İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3529
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :6
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3529
Şikayetçi:
 Alkazan İnşaat End. Tic. Ltd. Şti., Lalapaşa Mahallesi Menderes Caddesi T.H.K. Binası No:33/2 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Gürcükapı Cad. Vakıf İşhanı Kat :3-4 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.10.2007 / 29129
Başvuruya konu ihale:
 2007/95056 İKN|li “ Erzurum-Merkez Rüstempaşa Bedesteni Restorasyonu Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.10.2007 tarih ve 06.0876.0085/2007-57 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 15.08.2007 tarihinde yapılan “ Erzurum-Merkez Rüstempaşa Bedesteni Restorasyonu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Alkazan İnşaat End. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.10.2007 tarih ve 29129 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından “Erzurum-Merkez Rüstempaşa Bedesteni Resterasyonu İşi”’nin 15.08.2007 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihaleye ilişkin kesinleşen ihale kararının 21.09.2007 tarihli yazı ile firmalarına tebliğ edildiği, anılan yazıda teklif dosyalarında oda sicil kayıt suretinin fotokopisinin sunulması nedeniyle değerlendirme dışı  bırakıldıklarının belirtildiği, ancak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesinde belirtildiği üzere ihale saatinde ihale komisyonunca teklif dosyalarının açıldığı ve eksik evraklarının bulunmadığının tespit edildiği, bu nedenle 26.09.2007 tarihinde idareye tekliflerinin uygun görülmeme gerekçesinin sorulduğu, idarenin cevap yazısında  oda sicil kayıt suretlerinin ilan ve şartnameye uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının belirtildiği, daha sonra idareye 03.10.2007 tarihli yazı ile şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin şikayet başvurularını 08.10.2007 tarihli yazı ile reddettiği, idarenin belirttiği gerekçe ile başvurularını değerlendirme dışı bırakmasının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (i) bendinde;“21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları” bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin son bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (i) bendine ilişkin esas ve usullerin Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır.

 

        Yapılan inceleme sonucunda; başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılmadığı belirlenmiştir. Şikayet edilen ihalenin konusunun kültür varlığı olduğu ve bununda tescilli olduğu idarenin yazısından anlaşılmıştır. Başvurunun,“ Kültür Ve Tabiat Varlıkların Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlamlaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri İle Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik” kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine,

 

   
   Oybirliği i
le karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul