• Karar No: 2007/UY.Z-3525
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :2
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3525
Şikayetçi:
 Çatak İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Atakent Mahallesi Mithatpaşa Cd. Gün Sitesi A Blok 90 D.10 Ümraniye İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Samandıra İlk Kademe Belediye Başkanlığı, Abdurrahman Gazi Mah. Osman Gazi Cad. 1 34887 Samandıra Kartal İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.09.2007 / 27339
Başvuruya konu ihale:
 2007/76624 İhale Kayıt Numaralı “Fatih Mahallesi Ortadağ Mevkii Park Yapımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.10.2007 tarih ve 06.07.89.0026/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Samandıra İlk Kademe Belediye Başkanlığı’nca 17.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Fatih Mahallesi Ortadağ Mevkii Park Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Çatak İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.09.2007 tarih ve 27339 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif sorgulamasına yeterli açıklama yapılmasına rağmen, bazı malzeme fiyatları ile analizlerin tamamının olmadığı gerekçesiyle açıklamalarının ihale komisyonunca yeterli görülmemesinin mevzuata aykırı olduğu,  ihalenin daha pahalı teklif veren istekli üzerinde bırakılması ile kamunun zarara uğratıldığı, teklif fiyatlarının aşırı düşük olmadığı fakat idarece Bitkilendirme İşlerinde Çukurlara Yapraklı Fidan ve Çalı Topraksız Dikimi işinin yaklaşık maliyete afaki olarak dahil edildiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İşin ilanının “Diğer Hususlar” bölümünde; “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, istekliler teklifleri ekinde teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler,sunması zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Başvuru sahibine 03.08.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı ile, Ortaklık Hisse Beyanının standart forma uygun olmadığı ve Birim Fiyat Analizlerinin tamamının sunulmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirilmesi üzerine, başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu neticesinde, sunulan ortaklık hisse beyanında; “Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.” denildiğinden bu haliyle standart forma uygun olduğu ve bazı imalat kalemlerine proforma fatura alınmakla birlikte fiyat analizi yapılmadığının ancak bu imalat kalemlerinin birim fiyatı olarak birim fiyat cetveline proforma fatura fiyatına yüklenici karı ilave edilerek yazıldığı anlaşıldığından, ihale yetkilisince başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunda düzeltici işlem yapılmasına karar verilmiştir. Aşırı düşük teklif sınır değerinin tespiti üzerine başvuru sahibi firmadan 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca açıklama istenmiş, ancak sunulan açıklamalar ihale komisyonunca yeterli görülmediğinden başvuru sahibinin teklifinin tekrar değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

05.09.2007 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararında, başvuru sahibinin idareye sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının; teklif dosyasında sunulan maliyet bileşenleri ile idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun fiyat analizlerinin; a) Yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirmek suretiyle yaptığı yazılı açıklamaları olmadığından uygun görülmediği belirtilmekle birlikte, 06.09.2007 tarihli kesinleşen ihale kararında başvuru sahibine muhtelif malzemelerin (Hazır Beton, Çimento, Kum-Çakıl, Parke Taşı) fiyatları ile fiyat analizlerinin bir kısmının olmadığı gerekçesiyle teklifinin aşırı düşük bulunarak değerlendirme dışı bırakıldığı bildirilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli görülmeme gerekçesinin, ihale komisyon kararı ile kesinleşen ihale kararının bildirim yazısında farklı nedenlerle dayandırıldığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin teklifi ile birlikte sunduğu fiyat analizlerinin eksik olduğu yönündeki değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi, teklifinin ilk kez değerlendirme dışı bırakılma nedenlerinden de biri olmakla birlikte, idareye yapılan şikayet başvuru üzerine ihale yetkilisince analizlerin yeterli bulunarak başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunda düzeltici işlem yapılmasına karar verildiği dikkate alındığında, başvuru sahibinin ikinci kez aynı nedenle teklifinin uygun görülmemesinin yerinde olmadığına karar verilmiştir. Diğer taraftan, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarında belgelendirme yönünden bir eksiklik bulunmadığı, işin yaklaşık maliyeti ile başvuru sahibinin teklifi iş grupları bazında karşılaştırıldığında; başvuru sahibinin teklifinde “Çevre Düzenleme” ve “Bitkilendirme İşleri” iş gruplarına ait toplam fiyatların yaklaşık maliyete göre düşük olduğu görülmekle birlikte, bu iş gruplarını meydana getiren imalat kalemleri incelendiğinde yaklaşık maliyetin büyük bir bölümünü oluşturan bazı iş kalemlerinin birim fiyatlarının bu kalemler için esas alınan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birim Fiyatları ile isteklilerce teklif edilen fiyatlar dikkate alındığında idarece çok yüksek belirlendiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının ihale komisyonunca yeterli bulunmaması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul