahibi tarafından 27.08.2007 tarihinde tekliflerinin değerlendirmeye alınmama gerekçesinin bildirilmesi için idareye başvuruda bulunulduğu, idarenin 31.08.2007 tarihli yazı ile açıklama talebine cevap verdiği, 03.09.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan Vanlıoğlu İnşaat Koll. Şti.’nin sözleşmeye davet edildiği ve 07.09.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

 

            Bu şikâyetler;

            a) Sözleşme imzalanmamışsa,

            b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmışsa,

 

            İdarece dikkate alınır.” şeklinde hüküm yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin 27.08.2007 tarihinde anılan Kanunun 41 inci maddesine göre idareye açıklama talebinde bulunduğu, açıklama talebine ilişkin idarenin cevabını 04.09.2007 tarihinde tebellüğ ettiği ve böylece şikayete konu işlemi 04.09.2007 tarihinde öğrenmiş olduğu, 07.09.2007 tarihinde de idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Ancak idare şikayet başvurusunda bulunulduğu gün olan 07.09.2007 tarihinde sözleşme imzalayarak 15 günlük şikayet süresini beklememiştir. Buna göre sözleşmenin usulüne uygun olarak imzalanmadığı tespit edilmiştir.

 

            Her ne kadar sözleşme 4734 sayılı Kanunda öngörülen sürelere uyulmadan imzalanmış olmakla birlikte dosya muhteviyatında yapılan incelemede ihaleyi esastan etkileyen bir aykırılık tespit edilmediğinden ve ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi üzerinde bırakıldığından sözleşmenin usulüne uygun olarak yenilenmesinin düzeltici işlem olarak belirlenmesinde kamu yararı bulunmamaktadır.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) ve (ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Anılan Yönetmeliğin (ğ) bendi gereğince ihale dokümanının ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede;

 

            Söz konusu ihaleye ilişkin idari şartnamenin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 7.2.2 nci maddesinde, “İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler istenebilir.

 

            Bu belgelerin istenildiği durumlarda;

 

            a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

 

            b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

 

            c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ den küçük olması,

 

            Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

 

            Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son üç yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin de yeterlik şartını sağlamaması halinde, belgenin ait olduğu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki belgeler sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

            Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

 

            Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.

 

            İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlaması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            10.07.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanında ise söz konusu hususa ilişkin hiçbir düzenlemenin yer almadığı anlaşılmış olmakla beraber idarenin bu hususa ilişkin düzenlemesi nedeniyle teklif veremeyen veya teklifi değerlendirme dışı bırakılan bir istekli bulunmadığı, ayrıca ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi isteklinin bilançolarının uygun olduğu anlaşıldığından belirtilen konunun esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 37 nci maddesinde “Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

 

            Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.”

 

            İncelenen ihalede; Gümüş İnşaat Nalb. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde, Mesut ERGUT tarafından imzalı 31.12.2006 tarihli bilançoya ilişkin belgeye yer verildiği ve anılan kişinin kaşesinden serbest muhasebeci olduğu görülmüştür. Benzer şekilde Muhittin Kahraman–Kahraman İnşaat’ın sunduğu bilançoyu onaylayan Alpay Atamtürk adlı kişinin kaşesinde ise sadece “müd.” ibaresinin yer aldığı, dolayısıyla anılan kişinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir olup olmadığı veya bilançonun vergi dairesince onaylanıp onaylanmadığı bu haliyle anlaşılamamıştır. Ayrıca başvuru sahibinin bu kapsamda sunduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Salih Duran tarafından onaylı açılış bilançosundan ilgili mevzuat hükmü gereğince aranan şartları taşıyıp taşımadığı hususu belirlenememiştir.

 

            Muhittin Kahraman–Kahraman İnşaat tarafından sunulan bilançonun ilgili birimden mevzuata uygun sunulup sunulmadığının idarece teyidinden sonra işlem tesis edilmesi ve diğer taraftan başvuru sahibi ile Gümüş İnşaat Nalb. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif eklerinde sunmuş oldukları ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesine yönelik bilanço veya eşdeğer belgelerin anılan Yönetmeliğin 37 nci maddesindeki hükümlere aykırı olması nedeniyle bu firmaların tekliflerinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerekmekle birlikte, idarenin tekliflerin değerlendirilmesinde bilanço veya eşdeğer belgeleri dikkate almadan ihaleyi sonuçlandırdığı anlaşıldığından bu konuda düzeltici işlem tesis etmeyi gerektiren bir husus bulunmadığı görülmüştür.

           

 

 

Anılan Yönetmeliğin (ı) bendi gereğince tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

           

 

1) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 

            Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin teklif dosyasında yer alan ve anahtar teknik personel olarak taahhüt ettiği Ali Hüseyinca’ ya ilişkin olarak verdiği Sosyal Sigortalar Kurumu prim ödeme belgesinde anılan kişinin işe başlayacağı tarih olarak 24.07.2007 tarihi belirtilmiştir. Anılan kişinin işe başlayacağı tarihin ihale tarihi olması karşısında mevzuata uyarlık görülmediğinden başvuru sahibinin bu husus nedeniyle de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            2) İdari şartnamenin 7.1. maddesinin (n) alt bendinde “Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname”nin sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

 

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 55 inci maddesinde “İş bitirme, iş durum, iş denetleme veya iş yönetme belgeleri belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. İş deneyim belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde, iş deneyim belgeleri bu tüzel kişilerin sadece birinde kullanılabilir (Standart Form KİK027.2/Y).” hükmü yer almaktadır.

 

 

            Başvuru sahibinin sunduğu iş denetleme belgesinin firmada % 50’den fazla hisseye sahip Abdurrahman Yördem adına düzenlendiği, ancak bu belgeye ilişkin İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütnamenin sunulmadığı görülmüştür. Dolayısıyla başvuru sahibinin bu nedenle de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Başvuru sahibinin birinci iddiasına yönelik olarak yapılan değerlendirmeye ilişkin Kurul Kararına katılmakla birlikte, ikinci iddiası ve Kararın B bölümüne ilişkin olarak ihale dosyası üzerinde yapılan incelemede;

 

1) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede; 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” hükmü bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.” hükmü mevcuttur.

 

Başvuru sahibi tarafından 27.08.2007 tarihinde tekliflerinin değerlendirmeye alınmama gerekçesinin bildirilmesi için idareye başvuruda bulunulduğu, idarenin 31.08.2007 tarihli yazı ile açıklama talebine cevap verdiği, 03.09.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan Vanlıoğlu İnşaat Koll. Şti.’nin sözleşmeye davet edildiği ve 07.09.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

 

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmışsa,

 

İdarece dikkate alınır.” şeklinde hüküm yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin 27.08.2007 tarihinde anılan Kanunun 41 inci maddesine göre idareye açıklama talebinde bulunduğu, açıklama talebine ilişkin idarenin cevabını 04.09.2007 tarihinde tebellüğ ettiği ve böylece şikayete konu işlemi 04.09.2007 tarihinde öğrenmiş olduğu, 07.09.2007 tarihinde de idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Ancak idare şikayet başvurusunda bulunulduğu gün olan 07.09.2007 tarihinde sözleşme imzalayarak 15 günlük şikayet süresini beklememiştir. Buna göre sözleşmenin usulüne uygun olarak imzalanmadığı tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

ğ) İhale dokümanının ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede,

 

Söz konusu ihaleye ilişkin idari şartnamenin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 7.2.2 maddesinde “İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler istenebilir.

 

Bu belgelerin istenildiği durumlarda;

 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ den küçük olması,

 

Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

 

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son üç yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin de yeterlik şartını sağlamaması halinde, belgenin ait olduğu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki belgeler sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

 

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.

 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlaması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 

 

10.07.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanında ise söz konusu hususa ilişkin hiçbir düzenlemenin yer almadığı anlaşılmıştır.

 

            İdarece ihale ilanı ve idari şartnamede isteklinin bilançosu veya eşdeğer belgelerine ilişkin hususta, idari şartnamede düzenleme yer alırken ilanda boş bırakılması Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 28 nci maddesinde belirtilen;

 

            “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y).

            İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

            İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez” hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Bu hükümde idarece hazırlanan ilan metni ile diğer dokümanların birbirine uygun olması gerektiği belirtilmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede yapılan bu aykırılık dokümanda yer almayan hususlara ilanda yer verilemeyeceği yolundaki 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine aykırılık taşımaktadır.

 

İdare tarafından idari şartnamede yer verilen ancak ihale ilanında yer verilmeyen düzenlemelerin ihalenin sonucuna etkili olduğu, bu düzenlemeler nedeniyle bazı isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği göz önüne alındığında idarece yapılan düzenleme tekliflerin değerlendirmesini doğrudan etkilemektedir.

 

ı) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

1) İdari şartnamenin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 7.2.2 maddesinde düzenlenmiştir.

 

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 37 nci maddesinde “Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

 

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.”

 

            İncelenen ihalede; Gümüş İnşaat Nalb. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde, Mesut ERGUT tarafından imzalı 31.12.2006 tarihli bilançoya ilişkin belgeye yer verildiği ve anılan kişinin kaşesinden serbest muhasebeci olduğu anlaşılmıştır. Benzer şekilde Muhittin Kahraman–Kahraman İnşaat’ın sunduğu bilançoyu onaylayan Alpay Atamtürk adlı kişinin kaşesinde ise sadece müd. ibaresinin yer aldığı, dolayısıyla anılan kişinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir olup olmadığı veya bilançonun vergi dairesince onaylanıp onaylanmadığının bu haliyle anlaşılamayacağı görülmüştür. Ayrıca başvuru sahibinin bu kapsamda sunduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Salih Duran tarafından onaylı açılış bilançosundan ilgili mevzuat hükmü gereğince aranan şartları taşıyıp taşımadığının anlaşılamayacağı tespit edilmiştir.

 

            Bu durumda; ihaleye teklif veren başvuru sahibi ve Gümüş İnşaat Nalb. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif eklerinde sunmuş oldukları ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesine yönelik bilanço veya eşdeğer belgelerin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesindeki hükümlere aykırı olması nedeniyle bu firmaların tekliflerinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca Muhittin Kahraman–Kahraman İnşaat tarafından sunulan bilançonun ilgili birimden mevzuata uygun sunulup sunulmadığının idarece teyidinden sonra işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

  2) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin teklif dosyasında yer alan ve anahtar teknik personel olarak taahhüt ettiği Ali Hüseyinca’ ya ilişkin olarak verdiği Sosyal Sigortalar Kurumu prim ödeme belgesinde anılan kişinin işe başlayacağı tarih olarak 24.07.2007 tarihi belirtilmiştir. Anılan kişinin işe başlayacağı tarihin ihale tarihi olması karşısında mevzuata uyarlık görülmediğinden başvuru sahibinin bu husus nedeniyle de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

3) idari şartnamenin 7.1. maddesinin (n) alt bendinde “Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname”nin sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 55 inci maddesinde “İş bitirme, iş durum, iş denetleme veya iş yönetme belgeleri belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. İş deneyim belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde, iş deneyim belgeleri bu tüzel kişilerin sadece birinde kullanılabilir (Standart Form KİK027.2/Y).” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin sunduğu iş denetleme belgesinin firmada % 50’den fazla hisseye sahip Abdurrahman Yördem adına düzenlendiği, ancak bu belgeye ilişkin İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütnamenin sunulmadığı görülmüştür. Dolayısıyla başvuru sahibinin bu nedenle de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Bu itibarla; yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

            Hakan GÜNAL         Adem KAMALI        Abdullah DÜNDAR              Hicabi ECE

               Kurul Üyesi    Kurul Üyesi       Kurul Üyesi                     Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul