En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3530
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :7
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3530
Şikayetçi:
 Atalar İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Şehit İlhanlar Cad. Hacı Tevfik Efendi Sok. Gültenler İş Merkezi Kat: 5 Daire: 10 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, Haydarpaşa - Kadıköy - İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.10.2007 / 30163
Başvuruya konu ihale:
 2006/151919 İhale Kayıt Numaralı “Dil İskelesi Yük Terminali Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.11.2007 tarih ve 06.09.07.0157/2007-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 14.11.2006 tarihinde Açık İhale usulü ile yapılan “Dil İskelesi Yük Terminali Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Atalar İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti’ nin 29.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.10.2007 tarih ve 30163 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

14.11.2006 Salı günü ihalesi yapılan başvuru konusu ihalenin, Dünyalar Ltd. Şti. üzerinde kaldığını bildirir kesinleşen ihale kararının taraflarına 05.12.2006 tarihinde tebliğ edildiği, Kamu İhale Kurumuna yapılan bir itirazen şikayet başvurusu üzerine 19.03.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1059 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararıyla firmaları ile Hasal Ltd. Şti.’ nin geçerli teklif sunduğu tespitinin yapıldığı ve bunun sonucunda aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında tekliflerinin yeniden değerlendirildiği,

 

Teklif dosyaları ekinde sundukları analizler ile ihaleden 5 ay sonra 10.04.2007 tarihinde verdikleri aşırı düşük teklif açıklamasında sundukları analizlerin aynı olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, bu kez ihalenin Hasal İnş. Ltd. Şti. üzerinde kaldığının bildirildiği,

 

Firmalarının ihale tarihinden 5 ay sonra sunmuş olduğu açıklamada analizler ve proforma faturaları değiştirmesine karşın, teklif fiyatının aynı kalmasını kar miktarını 79.263,21 YTL´ den 63.530,00 YTL’ye düşürmek suretiyle sağladığı ve esas olanın işin yapılabilirliğinin ispatının olduğu, 

 

Kamu İhale Kurulunun 2007/UY.Z-2298 sayılı kararında Hasal İnş. Ltd. Şti. ile Dünyalar Ltd. Şti.’ nin yapmış olduğu analizlerin hatalı olduğunun beyan edilmesine karşın, "eşitlik" ilkesi gereği iki firmanın da değerlendirme dışı bırakılmadığı ve ihalenin Hasal İnş. Ltd. Şti.’ ne verildiği, firmalarının ise aşırı düşük teklif açıklamasında sunmuş oldukları analizlerinin hatalı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 

 

Tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması konusunda, yürürlükteki Kanun ve Yönetmeliklere dayanan bir gerekçenin olmadığı,

  

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

09.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2298 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında; “…a)…isteklilerin teklifleri ekinde sundukları teklif fiyatlarına esas teşkil eden, iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve birim fiyatları ile bu fiyatlara ilişkin analizler ve teklif bedellerini gösteren hesap cetvelleri ile 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince yapılacak olan aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yapacakları açıklama kapsamında sunacakları teklif fiyatlarına esas teşkil eden, iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin analizlerin ve teklif bedelini gösteren hesap cetvellerinin uyumlu olmaları gerekmektedir. 

 

Aksi halde, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerin, tekliflerini piyasa koşullarına göre gerçekçi ve sağlıklı bir şekilde hazırlamadıkları sonucu çıkacaktır. Zira, isteklilerce sunulan teklif fiyatları ihale tarihi itibariyle sunulmuştur ve yapılacak olan açıklamaların da ihale tarihi itibariyle sunulan teklif fiyatları teyit ediyor olmaları gerekmektedir.

 

Tüm bu açıklamalar ışığında; başvuru sahibinin (Atalar Ltd. Şti.) “piyasa koşullarının değişmesi nedeniyle teklif dosyaları ekinde sundukları analizler ile aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 5 ay sonra sundukları analizlerin aynı olmamasının doğal olduğu” yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır…

 

b)…4734 sayılı Kanunun 36 ve 37 nci maddeleri gereğince ihale komisyonunca yapılan tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belge eksikliği olmadığı ve yeterlik kriterlerini sağladığı tespiti yapılan ve anılan Kamu İhale Kurulu kararı gereğince tekliflerin yeniden değerlendirilmesi aşamasında, değerlendirme dışı bırakılan başvuru sahibinin (Atalar Ltd. Şti.), değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden birisi olarak 23.03.2007 tarihinde geçici teminatını iade almış olmasının da gösterilmesi mevzuata aykırılık olarak değerlendirilmiştir.

 

Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiası, bu anlamda yerinde bulunmuş olmakla birlikte, esasa etkili bir sonuç doğurmamaktadır...” denilmiştir.

 

Kamu İhale Kurulunun 09.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2298 sayılı kararı üzerine alınan, ihale komisyonunun 27.08.2007 tarihli kararında; anılan Kamu İhale Kurulu kararı gerekçe gösterilerek, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasının devamına karar verilmiştir.

 

Dolayısıyla, idarece başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik olarak tesis edilen işlemin, anılan Kurul kararına uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul